Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: współwłasność

Czy jest dopuszczalne prawem podatkowym wystawienie jednej faktury zakupu na kilku włascicieli nieruchomości i następnie zaliczenie kosztów z tejże faktury odpowiednio do ich udziałówn w nieruchomości zarówno do kosztów uzyskania przychodu w podatku dochodowym oraz stosunkowego rozliczenia podatku VAT ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 17.02.2004r. zapytaniem dotyczącym rozliczenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu nieruchomości, której współwłaścicielami są osoby fizyczne oraz stosunkowego rozliczenia podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 ...

Czy współwłaściciel domu może odliczyć od podatku w ramach remontu i modernizacji wydatki poniesione na remont całego domu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków -Śródmieście z dnia 3.02.2004 roku Nr PB2/415/105/03/EK w sprawie odliczenia od podatku wydatków poniesionych na remont i modernizację budynku mieszkalnego stanowiącego współwłasność inform ...

- jakim podatkiem należy opodatkować sprzedaż poszczególnych lokali?

Odpowiadając na pismo z dnia 1 grudnia 2003 r. dotyczące uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ełku wyjaśnia. Ze złożonego pisma wynika, iż spółka cywilna, której wspólnikami są Pani H. G. i Pan A. G. oraz jako drugi p ...

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy w 2002 r. stałam się podatnikiem podatku od towarów i usług.Informuję, że posiadam wspólnie z mężem lokal użytkowy w Lublinie przy ul. X. W roku 2002 osiągnęłam przychody z tytułu najmu lokalu na cele użytkowe i w miesiącu październiku 2002 r. osiągnęłam kwotę przychodu 39.205 zł, ale nie składałam zgłoszenia rejestracyjnego VAT, ponieważ uważałam, że to jest wspólny przychód i nie stajemy się podatnikami podatku VAT. Jednocześnie na swoje nazwisko składałam deklaracje PIT-5 i wpłacałam zaliczki na podatek dochodowy do I Urzędu Skarbowego w Lublinie, a w zeznaniu podatkowym PIT-36 (wspólnie z małżonkiem) wykazałam całość osiągniętych przychodów z najmu jako wyłącznie moje przychody.Obecnie zostałam wezwana przez I Urząd Skarbowy i poinformowana, że w październiku 2002 r. stałam się podatnikiem VAT i powinnam rozliczać się w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.Uważam, że ponieważ lokal jest moją współwłasnością z mężem, w związku z tym w 2002 r. nie staliśmy się podatnikami podatku VAT i nie mamy obowiązku składania deklaracji VAT-7 za okres od października 2002 r.W załączeniu przedkładam kserokopię przydziału lokalu użytkowego. Jednocześnie informuję, że dokonam korekty zeznania podatkowego PIT-36 za 2002 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie.Jednocześnie informuję, że nie toczy się wobec mnie postępowanie kontrolne i podatkowe oraz przed NSA. Oświadczam, że usługi najmu lokalu świadczymy od 1995 r. i w żadnym z poprzednich lat nie przekroczyliśmy przychodów zwalniających z podatku VAT.

Na podstawie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 11.02.2004r. dotyczące prawa do korzystania ze zwolnienia z podatku VAT w 2002r. podtrzymuję Pani stanowisko zawarte w piśmie. Zgodnie z art. 5 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz.U. Nr 11, poz.50 z ...

Wynajem lokali użytkowych stanowiących majątek wspólny małżonków w świetle przepisów ustawy o VAT

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2 czerwca 2003 r. (wpływ: 04.06.2003 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie skutków podatkowych wynajmu lokali użytkowych stanowiących majątek wspólny małżonków na gruncie ustawy o poda ...


- dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego w 2004 r. na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. ze zm.)

Pismem z dnia 05 marca 2004 r. Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości dokonanego w 2004 r. na mocy art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Czy nieruchomość nabyta do majątku odrębnego (ze środków pochodzących z majątku odrębnego) w trakcie trwania wspólności majątkowej (małżeńskiej) wchodzi w skład masy spadkowej podlegającej podatkiem od spadku po zmarłym małżonku, który nie był nabywcą nieruchomości?

Z przedstawionego przez Panią stanu wynika, iż w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej ze zmarłym mężem nabyła Pani nieruchomość. Jednak wnosi Pani, że na podstawie aktu notarialnego, jest Pani jedynym właścicielem przedmiotowej nieruchomości i tylko Pani figuruje w Księdze wieczystej, jak również, iż mąż nie zgłaszał pretensji do przedmiotowej nieruchomości uznając, że jest to majątek ...

W jaki sposób należy ustalić przychód i dochód z najmu przy współwłasności nieruchomości? Czy podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej, osiągajacy dochody z najmu lokalu mieszkalnego rozliczanego na zasadach ogólnych oraz ze stosunku pracy, może rozliczyć się wspólnie z żoną, która w 2003r. otrzymywała jedynie zasiłek z Urzedu Pracy oraz ZUS?

Stosownie do uregulowań zawartych w przepisie art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do je ...

W jaki sposób osoby obce, prowadzące wspólną inwestycję - budowę domu jednorodzinnego - i ponoszące wydatki na ten cel dotyczące wspólnych części budynku, w różnych wysokościach powinny dokonać odliczenia wydatków mieszkaniowych w ramach dużej ulgi budowlanej?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed 01.01.2002 r. podatek dochodowy od osób fizycznych (...) zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone n ...

Generowanie strony w 3 ms