Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: składniki majątkowe

Czy powstanie zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego będącego składnikiem majątku związanego z działalnością gospodarczą?

Stosownie do art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 poz. 176 z 2000 r. z późn. zm.) źródłami przychodów są m. in. (art. 10 ust 1 pkt 3) - pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 8) - odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości z tym że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lo ...

W zakresie podatku od towarów i usług. W szczególności Spółka zwróciła się o: 1) potwierdzenie, że w wyniku umowy z dnia 8 września 2003 r. – Warunkowej Lokalnej umowy Sprzedaży dotyczącej sprzedaży i kupna zakładów Sp. z o.o. nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu samodzielnie sporządzającego bilans – w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), 2) czy też przedmiotem tej umowy jest sprzedaż poszczególnych składników majątkowych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia interpretację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krapkowicach z dnia 30 grudnia 2003 r., nr PP-4431 /21 /AZ/03 w zakresie określonym poniżej - w celu jej zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Pismem z dnia 17 listopada 2003 r. Pełnom ...

W opinii Podatnika przedstawiona powyżej transakcja dotyczy nabycia poszczególnych składników majątku trwałego i obrotowego zbywcy, których sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a nie nabycia przedsiębiorstwa. Zatem kupującemu przysługuje prawo do obniżenie podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu.Wobec powyższego w tej sytuacji nie ma zastosowania przepis art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 z późn. zmianami), zwanej dalej „ustawą o VAT”.

Stan faktyczny Zgodnie z zawartą umową Podatnik nabywa składniki majątku przedsiębiorstwa, w tym: nieruchomości, jak również należności pracownicze z tytułu pożyczek oraz wybrane należności od kontrahentów. Na bazie zakupionego majątku trwałego i obrotowego firma zamierza prowadzić działalność gospodarczą, przejmując jednocześnie dotychczasowych pracowników. W skład nabytego majątku nie wchodzą m ...

Czy można dokonywać amortyzacji środka trwałego zakupionego na imię obojga małżonków w sytuacji gdy działalnośc gospodarczą prowadzona jest przez jedno z nich?

W odpowiedzi na skierowane do tut. Urzędu w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej zapytanie o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego tut. Urząd informuje, że zgodnie z art. 22g ust. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w sytuacji, gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego sk ...

Dotyczy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów z tytułu najmu składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pisemne zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji o stosowaniu przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodów uzyskanych z dzierżawy składników majątku związanego z prowadzoną działalnością ...

Spółka zamierza umorzyć udziały jednego ze wspólników za wynagrodzeniem. Jako wynagrodzenie za umorzenie udziałów Spółka proponuje przeniesienie między innymi prawa własności części składników majątku Spółki na wspólnika występującego ze Spółki, które będą przez niego użytkowane w działalności gospodarczej na własny rachunek.

Działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w indywidualnej sprawie w piśmie Spółki z dnia 23 września 2004r. (wpływ do organu podatkowego 24 wrześni ...

Czy majątek przedsiębiorstwa prowadzonego jako osoba fizyczna, przekazany do spółki na pokrycie swojego udziału, będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 2 listopada 2004 r., uzupełnione w dniu 2 grudnia 2004 r., dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, zgodnie z art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Końskich w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych informuje: Jak ...

Spółka otrzyma po zakończeniu procesu likwidacyjnego YYY S.A, majątek tej Spółki, składający się z prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz środków pieniężnych. W związku z takim sposobem nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu - co będzie stanowić koszt uzyskania przychodu w momencie dalszego zbycia tego prawa?.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1 w związku z art.14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

czy w związku ze sprzedażą niewykończonych, w stanie surowym nieruchomości lokalowych, o nr ewidencyjnych: 1U, 37, 44 i 72 - (dokumentacja w posiadaniu Urzędu), zakwalifikowanych do aktywów obrotowych Spółki - inwestycji, ich nabywca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach art. 112 Ordynacji podatkowej.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 , ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t Dz. U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ), po rozpatrzeniu zażalenia Spółki Akcyjnej „P” z dnia 04.04.2005r., nr W/63/05 , na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21.03.2005r., nr US72/DEG/RPO-14/MNZ/05 , w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska Podatnik ...

Opodatkowanie majątku pozostałego po likwidacji Spółki, który zostanie zwrócony zagranicznemu udziałowcowi.

Postanowienie Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące opodatkowania majątku pozostałego po likwidacji Spółki, który zostanie zwrócony zagranicznemu udziałowcowi jest prawidłowe. Uzasadnienie P ...

Generowanie strony w 3 ms