Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: schronisko dla zwierząt

Czy moge odliczyc od dochodu za 2003 r. - jako darowiznę na działalność charytatywno-opiekuńczą - wpłatę dokonaną na konto schroniska dla zwierząt?

W związku ze złożonym przez Pana zapytaniem dot. darowizny na rzecz schroniska dla zwierząt, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b i ust. 5 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. ...

Prowadzę schronisko dla bezdomnych zwierząt. Jaką stawką podatku VAT opodatkowane będą wykonywane w ramach prowadzonej działalności czynności: wyłapywanie bezdomnych zwierząt, ich transport oraz przyjęcie do schroniska oraz zapewnienie im opieki?. Jak udokumentować oraz jaką stawką podatku VAT opodatkować wartość otrzymywanych wynagrodzeń za oddawane zwierzęta (symboliczna złotówka, darowizna karmy, misek itp...)?.Czy powyższe czynności podlegają obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej?.

Odpowiedź: - Usługi w zakresie schronisk dla zwierząt sklasyfikowane są w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 01.42 jako usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt .Usługi te nie zostały wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 6 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz. 535) jak również nie są zwolnione przedmiotowo od podatku VAT (art. ...

Wysokość opodatkowania

Zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008 r. stosuje się stawkę w wysokości 3% w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku Nr 6. W poz. 64 ww. załącz ...

Zwracam się z serdeczną prośbą o wyjaśnienie, czy działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt, w roku podatkowym 2005, może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych. Z takiej właśnie formy opodatkowania korzystamy od dnia 01.01.1999 r., podobnie jak polskie schroniska, gdyż przy tego rodzaju działalności, forma taka jest najwygodniejsza. Dotychczas, działalność nasza sklasyfikowana była pod symbolem PKWiU 01.42, lecz w miesiącu grudniu roku 2004, zmuszeni byliśmy dokonać obowiązkowej weryfikacji zezwolenia i działalność nasza została wykazana (w sposób dla nas niezrozumiały, gdyż wcześniej w Urzędzie Statystycznym informowano nas, ze w przypadku schronisk dla zwierząt ustawodawca nie przewiduje żadnych zmian), pod symbolem PKWiU 93.05 (usługi pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane), co automatycznie wykluczałoby nas z możliwości korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania. Jednakże w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym w pozycji 29 wymieniono symbol PKWiU 93.05 z opisem (-usługi pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane, z wyjątkiem usług opieki doraźnej). Dlatego też stoimy na stanowisku, że w/w przepis dotyczy schronisk dla zwierząt, w których zwierzęta przebywają czasowo, a co za tym idzie opieka schroniska nad nimi jest również czasowa, czyli doraźna i żadne ze zwierząt trafiających do schroniska, (którego głównym zadaniem jest jak najszybsze znalezienie takiemu zwierzęciu nowego domu i nowego opiekuna, a w przypadku zwierząt chorych, agresywnych, powypadkowych, oraz nie rokujących nadziei na adopcję, poddanie tych zwierząt eutanazji), nie jest przypisane pod jego stałą opiekę. Schronisko nie jest domem, ani też właścicielem dla przebywających w nim zwierząt, lecz tylko i wyłącznie, tymczasowym opiekunem. Właścicielem bezdomnego zwierzęcia w myśl ustawy o ochronie zwierząt, jest gmina. W związku z powyższym, potwierdzamy nasze stanowisko twierdząc, że jako opiekun doraźny, mamy prawo korzystać ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

Zgodnie art. 14a § 1, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postęp ...

dotyczy: odliczenia od podstawy obliczenia podatku kwot darowizn przekazanych na rzecz organizacji nie posiadającej statusu organizacji pożytku publicznego, prowadzącej działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.

W dniu 21.04.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek (uzupełniony w dniu 02.05.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż w 2004 r. przekazała Pani darowizny na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt działającego pod naz ...

Czy działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku podatkowym 2005 może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 11.05.2005 r. złożyła Pani wniosek z zapytaniem czy działalność schroniska dla bezdomnych zwierząt w 2005 r. może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem od przychodów ewidencjonowanych, podobnie jak w latach ubiegłych. Dotychczas przedmiotowa działalność była sklasyfikowana wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 01.42, natomiast po zmianie wprowadzonej rozporządzeniem Rady ...

Czy prawidłowe jest opodatkowanie usług świadczonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt stawką VAT - 7%. Zdaniem Pana stawka w wysokości 7% jest właściwa dla usług wykonywanych przez Schronisko.

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.04.2005r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 7.04.2005r. Nr US-III-443/18/2005- zmienia zaskarżone postanowienie. Z posiadanego przez tut. Organ materiału wynika ...

Generowanie strony w 9 ms