Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: żądanie podatnika


dotyczy zasad udzielania interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oraz kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów cesji (przelewu) wierzytelności, w tym „umowy o odstąpieniu należności"

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26.04.2005 r. (znak: PUS.V.436/02/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z d ...

Czy u pracownika lub Członka Zarządu powstaje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń medycznych ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 165a w związku z art. 14a § 1, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze. zm.), na wniosek z dnia 10.05.2007r. (wpływ do tut. organu 23.05.2007r.), odmawia wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresi ...

Wobec utraty, w następstwie wyroku TK, mocy obowiązującej art. 14a ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym w brzmieniu nadanym przepisem art. 1 pkt 8 w zw. z art. 3 ustawy z dnia 20.11.1999r. o zmianie o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 95, poz. 1100) w stosunku do podatników, o których mowa w tym wyroku znajduje po dacie 1.01.2000r. zastosowanie przepis art. 14a w brzmieniu Dbowiązującym do dnia 31 grudnia 1999r. Tym samym w przypadku, gdy podatników takich rozliczono na nowych zasadach, stają się oni uprawnieni do żądania stwierdzenia nadpłaty.

Wyrokiem z dnia 06.12.2006 r., sygn. I SA/Bd 692/06, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę „W..." sp. j. Mirosław K..., Sławomir R... na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 23.08.2006 r. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej. W uzasadnieniu do tego wyroku Sąd w pierwszej kolejności przybliżył stan faktyczny ustalony przez organy pod ...

Generowanie strony w 62 ms