Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nagroda rzeczowa

1. opodatkowanie nagród przekraczających zwolnioną kwotę 760, 00 zł wygranych w konkursach i grach, 2. wydatki na założenie internetu i abonament a ulga z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. I. Wartość nagrody, którą otrzymuje uczestnik konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tyt. wygranej powstaje u podatnika przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 us ...

Czy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku zakupu przez Spółkę sprzętu RTV i AGD, stanowiących nagrodę dla pracowników, może być kwota brutto z faktury?

Art. 12 ust 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadlicz ...

Czy stanowią w całości koszty uzyskania przychodów wydatki poniesione w związku z akcją promocyjną, w ramach której Klienci dokonujący zakupów u Dystrybutorów Spółki, w zamian za utrzymanie w czasie trwania promocji zakupów wybranych produktów za odpowiednio wysoką kwotę, będą premiowani nagrodą rzeczową w postaci drobnego sprzętu RTV i AGD.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.01.2004 r. (wpłynął 20.01.2004.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do podatkowego traktowania kosztów sprzedaży promocyjnej, uzupełniony w dniu 09.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, p ...

Opodatkowanie kuponów premiowych przyznawanych firmom oraz pracownikom tychże jednostek w ramach akcji wsparcia sprzedaży.

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 22 marca 2004r. (uzupełnione 14.04.2004r.) dotyczące opodatkowania kuponów premiowych przyznawanych firmom oraz pracownikom tychże jednostek w ramach prowadzonych akcji wsparcia sprzedaży na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań – Grunwald uprzejmie informuje ...

Czy nagrody rzeczowe wygrane w konkursach z dziedziny kultury o wartości od 129 zł do 375 zł. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Młodzieżowy Dom Kultury organizuje konkursy typu artystycznego dla dzieci i młodzieży przeznaczając dla zwycięzców nagrody rzeczowe o wartości od 129 do 375 zł. Na podstawie przepisu art.21 ust.1 pkt.68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są wartości ...

dotyczy zasad opodatkowania świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiących nagrody za wyniki sportowe

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2004 r. w sprawie zasad opodatkowania świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiących nagrody za wyniki sportowe, udziela poniższej informacji: ...

Czy przysługuje prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie towarów będących darmową nagrodą dla klienta dokonującego zakupu określonej ilości towarów sprzedawanych przez Spółkę będących rodzajowo odmienne od otrzymanej nagrody. Czy podległa opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług towary wręczane klientom w formie nagród.

Wniosek Spółki dotyczy: prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup lub wytworzenie towarów będących darmową nagrodą dla klienta dokonującego zakupu określonej ilości towarów sprzedawanych przez Spółkę będących rodzajowo odmienne od otrzymanej nagrody, opodatkowanie podatkiem od towarów i usług towarów wręczanych klientom w formie w/w nagrody. Ad. 1.Stos ...

Czy opodatkowaniu podlegają przychody z tytułu nagród wypłaconych przez Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów członkom związku za ich aktywność i społeczne działanie?

W oparciu o okoliczności przedstawione w przedmiotowym wniosku ustalono następujący stan faktyczny: Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów jest związkiem, którego działalność oparta jest na pracy społecznej ogółu członków, a wydatki związane z działalnością pokrywane są ze składek członkowskich. Związek ten nie otrzymuje żadnych dotacji budżetowych, utrzymuje się jedynie ze składek członkowskich. ...


Ośrodek Sportu i Rekreacji jest zakładem budżetowym, podatnikiem VAT i w ramach prowadzonej działalności statutowej organizuje imprezy sportowe, podczas których zawodnicy otrzymują nagrody rzeczowe. Czy przekazanie nagród rodzi obowiązek naliczania i odprowadzania VAT należnego oraz czy wysokość nagród dla zawodników ma wpływ na powstanie obowiązku podatkowego?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika opisanej w zapytaniu z dnia 18.05.2004 r., nr MOSiR 3327/2/2004 (data wpływu 18.05.2004 r.). Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej - ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późniejszymi zmianami). Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 1 ...

Generowanie strony w 3 ms