Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nagrody w konkursach

1. opodatkowanie nagród przekraczających zwolnioną kwotę 760, 00 zł wygranych w konkursach i grach, 2. wydatki na założenie internetu i abonament a ulga z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. I. Wartość nagrody, którą otrzymuje uczestnik konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tyt. wygranej powstaje u podatnika przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 us ...

Zgodnie z regulaminem loterii promocyjnej zatwierdzonym przez Dyrektora właściwej Izby Skarbowej, urządzanej przez Spółkę z o.o. z siedzibą znajdującą się na terenie działania innego Urzędu Skarbowego, loteria odbyła się w dniach od 5 lutego do 25 lutego 2004 roku w markecie regionalnym. W myśl tegoż regulaminu (pkt 26) warunkiem wydania nagród głównych jest wpłacenie na rzecz organizatora przez nagrodzonych - w terminie 10 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy - zryczałtowanego podatku w wysokości 10 % wartości wygranej nagrody głównej, który to podatek zostanie przekazany przez organizatora loterii na konto właściwego Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania nagrodzonego. Nagroda główna padła na kupon loteryjny osoby zamieszkałej w regionie. Regionalny market w dniu 25 lutego 2004r. odprowadził podatek na konto Urzędu Skarbowego według miejsca zamieszkania nagrodzonego. Pokwitowanie zostało wystawione dla nagrodzonej osoby z adnotacją na odwrocie „podatek od wygranej w loterii”. Czy regionalny market właściwie wypełnił obowiązek podatkowy?

Stosownie do art. 41 ust.7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. Nr 14 z 2000r., poz.176 ze zm.) jeżeli przedmiotem wygranych (nagród), o których mowa w art. 30 ust.1 pkt 2 - nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi, kwotę należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej lub świadczenia. W myśl zaś art. 42 ust. 1 cy ...

Czy podatnik podatku od towarów i usług, musi opodatkować podatkiem od towarów i usług przekazanie samochodu osobowego jako nagroda w zorganizowanym przez siebie konkursie w sytuacji, gdy przy zakupie tego samochodu dokonał odliczenia podatku naliczonego ?

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 aktualnie obowiązującej Ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 z późn. zm. ) podlega świadczenie usług oraz przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.Jednakże w przypadku, gdy podatnik nie pomniejszył podatku należnego o kw ...

Pytanie Spółki dotyczy poboru podatku dochodowego od wygranej w konkursie w postaci zwolnienia laureata z obowiązku zapłaty odsetek od kredytu hipotecznego, prowizji za uruchomienie kredytu oraz kosztu ubezpieczenia kredytu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank zorganizował konkurs na najlepszy projekt bud ...

Czy podatnik , który otrzymał nagrodę może sam wpłacić 10% zryczałtowany podatek, zamiast płatnika?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza działając na zasadzie art. 14 a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 08.01.2004 r. informuje, że przepisy art. 41 ust. 4 oraz art. 42 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) nakładają obowiązek pobierania i ...

Pytanie dotyczy Ustalenia płatnika właściwego do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaconych nagród związanych ze sprzedażą premiową lub wygranych konkursach i grach. Czy płatnikiem będzie oddział mający status oddziałów samobilansujących się i działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodów z pracy, czy Spółka jako osoba prawna ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami /, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest jednostką składającą się z wielu j ...


Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu osobowego przekazanego następnie jako nagroda w konkursie?

Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zmienia udzieloną przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze w piśmie z dnia 16 lutego 2004r., Nr I-2/443-6/04 pisemną informację o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udzieloną w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15 ...

dotyczy zasad opodatkowania świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiących nagrody za wyniki sportowe

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w odpowiedzi na pismo z dnia 19.03.2004 r. w sprawie zasad opodatkowania świadczeń rzeczowych wypłacanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiących nagrody za wyniki sportowe, udziela poniższej informacji: ...

Podatnik zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie czy od wygranej rzeczowej w konkursie organizowanym na łamach Biuletynu wydawanego na zlecenie firmy X o wartości 346,26zł. powinien zgodnie z wystawioną informacją przez tę firmę PIT-8C odprowadzić podatek dochodowy kumulując w zeznaniu rocznym z innymi dochodami, czy jest to przychód podlegający zwolnieniu przedmiotowemu zgodnie z art.21 ust.1 pkt.68.

Na podstawie przepisu art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są wartości wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, ...

Generowanie strony w 9 ms