Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wygrana

1. opodatkowanie nagród przekraczających zwolnioną kwotę 760, 00 zł wygranych w konkursach i grach, 2. wydatki na założenie internetu i abonament a ulga z tytułu wydatków na zakup przyrządów i pomocy naukowych.

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie wyjaśnia. I. Wartość nagrody, którą otrzymuje uczestnik konkursu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z tyt. wygranej powstaje u podatnika przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 us ...

Pytanie Spółki dotyczy poboru podatku dochodowego od wygranej w konkursie w postaci zwolnienia laureata z obowiązku zapłaty odsetek od kredytu hipotecznego, prowizji za uruchomienie kredytu oraz kosztu ubezpieczenia kredytu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Bank zorganizował konkurs na najlepszy projekt bud ...

Pytanie dotyczy Ustalenia płatnika właściwego do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaconych nagród związanych ze sprzedażą premiową lub wygranych konkursach i grach. Czy płatnikiem będzie oddział mający status oddziałów samobilansujących się i działający jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do dochodów z pracy, czy Spółka jako osoba prawna ?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa / Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami /, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udziela następującej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedstawionej sprawie. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest jednostką składającą się z wielu j ...


W drodze konkursu wygrałam samochód, który zamierzam sprzedać. Kiedy dochód uzyskany z jego sprzedaży nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym i czy okres posiadania należy liczyć od daty otrzymania, czy od daty rejestracji samochodu?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) - źródłem przychodów jest m.in.: odpłatne zbycie innych rzeczy - jeżeli nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie. Z brzmienia powyższego przepisu wynika, że dla ustalenia obowiązku podatkowe ...

Przychody z innych źródeł

W odpowiedzi na Pana zapytanie zamieszczone w piśmie z dnia 31.12.2003 r. w sprawie możliwości zwolnienia z opodatkowania nagrody rzeczowej za zajęcie III miejsca w XI Dyktandzie, Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje: Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) zwalnia się wartość wygranej w konkursach i grach orga ...

Prosimy o udzielenie pisemnej informacji w poniższej sprawie: - Stan faktyczny: Spółka z o.o. w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiąga m.in. przychody ze sprzedaży towarów - drzwi. Nabywcami ww towarów są podmioty gospodarcze tzw. dealerzy - zajmujące się montażem drzwi u docelowych klientów. Na wysokość przychodów ze sprzedaży osiąganych przez Spółkę bezpośredni wpływ ma ilość zamówień na montaż drzwi składanych u Dilerów. Spółka w celu zwiększenia obrotów podjęła decyzję o organizacji konkursu "Bonusplus", adresowanego do sprzedawców zatrudnionych przez Dealerów. Uczestnikiem konkursu może być każdy ze sprzedawców, a przyznanie oraz wartość nagrody rzeczowej uzależnione będą m.in. od : -ilości punktów przyznanych za przyjęte przez sprzedawcę zamówienia na drzwi, -ilości punktów dodatkowych przyznanych za wykazanie się wiedzą o nowościach produktowych. -Stanowisko Spółki : Art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż dochodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, nie łączy się z dochodami ( przychodami ) z innych źródeł i pobiera się od nich podatek w formie ryczałtu - w wys. 10% wygranej lub nagrody. Jeżeli przedmiotem wygranych lub nagród są rzeczy podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę należnego podatku przed wydaniem rzeczy - w myśl przepisów art. 41 ust. 7 ww ustawy. Naszym zdaniem w omawianym stanie faktycznym zastosowanie mieć będą przytoczone wyżej przepisy, co oznacza, iż otrzymywane przez sprzedawców nagrody stanowić będą wygrane w konkursach, opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wys. 10% wartości wręczonych nagród. W związku z powyższym : - Spółka ( jako płatnik ) zobowiązana będzie do poboru i odprowadzenia zryczałtowanego podatku, - Zwycięzcy konkursu nie będą zobowiązani do łączenia przychodów z tytułu wygranych z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. ) w odpowiedzi na pismo w części dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Dyrektor Izby Skarbowej informuje : Stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 i art. 42a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm. ...

Dotyczy: ustalenia czy posiadany przez podatnika automat jest grą losową, zakładem wzajemnym, grą na automacie albo grą na automacie o niskich wygranych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 68. poz. 341 ze zm.)

Stosownie do pisma z dnia 24.06.2003r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992r. Nr 68, poz. 341 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje, że: Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 1992 r. Nr 68. poz. 341 ze zm.) w zdaniu pierwszym stanowi, że grami losowymi są ...

Czy odpłatne zbycie samochodu nabytego w drodze losowania audio-tele, po zapłaceniu 10-procentowego podatku od wygranej, powoduje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po rozpatrzeniu wniesionego w dniu 19.04.2004 r. zapytania, czy odpłatne zbycie samochodu nabytego w drodze losowania audio-tele, po zapłaceniu podatku 10-procentowego od wygranej, powoduje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, wyjaśnia się, co następuje: A ...

W jaki sposób należy rozumieć sformułowanie „wartość wygranych” zawarte w art. 21 ust.1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego firma X zajmuje się organizowaniem konkursów oraz gier losowych w ramach wykonywanej działalności gospodarczej. W związku z wręczaniem nagród z tytułu wygranych w grach i konkursach powstały wątpliwości co do prawidłowego zdefiniowania „wartości wygranych”. Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 1 ...

Generowanie strony w 2 ms