Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wykonywanie działalności

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

Rodzaje działalności

W związku z Pana pismem z dnia 10.02.2004 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: W myśl postanowień art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 po ...


Prowadzę pozarolniczą działalność gospodarczą. W najbliższym czasie zamierzam przekazać cały wykorzystywany w tej działalności majątek (częściowo sprzedać, a częściowo oddać do bezpłatnego używania) małżonce, która prowadzi odrębną działalność i zlikwiduję własną działalność. Jakie będą dla każdego z nas podatkowe skutki tej czynności w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i w podatku od towarów i usług? Co będzie stanowiło dla nas przychód, a co koszty uzyskania tego przychodu?

Na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), po rozpatrzeniu złożonego przez Pana wniosku z dnia 8.06.2004 r. (data wpływu 15.06.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych p ...

Czy składka roczna na ubezpieczenie motocykla może być kosztem uzyskania przychodów jeśli motocykl został zakupiony jako środek transportu przydatny w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i wprowadzony do ewidencji środków trwałych?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 47 za koszty uzyskania przychodów nie uważa się składek na ubezpiecze ...

W wystąpieniu zwrócono się z zapytaniem, czy podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych od całej wartości nieruchomości (z wyłączeniem wartości gruntu) oraz czy odpisy amortyzacyjne będą kosztem uzyskania przychodu w jego działalności, w sytuacji zakupu nieruchomości przez współmałżonków, stanowiącej ich wspólność majątkową, natomiast wykorzystywaną w działalności gospodarczej wyłącznie przez jednego małżonka?

Zgodnie z treścią art. 22a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 22c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania budowle, budynki oraz lokale będące odrębną włas ...

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi budowlane oraz jest zatrudniony na umowę o pracę, gdzie w zakresie jego obowiązków jest organizowanie procesów budowlanych oraz nadzór nad kompleksowym wykonywaniem robót budowlano-montażowych. Czy prawidłowe jest dokumentowanie świadczonych usług fakturami VAT na rzecz pracodawcy wykonując czynności inne niż przypisane umową o pracę i wykonywane przez osoby zatrudnione przez niego w ramach działalności gospodarczej?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), dokonuje zmiany informacji udzielonej przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w piśmie z dnia 1.09.2004 r. (znak: II US-II-443/87/04), gdyż jest ona nieprawidłowa: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, iż pan ...

Czy w momencie odsprzedaży kontenerów podmiotowi trzeciemu i zrealizowaniu przychodu na takiej sprzedaży, Spółka będzie miała prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu osiągniętego ze sprzedaży kontenerów za okres w którym nie wykorzystywała ich do prowadzonej działalności gospodarczej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 – tekst jednolity) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnik ...

Czy opracowanie wyceny wyrobów ze złota i srebra (po dniu 01.05.2004 r.) na zlecenie Naczelnika Urzędu Skarbowego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: pośrednictwa finansowego pozostałego, sprzedaży detalicznej pozostałej nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaży detalicznej artykułów używanych, sprzedaży hurtowej artykułów użytku domowego i osobistego, produkcji wyrobów jubilerskich i podobnych oraz wynajmu nieruchomości na własny rachunek.Ponadto posiada uprawnienia do wyceny ...

Dotyczy ustalenia wysokości podatku od nieruchomości położonej w obrębie R., bedącej własnością Podatnika-Spółki

Postanowienie Na mocy art. 14a w trybie art. 216 – 219 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) oraz art. 1 a pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia o1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2002r. Dz.U. Nr 9, poz. 84 ze zm.) w związku z wnioskiem Państwa z dnia 3 czerwca 2005r., (do Urzędu Miejskiego w K. wpłynął 7 czerwca 200 ...

Generowanie strony w 4 ms