Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawa majątkowe

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu) Urząd Skarbowy działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ...

W 2003r. Spółka X wypłaciła nam na podstawie zawartej ugody odszkodowanie z tytułu szkód górniczych w związku z likwidacją zabudowań znajdujących się na przedpolu odkrywki. Spółka X była właścicielem gruntów, natomiast naniesienia budowlane były naszą własnością (tak uważam), ponieważ my nie mieliśmy na to żadnego aktu własności. Jedynym dokumentem było zezwolenie na budowę. Uważam, że to odszkodowanie nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzm ...

Czy kwota częściowo umorzonej pożyczki, w związku ze śmiercią pożyczkobiorcy, stanowi dochód żony zmarłego pracownika? Czy na pracodawcy zmarłego pracownika ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 roku Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez zględu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wyn ...

Jestem autorem skryptu dla studentów do nauki języka obcego z komentarzem. Koszt jego wydruku pokryłam w całości ze środków własnych, na potwierdzenie czego posiadam rachunek wystawiony przez drukarnię. Sprzedażą wydrukowanych egzemplarzy zajmuje się księgarnia. W jaki sposób mam rozliczyć w zeznaniu rocznym uzyskany z w/w tytułu dochód?

Dla celów podatku dochodwoego od osób fizycznych definicja "działalności gospodarczej" ( obowiązująca w roku 2003 ) zawarta została w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ). Zgodnie z tą definicją, ilekroć w w/w ustawie mowa jest o działalności gospodarczej, rozumie sie przez to każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów prawa działaln ...

W ramach własnych zainteresowań podatnik zajmuje się działalnością akwarystyczną. Z okazji 25-lecia działalności akwarystycznej przygotowuje sposobem amatorskim film pt. „Świat Roślin”. Po zrealizowaniu tego filmu zamierza go wprowadzić do legalnej dystrybucji i obrotu handlowego. Podatnik zapytuje czy w tym celu musi zarejestrować działalność gospodarczą i czy istnieje jakakolwiek inna forma rozliczania się z tego przedsięwzięcia z urzędem skarbowym? Podatnik nie rozważa możliwości prowadzenia dodatkowej działalności za wyjątkiem tego filmu.

Dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych, w art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) określona została autonomiczna definicja pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z tą definicją pozarolnicza działalności gospodarcza oznacza działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i c ...

Czy istnieje obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży wierzytelności

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje jak niżej. Wątpliwości podatnika dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od czynności cywiln ...

Czy obrót wierzytelnościami podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 15.09.2003 r. (znak: FK/189/2003) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii opodatkowania umów przelewu wierzytelności w formie: przeniesienia (przelewu) wierzytelności własnych w c ...

W jaki sposób należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. przychód u nabywcy wierzytelności w drodze ich przelewu? W jaki sposób opodatkować nabycie udziałów w spółce z o. o. w zamian za wierzytelności?

Instytucja prawna zmiany wierzyciela jest określona w uregulowaniach zawartych w art. 509-518 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.). Przepisy te stanowią m.in., że wierzyciel może przenieść wierzytelność na osobę trzecią, co w konsekwencji oznacza zmianę wierzyciela. Przeniesienie to w prawie cywilnym jest określone jako przelew wierzytelności (cesja). Obr ...

Jakie są obowiązki płatnika w sytuacji wypłaty spadkobiercom premii autorskiej?

Zgodnie z treścią art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w 2004 r., za przychód z praw majątkowych uważa się m.in. przychody z praw autorskich. W związku z tym na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne będące przedsiębiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie m ...

W sprawie udzielenia informacji dotyczącej zasad opodatkowania wypłacanych rodzinie zamarłego funkcjonariusza świadczeń pieniężnych (w tym: równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, zryczałtowany ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany przejazd na koszt MSWiA, równoważnik za remont zajmowanego lokalu i inne).

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 28.10.2003r. (data wpływu do tut. Urzędu 31.10.2003r.), w sprawie udzielenia informacji dotyczącej zasad opodatkowania wypłacanych rodzinie zmarłego funkcjonariusza świadczeń pieniężnych (w tym: równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, zryczałtowany ekwiwa ...

Generowanie strony w 3 ms