Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyłączenie z karty podatkowej

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie usług iluzjonistycznych opodatkowaną w formie karty podatkowej. W roku 2004 zamierzam występować na terenie krajów Unii Europejskiej i spodziewam się otrzymywać tam wynagrodzenie. W związku z tym mam pytanie: Czy przychód z wykonywania tej usługi pozbawi mnie prawa do korzystania z opodatkowania w formie karty podatkowej ? W jaki sposób podpisywać mam umowy z partnerami, aby nie utracić warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 15.01.2004 r. i 19.01.2004 r. zapytaniem w sprawie - sposobu opodatkowania przychodów zagranicznych uzyskiwanych w 2004 r. przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej oraz sposobu zawierania umów z partnerami Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty korzystając z uprawnień nadanych przez art. 14a ...

Czy istnieje możliwości zachowania prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej prowadzonej od 1996r. działalności gospodarczej w zakresie usług solarium oraz usług fryzjerskich, przy równoczesnym prowadzeniu od listopada 2003r. innej działalności gospodarczej w spółce cywilnej opodatkowanej na zasadach ogólnych?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze, działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do tut. organu podatkowego zapytania z dnia 9 lutego 2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 11.02.2004r.) dotyczące możliwości zachowania prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej pr ...

Czy przy prowadzeniu działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej, w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, można wprowadzić do sprzedaży wyroby farmaceutyczne np. codipar, panadol, apap?

Przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z zm.) w art. 23 ust. 1 pkt 2 stanowią, iż zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiat ...

Czy w związku z rozszerzeniem działalności gospodarczej, prowadzonej w zakresie usług solarium o usługi dotyczące terapii poprawiającej ukształtowanie sylwetki za pomocą urządzenia typu VACU VELL nie nastąpi utrata prawa do opodatkowania kartą podatkową?

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług solarium opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Podatniczka zamierza rozszerzyć zakres działalności o usługi związane z poprawą ukształtowania sylwetki, zakupując urządzenie typu VACU VELL. Podatniczka prosi o udzielenie odpowiedzi, czy w związ ...


1. Wnoszący skargę kasacyjną powinien przytoczyć jej podstawy, czyli skonkretyzować postawione zarzuty poprzez określenie przepisów prawa (materialnego lub procesowego), które zostały - zdaniem wnoszącego - naruszone w zaskarżonym orzeczeniu. 2. Skargę kasacyjną można oprzeć na zarzutach naruszenia prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub na naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, kierowanych wyłącznie pod adresem wyroku bądź postanowienia, wydanych przez wojewódzki sąd administracyjny.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę Piotra G. (zwanego dalej skarżącym) na decyzję Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 9 września 2003 r. (Nr PB2 /4117 - 135 /03) w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 1998 r. W uzasadnieniu wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny - po przedstawieniu przebiegu postępowania podatkowego, treści ...

Czy osoba opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej działając na podstawie art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.), może uzyskiwać dochody z tytułu umowy o dzieło zawieranej z osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz z podmiotami gospodarczymi ?

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, podatek w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo usługową określoną w I części tabeli, stanowiącej załącznik Nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabelą", w zakresie wymienionym w załączniku Nr 4 do ustawy przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabe ...

Podatnik świadczy usługi remontowo-budowlane i jest opodatkowany w formie karty podatkowej. Wątpliwości podatnika dotyczą odsprzedaży materiałów uprzednio zakupionych do wykonywania w/w usług (czy jest możliwa ich odsprzedaż, aby nie utracić prawa do karty podatkowej oraz czy powinny być wliczone w cenę usługi i czy nadal będzie przysługiwać karta podatkowa).

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 oraz art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo uznaje, że stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 24.05.2005 roku (wpływ do urzędu 03.06.2005 r.) w części dotyczącej możliwości dokonywania sprzedaży materiałów remontowych w ramach dzia ...

Czy makijaż permanentny wchodzi do katalogu czynności ujętych w zakresie działalności usługi kosmetyczne opodatkowanej w formie karty podatkowej.

W dniu 01.06.2005 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zgorzelcu wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Jak stanowi art. 14 a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposob ...

Czy rozszerzenie usług fryzjerskich o usługi solarium spowoduje utratę prawa do karty podatkowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 19 lipca 2005r. ( data wpływu – 20 lipca 2005r.), stwierdza, iż Pani stanowisko dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej przychodó ...

Generowanie strony w 11 ms