Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cena umowna

Czy podatnik wykonujący usługi przewozu ładunków taksówkami bagażowymi, obowiązany do ewidencjonowania kwot obrotu i podatku należnego za pomocą kasy rejestrującej, stosując ceny umowne, musi na paragonie umieszczać dane nabywcy - osoby fizycznej?

Na podstawie przepisu § 5 ust. 2 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 ze zm.) podatnicy w zakresie świadczonych przez nich usług przewozu osób i ładunków taksówkami są obowiązani, jeżeli wykonują te usłu ...

- dotyczące ustalenia podatku VAT według ceny brutto z podatkiem VAT za 1 m3 odprowadzanych ścieków.

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu – 22.01.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), dotyczącej ustalenia podatku VAT według ...

Czy jednostkowa cena netto wykazana na fakturze VAT może być zapisana z czterema cyframi po przecinku? Czy zamiast stosowania na fakturze VAT jednostkowych cen netto z czterema cyframi po przecinku można w miejsce ceny netto wpisać cenę brutto?

W odpowiedzi na pismo Ośrodka z dnia 24 maja 2004 r. znak: MOPS.VI.336/8/04 z zapytaniem w zakresie podatku od towarów i usług - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie wyjaśnia: Stosownie do regulacji art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 11 kwietnia 2004 ...

Jak rozliczyć w Spółce zwrot przez właściciela gruntu nakładów (inwestycje w obcych środkach trwałych, podlegające amortyzacji u leasingobiorcy) poniesionych przez Spółkę w trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego, której przedmiotem była nieruchomość składająca się z działki, wybudowanych na niej budynków i budowli, maszyn?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej ...

Czy w przypadku otrzymania częściowej zapłaty za noty księgowe wystawione zleceniobiorcy i zaksięgowane w 2004 r. z tytułu poniesionej szkody przez zleceniodawcę (dopłaconej różnicy w cenie), zapłacona cześć będzie przychodem podatkowym 2004 r., natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Po ...

W jaki sposób wystawić fakturę VAT w przypadku, gdy ceną sprzedaży jest umowna cena brutto?.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.05.2004 r. znak (...) (data wpływu do tut. Urzędu 02.06.2004 r.), z zakresu podatku od towarów i usług, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest potwierdzenie sposobu wystawiania faktur V ...

Czy ma zastosowanie art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (określenie przychodu przez organ podatkowy) przy sprzedaży na rzecz inwestora nieruchomości za cenę 1 EUR na podst. umowy inwestycyjnej, zgodnie z którą powstaną w Polsce nowe miejsca pracy oraz powstanie zakład? Sprzedaży dokonano po zakończeniu przetargu na podstawie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w indywidualnej sprawie podatnika, przedstawionej w piśmie Nr ARP/DFK ...

Czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, która po uzyskaniu od kontrahenta informacji dotyczącej momentu otrzymania przez niego należności od odbiorcy z Rosji za sprzedane towary (w USD), wystawia korektę pierwotnej faktury i skutki skorygowania faktury rozpoznaje w miesiącu wystawienia faktury korygującej.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 28.02.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 01.03.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj.: czy prawidłowe jest postępowanie Spółki, która ...


Spółka wnosi o wyjaśnienie: 1) art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwestii sposobu ustalania wyniku na sprzedaży wierzytelności własnych, możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat z tego tytułu oraz sposobu wykazania tych strat w deklaracji podatkowej; 2) art. 12 ust. 4 pkt 2 w kwestii sposobu traktowania naliczonych odsetek w przypadku zbycia wierzytelności z ich tytułu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Generowanie strony w 26 ms