Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: znak towarowy

Czy w przypadku odplatnego rozwiązania umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego pomiędzy uprawnionym do tego znaku a dotychczasowym licencjobiorcą, wartość ustalonego wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, a także czy wynagrodzenie takiego rodzaju zaliczone być powinno do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, czy też stanowić koszt podatkowy w roku jego powstania.

Z przedłożonych materiałów wynika, że strony zamierzają znieść za wynagrodzeniem skutki dokonanych czynności prawnych. Rozwiązanie umowy w rozumieniu prawa cywilnego następuje przez zgodne oświadczenie woli stron (strony mogą także określić skuteczność rozwiązania – ex tunc lub ex nunc). Wprawdzie przepisy kodeksu cywilnego w wypadku rozwiązania umowy nie przewidują możliwości zastrzeżenia przez s ...

W sprawie opodatkowania podatkiem VAT sprzedaży znaku towarowego.

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazu, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym for ...

Czy można rozpocząć amortyzowanie znaku towarowego w sytuacji gdy nie zostało jeszcze przerejestrowane prawo ochronne na ten znak. Czy podatkowy okres amortyzowania znaku towarowego może być różny rachunkowego. Czy zobowiązania funkcjonalne związane z prowadzoną działalnością należy uwzględniać przy ustalaniu wartości początkowej firmy.

Zgodnie z art. 16 h ust. 1 pkt l ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r. ze zm.) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub od wartości początkowych wprowadzonych do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1, środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k, w równych ratach co miesią ...

Czy czynność przenosząca prawa do rejestru znaku towarowego podlega ustawie o podatku od towarów i usług w świetle zapisu art. 4 pkt 2 lit. c ?

Spółka zwróciła się pismem (data wpływu 12.02.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka zamierza zawrzeć umowę przeniesienia prawa do rejestracji znaku towarowego (treść umowy przekazano jako załącznik pisma) i uznała, iż przedmiot niniejszej umowy nie wypełnia kryterium definicyjnego ...

pytanie dot. obowiązku podatkowego z tytułu użytkowania znaku towarowego

Stosownie do pisma z dnia 10.01.2003r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego 12.01.2003r.) w sprawie użytkowania wzorów użytkowych Urząd Skarbowy w Gorzowie Wlkp. uprzejmie informuje: zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 2002r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 19, poz. 185) obowiązującej ...

Podpisałem umowę na używanie zagranicą znaku towarowego. Zgodnie z umową licencjonobiorca zobowiązuje się uiszczać na rzecz licencjonodawcy okresową opłatę licencyjną w wysokości 5% wartości sprzedaży. Faktury wystawiane są kwartalnie po dokonaniu sprzedaży. Czy faktury za opłatę licencyjną powinno zaliczyć się do wartości niematerialnych i prawnych i rozliczać w czaie, czy powinno zaliczyć się jednorazowo w koszty bieżące firmy w momencie otrzymania faktury?

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie, w odpowiedzi na wystąpienie, udziela informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z art. 22 b ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), ...

Stan faktyczny: Spółka. Z 0.0. w 1998 r. zawarła z podmiotem zagranicznym umowę o używanie znaku towarowego stanowiącego własność tego podmiotu. Opłata za korzystanie ze znaku towarowego w okresie rocznym wynosi 1 % od obrotu rocznego (zafakturowanego przychodu) Model Opakowania Sp. z 0.0. Kwota opłaty rocznej za korzystanie ze znaku jest przekazywana na rachunek bankowy licencjodawcy na podstawie wystawionego przez niego rachunku, iednorazowo na koniec roku kalendarzowego. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż w okresie od 26 marca 2002 r. do 25 marca 2004 r., import usług (licencje) jako czynność nie podlegała opodatkowaniu na mocy art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, o zmianie ustawy o Policji oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń. W obowiązującym od dnia 1 maja br. stanie prawnym, zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia na terytorium kraju usług, o których mowa wart. 27 ust 4 pkt 1 ustawy, tj. m.in. sprzedaży praw lub udzielania licencji i sublicencji, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. określające moment powstania obowiązku podatkowego dla "usług licencyjnych" świadczonych na terytorium kraju, na podstawie art. 19 ust. 19 tej ustawy, stosuie sie odpowiednio do importu usług. Zapytanie : Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późno zm.), zwracamy się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 22.06.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.06.2004r.) informuje, że w przedstawionym stanie faktycznym Spółka na podstawie umowy zawartej z kontrahentem zagranicznym używa znaku towarowego będącego własnością tego kon ...

Czy zwolnienie od podatku od towarów i usług wynikające z przepisu przejściowego art. 147 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r dotyczy także przekazania firmie do użytku na podstawie stosownych umów znaku towarowego oraz licencji do projektów wynalazczych, objętych przepisami prawa własności przemysłowej?

W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r.Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 z p. zm.) - zwanej w dalszej części ordynacją podatkową - Urząd Skarbowy w Brzegu stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toc ...

Czy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wykupienie w formie jednorazowej opłaty znaku firmowego oraz poniesienie z tytułu jego używania opłaty licencyjnej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Odpowiedź: Zgodnie z przepisami art.5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem VAT podlega zarówno odpłatna dostawa towarów jak też odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.Przez pojęcie „świadczenie usług”, zgodnie z definicją art.8 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług należy rozumieć każde świadczeni ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług sprzedaż praw do znaku towarowego „S.” oraz przejęcie praw i obowiązków z umów franchisingowych wraz z konceptem marketingowym sieci sklepów detalicznych, a także czy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych przejęcie praw i obowiązków z umów franchisingowych?

W odpowiedzi na pisma z dnia 1.12.2003 r. i 5.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Na ...

Generowanie strony w 6 ms