Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: związek przyczynowy

Czy w przypadku odplatnego rozwiązania umowy licencyjnej na korzystanie ze znaku towarowego pomiędzy uprawnionym do tego znaku a dotychczasowym licencjobiorcą, wartość ustalonego wynagrodzenia będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT, a także czy wynagrodzenie takiego rodzaju zaliczone być powinno do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, czy też stanowić koszt podatkowy w roku jego powstania.

Z przedłożonych materiałów wynika, że strony zamierzają znieść za wynagrodzeniem skutki dokonanych czynności prawnych. Rozwiązanie umowy w rozumieniu prawa cywilnego następuje przez zgodne oświadczenie woli stron (strony mogą także określić skuteczność rozwiązania – ex tunc lub ex nunc). Wprawdzie przepisy kodeksu cywilnego w wypadku rozwiązania umowy nie przewidują możliwości zastrzeżenia przez s ...

Czy prowadząc hodowlę strusi do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć koszty związane z utrzymaniem tych zwierząt ,jak też z ich ubojem i przetworzeniem?

W związku z otrzymanym zapytaniem z dnia 16 grudnia 2003r. (data wpływu do tut. Urzędu 17 grudzień 2003r.) zgodnie z art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje: Opisana przez Pana działalność gospodarcza polegająca na sprzedaży mięsa i przetworów z mięsa strusi stanowi źródło przych ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zwróconych pracownikowi wydatków na zapłacenie mandatów za przekroczenie przepisów o ruchu drogowym w czasie odbywania podróży służbowych

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 24.05.2005 r. (znak: L. dz. ...

dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów składników stopowych i uszlachetniaczy, których wartość nie jest znana na etapie zlecenia

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. art. 15 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 21.06.2005 r. bez znaku (wpływ do tut ...

Czy wydatki przenoszone (fakturowane lub refakturowane) z kontahenta na spółkę w wykonaniu umowy joint – venture stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 54, ...

Czy zapłacone przez Spółkę odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu stanowi koszt uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 ...

Czy wydatki na spłatę odsetek związanych z odroczonym terminem płatności za zakup akcji Spółka może ująć w kosztach uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 200 ...

Czy opłaty za używanie znaku towarowego, których wysokość określono jako procent wartości sprzedaży stanowić będą koszt uzyskania przychodu?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku, działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz.60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 20 ...

Czy wydatki związane z organizacją sprzedaży premiowej dla bezpośrednich klientów i zakupem towarów promocyjnych wydawanych w jej ramach są kosztem uzyskania przychodów i czy podlegają ograniczeniom dotyczącym reklamy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Sp ...


Generowanie strony w 7 ms