Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przyłączenie do sieci

Zwrócił się Pan z pytaniem, czy w ramach ulgi na remont – modernizację domu może Pan odliczyć wydatek na budowę kanalizacji sanitarnej (nitki głównej) przy ul. ... i przyłącza do granicy Pana działki. Wydatek udokumentowany jest fakturą wystawioną przez Urząd Miejski w Ł., który był wykonawcą zadania.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 11.02.2004r. w sprawie interpretacji i stosowania prawa w zakresie ulgi remontowo – modernizacyjnej uprzejmie wyjaśnia: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób f ...

Czy opłata za korzystanie z łącza internetowego jako jedna z pozycji faktury za usługi telefoniczne może być uznana za fakturę na zakup wydawnictw fachowych uprawniający do odliczenia tego wydatku od podatku dochodowego?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 30.01.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób f ...

Czy podlega odliczeniu w ramach ulgi budowlanej "opłata przyłączeniowa" wniesiona do Gazowni Ł. udokumentowana rachunkiem (a nie fakturą) ?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 07.01.2004 r. uzupełnione w dniu 16.01.2004 r. informuje, że poniesione przez Panią wydatki za przyłączenie do sieci gazowej podlegają odliczeniu od podatku w ramach ulgi budowlanej ponieważ udokumentowane zostały rachunkami o których mow ...

Czy wydatek dokumentowany rachunkiem za przyłączenie do sieci gazowej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi budowlanej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (uzupełnione na wezwanie w dniu 5.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy wydatek udokumentowany rachunkiem za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej uprawnia do odliczeń w ramach ulgi budowlanej ?

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002r., podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na budowę budynku mieszkalnego. Możliwość kontynuacji ww. ulgi wpr ...

Czy wydatki poniesione na wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego podlegają odliczeniu od podatku dochodowego w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego ?

Stosownie do art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm. ) w brzmieniu obowiązującym w 2003 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ...

Czy opłata za przyłączenie do sieci poniesiona podczas remontu mieszkania na rzecz Zakładu Energetycznego stanowi wydatek na remont lokalu mieszkalnego i uprawnia do odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W myśl art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej "ustawą", odliczeniu od podatku podlegają poniesione przez podatnika w roku podatkowym wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lo ...

Czy wydatki poniesione na wykonanie przyłącza energii elektrycznej oraz zakup gotowego zbiornika betonowego na ścieki (szamba) można uznać za wydatki na budowę budynku mieszkalnego?

Odpowiadając na zapytanie z dnia 26.02.2004 r. w sprawie odliczenia wydatków na budowę domu, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: W myśl przepisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zry ...

Czy Urząd Gminy może wystawiać faktury VAT dla mieszkańców za wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej do ich budynków?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika , w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym , udzielona w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ). Pismem złożonym w dniu 25.02.2004 r. Wójt Gminy zwrócił ...

Czy opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz opłata za przyłączenie do sieci gazowej mogą być odliczane w ramach ulgi budowlanej?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku ze złożoną prośbą o wyjaśnienie czy opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oraz opłata przyłączeniowa do sieci gazowej mogą być odliczone w świetle obowiązującej ustawy, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 4 ust. 2 ...

Generowanie strony w 30 ms