Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot należności

Czy zwrócona kwota z tytułu wcześniej otrzymanej należności i zaksięgowanej po stronie przychodów stanowi koszt uzyskania przychodów, czy wpływa na zmniejszenie kwoty uzyskanego przychodu?

W 2000 r. podatnik na podstawie wystawionego rachunku dla PZU uzyskał przychód z tytułu świadczenia usług ubezpieczeniowych. W 2003 r. z uwagi na storno polis w pierwszym roku trwania ubezpieczenia podatnik zobowiązany został przez PZU do zwrócenia części otrzymanej należności. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 200 ...

Koszty uzyskania przychodów

Spółka nie dokonała zapłaty za dostawę surowca rybnego od firmy duńskiej. Dostawy rozliczono fakturami wystawionymi w walucie obcej (DKK). Spółka zamierza sukcesywnie regulować swoje zadłużenie wobec Spółki w Danii. W związku z tym, iż kontrahent czyli duńska spółka jest jednocześnie jej jedynym udziałowcem, wyraził zgodę na spłatę należności w walucie polskiej w kwocie wynikającej z przeliczenia ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatki poniesione tytułem zwrotu należności związanych z podróżą służbową odbytą przez pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który świadczy na rzecz firmy usługi kierowcy?

Zgodnie z generalną definicją kosztów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. O zasadności zakwalifikowania danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów p ...

Czy wartość należności pieniężnych wypłaconych pracownikowi przez Sąd z tytułu zwrotu kosztów dojazdów do podległego Sądu, mającego siedzibę w tym samym mieście, co macierzysty zakład pracy, stanowi przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

W opisanym stanie faktycznym, według Płatnika, kontrole wykonywane przez pracowników Sądu w podległych Sądach (np. Sąd Okręgowy, Sąd Rejonowy), mieszczących się poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, rozliczane są w ramach podróży służbowej. Natomiast kontrole wykonywane w podległych Sądach mających swoją siedzibę w mieście, w którym znajduje się się siedziba Sądu, nie są t ...

Czy zapłata przez dłużnika należności przejętej przez podatnika w związku z aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Czy równowartość odpisu aktualizującego nie zaliczonego do kosztów uzyskania przychodów, w momencie rozwiązania tego odpisu w związku z zapłatą należności, stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.07.2003 r. Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) właściwy urząd skarbowy, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta, ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w ...

Pytanie dotyczy potwierdzenia prawidłowości rozliczania przez Bank ceny uzyskanej ze sprzedaży wierzytelności kredytowej na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 26.09.2005r. (data wpływu do urzędu 30.09.2005r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia prawidłowości rozliczania przez Bank ceny u ...

Zatem, wobec faktu, iż decyzja wymierzająca cło funkcjonuje w obrocie prawnym i jest wymagalna, Sąd pierwszej instancji prawidłowo ocenił, że organy celne nie mogły uwzględnić wniosku strony o zwrot nienależnego, zdaniem skarżącego, cła. Odnosząc się do zarzutu pierwszeństwa sentencji wyroku przed jego uzasadnieniem należy podkreślić, że zgodnie z przepisem art. 11 p.p.s.a. sąd administracyjny jest związany ustaleniami co do popełnienia przestępstwa prawomocnego wyroku wydanego w postępowaniu karnym jedynie w przypadku, gdy jest on skazujący.

Wyrokiem z dnia 31 maja 2005 r., sygn. akt III SA/Lu 175/05, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu sprawy ze skargi Janusza S. i Jerzego T. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 31stycznia 2005 r. Nr 300000-PC-480/18/05/RZ w przedmiocie odmowy zwrotu cła - oddalił skargę. Sąd przyjął za podstawę rozstrzygnięcia stan faktyczny ustalony przezorgany celne wsk ...


Uznanie zwrotu nakładów na remont budynków, jako świadczenia usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy wypłacony najemcy - na podstawie § 7 i 8 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 czerwca 2005r., zwrot kosztów napraw, wykonanych w lokalu mieszkalnym Agencji Mieszkaniowej stanowi przychód z innych źródeł a Agencja Mieszkaniowa jest zobowiązana do wystawienia informacji o przychodach z innych źródeł PIT-8C?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 43 ms