Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wynik

Spółka X Sp. z o.o. pyta o rozliczenie wyniku podatkowego Spółki przejmowanej Y Sp. z o.o. w przypadku połączenia przez przejęcie w roku podatkowym w którym doszło do połączenia oraz o rozliczenie czy podatku VAT naliczonego i podatku od czynności cywilnoprawnych pomiędzy Spółkami.

W nawiązaniu do wniosku o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie przedstawia weryfikację stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wola, wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w ...

Spółka pyta o zakres stosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 54, poz 654 ze zm.) w odniesieniu do rozliczenia wyniku podatkowego Spółki w przypadku połącznia przez przejęcie.

W nawiązaniu do wniosku o wydanie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego przesyła w załączeniu weryfikację na podstawie art. 14b wyżej cytowanej ustawy, stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - ...

Jakie jest miejsce świadczenia wykonania receptur na beton?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 217 w związku z art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki, w zakresie ustalenia miejsca świadczenia, usług wykonanych przez kontrahenta niemieckiego, opisanych w pkt 5 pisma z dnia 19 listo ...

Czy przy ustalaniu kosztów i przychodów klienta dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych nominowanych w walutach obcych oraz w złotych, należy stosować metodę kasową, uwzględniającą tylko ostateczny wynik takiej transakcji?

W dniu 15.02.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w następującej kwestii: - jak określić wielkość przychodu i kosztu dla transakcji na pochodnych instrumentach finansowych (w szczególności na kontraktach terminowych) nominowanych w walutach obcych oraz w złotych, - w jaki sposób prezentować te ...

Podatnik wnioskuje o odpowiedź na pytanie, czy przy obliczaniu wyniku na transakcji terminowej typu forward, za kurs bieżący powinien być przyjęty kurs kupna banku, z usług którego korzysta Spółka?

W dniu 16.02.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 7.04.2006r. We wniosku tym Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: W ramach funkcjonowania grupy B, Spółka zawarła ze spółką B AG umowę dotyczącą zawarcia transakcji terminowej typu forward na zakup EUR za PLN ...

Podatnik wnioskuje o odpowiedź na pytanie, czy zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest obowiązany do wyliczenia wyniku na całej wartości zawartej transakcji terminowej typu forward w dniu realizacji transakcji i uznaniu jej za efektywną podatkowo, tj. wyliczenia różnicy pomiędzy złotówkową wartością transakcji przy użyciu kursu bieżącego a złotówkową wartością transakcji przy zastosowaniu kursu forward, oraz w przypadku wystąpienia ujemnej różnicy potraktowania jej jako kosztu podatkowego, a w przypadku dodatniej różnicy uznania jej za przychód podatkowy?

W dniu 16.02.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono w dniu 7.04.2006r. We wniosku tym Podatnik przedstawia następujący stan faktyczny: W ramach funkcjonowania grupy B, Spółka zawarła ze spółką B AG umowę dotyczącą zawarcia transakcji terminowej typu forward na zakup EUR za PLN ...

Czy wydatki na organizację dwudniowej konferencji wyjazdowej dla swoich pracowników, zorganizowanej za pośrednictwem firmy zewnętrznej, udokumentowane fakturą VAT, sfinansowane ze środków obrotowych, są kosztem uzyskania przychodów? Podczas konferencji będą przedstawione wyniki Spółki, plan strategiczny, odbędzie się prelekcja motywacyjna, bezpośrednie spotkanie wszystkich pracowników z Zarządem Spółki, zajęcia sportowo-integracyjne.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 30.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.08.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Po ...

Czy Spółka jest zobowiązana do podatkowego rozliczenia zysku/straty wynikających z zamknięcia kontraktu terminowego w dniu jego zamknięcia pomimo braku faktycznej realizacji kontraktu rozumianej jako zapłata?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Minist ...

Czy Spółka jest zobowiązana do podatkowego rozliczenia zysku/straty wynikających z zamknięcia kontraktu terminowego w dniu jego zamknięcia pomimo braku faktycznej realizacji kontraktu rozumianej jako zapłata?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministr ...

Czy prowadzenie wyniku Spółki dla celów podatkowych na poziomie „O” tzn. bez wykazywania zysku ani straty jest poprawne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finan ...

Generowanie strony w 30 ms