Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: dokumenty handlowe (dokumentacja handlowa)


Jakie dokumenty firma musi posiadać oraz jakie wystawić żeby można było skorzystać z uproszczonej procedury w handlu wewnątrzunijnym między trzema kontrahentami w świetle ustawy z dnia 11.03.2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54 poz.535)?

Zgodnie z art.135 ust.1 pkt. 2 wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna (WTT) ma miejsce wówczas gdy występują w niej łącznie poniższe warunki: dostawa na rzecz ostatniego w kolejności podatnika musi być bezpośrednio poprzedzona wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów u drugiego w kolejności podatnika, drugi w kolejności podatnik, dokonujący dostawy na rzecz ostatniego w kolejności podatnika, nie ...

Czy podatnik ma obowiązek posiadania łącznie wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 pkt 1-4 ustawy o VAT i w jakiej formie należy uznać potwierdzenie odbioru towaru za prawidłowe ?

Zgodnie z art.42 ust 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz.535 ), dowodami potwierdzającymi, ze towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium Polski i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium Polski, są następujące dokumenty jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie ww. towaró ...

1) Jakie dokumenty powinien posiadać, aby zastosować stawkę 0 % VAT oraz co powinny te dokumenty zawierać i przez kogo powinny być podpisane zgodnie z obowiązującymi przepisami w podatku od towarów i usług? 2) Jak należy traktować sprzedaż towarów w sytuacji, gdy firma zagraniczna pośredniczy w transakcjach zakupu tych towarów przez armatora morskiego i jakie dokumenty należy uzyskać, aby zastosować stawkę 0% zgodną z art. 83 ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w ramach działalności gospodarczej dokonuje dosta ...

Czy zastosowanie myślników w konstrukcji numeru NIP powoduje, że podatnik traci prawo do zastosowania stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów? Czy pieczątka na kopii faktury lub dokumentu CMR jest dostatecznym dokumentem potwierdzającym dokonanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów? Jak należy opodatkować zaliczkę otrzymaną na poczet przyszłej wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów?

Zgodnie z zapisem art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, "...wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem że: podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający ...

Jakie dokumenty potwierdzają dokonanie dostaw wewnątrzwspólnotowych ?.

Stan faktyczny Spółka jest producentem mebli i dokonuje sprzedaży towarów do IKEA TRAIDING UND DESIGN w systemie transakcji trójstronnych . Dostawy towarów do krajów wspólnoty stanowią 98 % sprzedaży Spółki i dokonuje ona średnio 2 wysyłek tygodniowo transportem kolejowym . W przypadku małych ilości wyrobów firma IKEA wykorzystuje zbiorczy magazyn = punkt konsolidacyjny . Następuje tam konsolidacj ...

Jakie rodzaje dowodów dokumentujących zakup towarów handlowych na terenie Niemiec są niezbęne w przypadku korzystania z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ?

W oparciu o przepisy art.14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zmian.) udzielam odpowiedzi na zapytanie w sprawie stosowania przepisów podatkowych w zakresie udokumentowania nabycia towarów handlowych z zagranicy.Z informacji posiadanych przez urząd wynika, iż prowadzi Pani działalność gospodarczą w zakresie handlu i opodatkowała ją Pani zryczałtowa ...

Jakimi dokumentami jednostka ma obowiązek dokumentować transakcje sprzedaży i jakie dokumenty powinny potwierdzać zakup towarów oraz własność przedmiotów transakcji?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2004 r., informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 3.11.2004 r. (znak: I US-II/443/201/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyj ...

czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów danego okresu rozliczeniowego (miesiąca, roku) kosztów faktycznie poniesionych i udokumentowanych lecz zafakturowanych w następnym okresie rozliczeniowym, w odniesieniu do transakcji międzynarodowego transportu i spedycji oraz dostaw wewnątrzunijnych?

Z opisanego w piśmie Spółki stanu faktycznego wynika, iż XXX Sp. z o.o. będąc samodzielną jednostką na terenie Polski, stanowi część międzynarodowego holdingu XXX plc. W ramach grupy EXXX rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi dokonywane są za pośrednictwem poszczególnych „krajowych” jednostek organizacyjnych oraz głównego centrum rozliczeniowego koncernu znajdującego się w Dublinie (Irlandia). ...

Czy dokonanie wewnątrzwspólnotowego nabycie środków transportu podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych? Jaka stawka podatku VAT powinna zostać zastosowana na fakturze wewnętrznej przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu?

Urząd Skarbowy Kraków – Nowa Huta kierując się dyspozycją art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w sposób zasadniczy zmieniła zakres czynności będących przedmiotem opodatkowania. Obecnie na mocy art. 5 ust. 1 opodatkowaniu podatkiem ...

Generowanie strony w 5 ms