Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaginięcie dokumentu


Jaki dokument stanowi podstawę do dokonania odliczenia podatku naliczonego w przypadku zaginięcia karty SAD 1A?

Zgodnie z art. 194 § 1 i 2 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich stwierdzone. Dotyczy to także dokumentów urzędowych sporządzonych przez inne jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów są uprawnione do ich wydawania. Ustawodawca w ustawie z dnia 8 st ...

Czy zaświadczenie wydane przez urząd celny potwierdzające wywóz towarów poza państwową granicę RP może stanowić podstawę do wykazania w deklaracji VAT-7 sprzedaży eksportowej ze stawką 0%?

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003 r. dotyczące dokumentowania eksportu towarów dla podatku od towarów i usług - stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926, ze zm.) – informuję, że w myśl art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) stawkę podatku 0 % w ekspor ...

W związku z kradzieżą kasy rejestrującej stwierdzono brak dwóch raportów fiskalnych znajdujących się w skradzionej kasie. Obrót za dwa dni określono szacunkowo. Aby rozliczyć podatek od towarów i usług zastosowano metodę wg struktury zakupów. Czy prawidłowe było określenie sprzedaży za te dwa dni w formie szacunkowej?

Opisany stan faktyczny nie uprawnia do określenia sprzedaży w formie szacunkowej za okres nieewidencjonowania sprzedaży i zadeklarowania podatku od przyjętej szacunkowo wartości sprzedaży. Stosownie bowiem do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem z zastrzeżeniem ...

Czy w przypadku zaginięcia karty 1A, można na podstawie wydanego przez urząd celny zaświadczenia o wywozie towarów zastosować w eksporcie towarów stawkę 0%?

Na podstawie art. 18 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w eksporcie towarów stawka podatku wynosi 0%, pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji określonej w art. 27 ust. 4 oraz otrzymania przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza państwową ...

Kradzież dokumentów źródłowych dotyczących prowadzonej działalności uniemożliwia podatnikowi dokonanie rozliczenia za rok 2003. Czy istnieje potrzeba odtworzenia dokumentów?

Kradzież z włamaniem do samochodu podatnika może zostać zakwalifikowana jako zdarzenie losowe, o ile podatnik dołożył należytej staranności w celu jej uniknięcia, a samo zdarzenie było nieprzewidywalne i nie do uniknięcia. Niezależnie jednak od oceny kradzieży na gruncie prawa karnego i cywilnego należy podkreślić, że skutków takich zdarzeń nie można przenosić na Skarb Państwa. W przypadku kradzie ...

W którym miesiącu należało opodatkować wysyłkę towaru do kontrahenta zagranicznego z zastosowaniem stawki krajowej, w sytuacji kiedy zaginęły dokumenty celne - SAD 3 i SAD 1A potwierdzające wywóz towaru poza granicę RP?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że : w miesiącu październiku 2003 r. spółka dokonała wysyłki towaru do kontrahenta zagranicznego, odprawa przez graniczny urząd celny miała miejsce w listopadzie 2003 r., do dnia złożenia deklaracji za miesiąc październik, listopad jak i za miesiąc grudzień 2003 r. Spółka nie posiadała dokumentów celnych SAD 3 i SAD-1A potwierdzających eksp ...

Czy w przypadku zaginięcia karty 3 dokumentu SAD możliwe jest zastosowanie zerowej stawki podatku VAT w przypadku posiadania dokumentu potwierdzonego przez urząd celny wywóz towarów poza obszar Wspólnoty?

Na podstawie art. 14a, 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego p o s t a n a w i a uznać za prawidłowe stanowisko Podatnika w sprawie możliwości zastosowania zerowej stawki podatku VAT w przypadku uwierzytelnionej przez węgierski graniczny urząd celny kopii karty 3 dokumentu SAD, potwierdzającej wywóz to ...

Podatnik pyta co powinien uczynić w sytuacji, gdy utracił wskutek pożaru faktury dokumentujące zakupy? Podatnik dokonał odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z posiadanych faktur.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) - w stanie prawnym obowiązującym od dnia 1 maja 2004 r. (art. 19 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o pdatku akcyzowym - Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o ...

Podatnik zwraca się z prośbą o potwierdzenie własnego stanowiska w kwestii odliczenia podatku w przypadku zaginięcia faktury VAT.

Spółka, prezentując stan faktyczny informuje, iż w deklaracji VAT - 7 za miesiąc sierpień 2004 r., w poz. 39, wykazała kwotę nadwyżki z poprzedniej deklaracji w wysokości 322.015,00 zł. Natomiast w deklaracji VAT - 7 za lipiec 2004 r. kwota do przeniesienia, z pozycji 55, wyniosła 368.900,00 zł. Różnica ta, w wysokości 46.855,00 zł, jest związana z fakturą za wykonaną usługę, która została przez P ...

Generowanie strony w 2 ms