Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: polecenie


Czy pieniądze przekazane w 2003 r. do parafialnego Zespołu Charytatywnego "Caritas" na cele dobroczynne ze wskazaniem dla konkretnej osoby fizycznej, stanowią darowiznę na cele dobroczynne podlegającą odliczeniu od dochodu zgodnie z art.26 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z przepisem art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. z 2000 r. Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2003r. podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowił dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, ...

Czy koszt zakwaterowania przekraczający kwotę 500zł miesięcznie na osobę należy doliczyć pracownikowi do dochodu i opodatkować?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa /Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm./ odpowiadając na zapytanie Spółki Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje: Ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu wynika, że Spółka świadczy usługi budowlane i często realizuje inwestycje poza miejscowością, w której jest siedziba firmy. ...

W sprawie odliczenia od podstawy opodatkowania darowizn przekazanych na rzecz organizacji działających w sferze pożytku publicznego.

Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) ustalił, iż odpowiedź Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy udzielona pismem z dnia 20 sierpnia 2004 r. Nr ZD/423-71/04 na zapytanie Spółki z o.o. „...” z siedzibą we ... z dnia 05 sierpnia 2004 r. w sprawie odliczenia od podsta ...

Czy Spółka będzie mogła odliczyć tą darowiznę od odstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Osoba fizyczna zwróciła się do Spółki Akcyjnej z prośbą o wsparcie pieniężne na operację swojego syna. W swojej prośbie wskazała, iż wpłaty należny dokonać na rachunek bankowy Fundacji, ale ze wskazanie konkretnej osoby, na operację której wpłata jest dokonywana. Stan prawny: Zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2 ...

Czy Spółka od kwoty przekroczonego limitu za nocleg przez pracownika, pokrywając różnicę między limitem, a faktycznie poniesionymi kosztami ma obowiązek naliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych według skali podatkowej odpowiedniej dla danego pracownika?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny or ...

Czy koszty: związane z przelotami, zakwaterowaniem, dojazdem do i z lotniska, przejazdów miejscowych związanych z podróżą do Kanady, usług transportowych, najmu samochodu w Kanadzie, reprezentacji i reklamy i inne związane z realizacją zadań i prowadzeniem bieżących spraw Spółki, poniesione przez udziałowca, będącego Członkiem Zarządu, nie będącego pracownikiem zgodnie z prawem pracy, będą kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. (data wpływu 4 maja 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Pod ...


Udział pracowników w kursach w zakresie metod praktycznego i nowoczesnego zarządzania na podstawie polecenia służbowego Pracodawcy (Spółki) a opodatkowanie powstałego przychodu u pracowników podatkiem dochodowym.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy przekazywane przez matkę wpłaty z tyt. spłaty kredytu należy traktować jako darowiznę?

POSTANOWIENIE Działając na podstawie art.216 i art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60, z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.06.2007r.(wpływ do tut.Organu podatkowego w dniu 14.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej podatku od darowizn, Naczelnik Ur ...

Generowanie strony w 6 ms