Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzedaż nieruchomości

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.12.2002 r. (data wpływu do tut. Urzędu) Urząd Skarbowy działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, że: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 32 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie podatku dochodowego od dochodu ze sprzedaży nieruchomości - wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a,c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik w odpowiedzi na Pani pismo z dnia 12.12.2002 r. w sprawie podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości informuje, że zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 32 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (Dz. U. nr 90 z 1993 poz. 416 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonyc ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.12.2002 r. Drugi Urząd Skarbowy uprzejmie wyjaśnia: Z akt sprawy wynika, że dnia 12.01.1988 r. Państwo Marta i Sławomir J. nabyli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, które stało się ich współwłasnością małżeńską. W 1994 r. małżonkowie rozwiedli się. Dnia 23 stycznia 2002 r., w wyniku apelacji, Sąd Okręgowy w Kielcach przyznał prawo do lokalu mies ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Urzad Skarbowy Kraków - Prądnik, w odpowiedzi na pismo Pani z dnia 03.12.2002 r. informuje, iż zgodnie z art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.), jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu ( przychodu ) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele określone w ust. 1 powołanej ustawy (poniósł wydatki na własn ...

Podatek od sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach wyjaśnia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2, nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu m ...

Zwolnienia przedmiotowe

W dniu 7 lutego 2003 r. zwróciliście się Państwo do Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z zapytaniem, czy wydatki poniesione przez Państwa na remont i odbudowę zabytkowego budynku mieszkalnego w terminie 2 lat od daty uzyskania przychodu ze sprzedaży użytkowego prawa do lokalu, którym to przychodem finansujecie te wydatki, dają Państwu prawo do zwolnienia z zapłaty 10% zryczałtowanego podatku dochodow ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 03-04-2003r w sprawie opodatkowania przychodu ze sprzedaży domu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych informuje, że zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26-07-1991 r. o podatku dochodowym ...

Zwolnienia przedmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1, oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo bez znaku z dnia 04.04.2003 r. (data wpływu do Urzędu 14.04.2003 r.), uzupełnionego pismem bez znaku z dnia 18.04.2003 r. (data wpływu do Urzędu 23.04.2003 r.) oraz pismem z dnia 05.05.2003 r. (data ...

Przychody ze sprzedaży nieruchomości

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że stosownie do art. 14b § 1 oraz art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), który stanowi, że Izba Skarbowa obowiązana jest do dokonania zmiany udzielonej informacji, (dotyczącej informacji udzielonej przez Urząd Skarbowy w trybie art. 14a §1 Ordynacji podatkowej), jeżeli stwierdzi, ż ...

Generowanie strony w 6 ms