Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi specjalistyczne

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi w zakresie protetyki stomatologicznej ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2004r. (data wpływu: 02.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: W załączniku Nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze. zm.), który jest wykazem towarów i usług opodatkowanych stawką 7%, wymieniono w: poz. 41 symbol PKWiU ex 33.10.17 sztuczne stawy; przyrządy; a ...

Firma będzie wykonywała usługi polegające na ostrzeniu i regeneracji narzędzi chirurgicznych. Czy powyższe usługi są zaliczane do grupy 33.10.92 (wg PKWiU) i czy do tych usług ma zastosowanie stawka 7% podatku od towarów i usług?

Jak wynika z treści złożonego zapytania zamierza Pan wykonywać usługi polegające na ostrzeniu i regeneracji narzędzi chirurgicznych takich jak np. dłuta, haki, skalpele, oraz naprawie urządzeń chirurgicznych. Pana zdaniem ww. usługi dotyczą napraw urządzeń chirurgicznych i zaliczone są do grupy 33.10.92 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, powinny korzystać z 7% stawki opodatkowania podatkiem VA ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są usługi instalowania systemu zasłon termoizolacyjnych do upraw szklarniowych?

W odpowiedzi na pismo z dnia 26.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Usługi instalowania systemu zasłon termoizolacyjnych do upraw szklarniowych sklasyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 29.32.91-00.00 jako usługi instalowania maszyn dla rolnictwa i leśnictwa. Usługi te wymieniono w poz. 21 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r ...

Czy „usługi pośrednictwa komercyjnego oraz szacowania wartości z wyjątkiem wyceny nieruchomości i wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych" - PKWiU 74.84.14-00.00 (KU 89302), podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też mogą korzystać ze zwolnienia od tego podatku?

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) stawka podatku od towarów i usług wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 1a, 2 i 3. Natomiast opodatkowaniu według obniżonej stawki lub też zwolnieniu od tego podatku podlegają tylko te towary i usługi, dla których preferencyjną stawkę bądź też zwolnienie przewidz ...

Jaka stawką podatku VAT opodatkowane są usługi zaklasyfikowane do PKWiU 74.30, tj. usługi w zakresie badań i analiz technicznych?

Usługi zaklasyfikowane do PKWiU 74.30 tj. usługi w zakresie badań i analiz technicznych, podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług z mocy zapisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). ...

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, usługa sterylizacji materiałów i narzędzi medycznych oraz materiałów opatrunkowych.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przez usługi w rozumieniu ustawy o PTU rozumie się – usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Usługi sterylizacji materiałów i narzędzi według grupowania ...

Jaką stawką podatku VAT opodatkowane są usługi zaklasyfikowane do PKWiU 33.20.92, tj. Usługi napraw i konserwacji przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno – pomiarowych, badawczych i nawigacyjnych.

Usługi zaklasyfikowane do PKWiU 33.20.92, tj. Usługi napraw i konserwacji przyrządów, aparatów i urządzeń kontrolno – pomiarowych, badawczych i nawigacyjnych, podlegają opodatkowaniu podstawową 22% stawką podatku od towarów i usług z mocy zapisu art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Zatem, jeżeli wymienione w piśmie usługi polegające n ...


Jaką stawką VAT są opodatkowane usługi specjalistyczne związane z zagospodarowaniem odpadów, wykonanie pracy badawczej i usługi w zakresie pozostałych badań i analiz technicznych?

Działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, odpowiadając na pana pismo z dnia 31.08.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 1.09.2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stawki podatku VAT na wykonywane poszczególne czynności i usługi, tj. usługi specjalistyczne związane ...

Czy w przypadku, gdy miejscem dostawy jest terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, a towary są przemieszczane przez podatnika transportem na jego zlecenie, czynności wymienione w poniższym piśmie należy traktować jako dostawę, dostawę towarów i świadczenie usług, czy też tylko jako świadczenie usług. W przypadku, gdy byłaby to dostawa towarów i świadczenie usług, Podatnik chce wiedzieć, czy szacunkowa wartość towarów i usług będzie wystarczająca do rozliczenia podatku VAT.

Działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zmieniam udzieloną informację przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Elblągu pismem Nr PP1/443-108-I/04 z dnia 24.09.2004 r. na zapytanie Podatnika z dnia 24.08.2004 r. Spółka zawarła umowę na dostawę systemu napowietrzającego z montażem i uruchomieniem dla oczyszczalni ś ...

Generowanie strony w 12 ms