Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: euro

- dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2004 roku przychodów uzyskanych za roboty budowlano-montażowe.

Opowiadając na zapytanie Spółki z dnia 12.01.2004 r. (uzupełnione pismami z dnia 05.02.2004 r. i 18.02.2004 r.), w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w 2004 roku przychodów za roboty budowlano-montażowe, Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, w trybie art. 1 ...


Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługi kancelarii patentowej wykonane na rzecz nierezydenta, czy fakturę na ww. usługi można wystawić w walucie EURO?

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), Minister Finansów w § 64 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) rozs ...

Co zalicza się jako koszty uzyskania przychodów dla celów podatkowych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu jako organ podatkowy zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z późn. zm.) poniżej udziela odpowiedzi na pismo z dnia 03.02.2004 r. Dla celów podatkowych zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) przyj ...

Według jakiego kursu należy dokonać przeliczenia kwot z Euro na złote – według kursu średniego NBP, czy też według kursu kupna dewiz w banku, w którym firma posiada rachunek?

Jak wynika z zapytania podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowej dostawy-nabycia towaru na podstawie rachunku otrzymanego z firmy niemieckiej, w którym zapłata wystawiona jest Euro? Sposób przeliczenia kwot w walucie obcej na złote reguluje § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz.U. Nr 97, poz. ...

Czy w przypadku, gdy nie ma jeszcze ogłoszonego kursu średniego waluty obcej na dany dzień, prawidłowe będzie zastosowanie ostatniego ogłoszonego kursu średniego waluty obcej?

Spółka jest podmiotem współpracującym z licznymi kontrahentami nie posiadającymi siedziby na terytorium Polski. Spółka często wystawia faktury zawierające kwoty wyrażone w walucie obcej. Faktury , co do zasady, są generowane przez system automatycznie wraz z dokumentami WZ w momencie wydania towaru z magazynu. Wydając towar przed godziną 12.00 danego dnia nie ma jeszcze ogłoszonego przez NBP średn ...

Z jakiego dnia należy przyjąć średni kurs euro w przypadku faktur za wykonane usługi transportu wewnątrzwspólnotowego.

Podatnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie usług transportowych i płatnikiem Vat. Strona wykonuje usługę transportu wewnątrzwspólnotowego na zlecenie polskiego podmiotu. Zlecenie na wykonanie usługi obejmuje określoną kwotę za dany fracht ( np. 1.500,00 Euro + 22% Vat ) – z zaznaczeniem, że do wystawienia faktury podatnik ma przyjąć średni kurs waluty ogłoszony prze ...

Czy możliwe jest wystawienie dla kontrahenta krajowego, który posiada konto EURO, faktury VAT w walucie EURO?

Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy możliwe jest wystawienie dla kontrahenta krajowego, który posiada konto EURO, faktury VAT w walucie EURO. Zdaniem Podatnika, przepisy rozporządzenia Ministra Fiansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970), niejednoznacznie precyzują podatników, których dotyczą fakt ...

Jaki jest sposób przeliczenia kwot wykazanych na fakturach w walucie obcej (euro)?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a § 1 z dnia 29 sierpnia 199 7r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo podatnikia z dnia 15.03 2004 r. doręczone do tut. Urzędu 16.03.2004 r. z zakresu podatku od towarów i usług wyjaśnia co następuje: Podatnik realizuje inwestycje współfinansowane ze środków unijnych. Kontrakty zawierane z wykonawcami są n ...

Jak zakwalifikować pod względem podatku od towarów i usług czynność sprzedaży waluty obcej zawartą między wnoszącym zapytanie a osobą fizyczną (konsumentem)?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137,poz. 926 ze zm.) na pisemne zapytanie Spółki udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje: Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że zamierza sprzedać na rzecz osoby fizycznej, ...

Generowanie strony w 3 ms