Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: forma zapłaty


Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy kompensata wzajemnych zobowiązań może zostać uznana za potwierdzenie zapłaty w przypadku eksportu usług?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 19.05.2004r uzupełnione pismem z dnia 28.05.2004r w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego informuje, że zgodnie z § 64 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z ...

Czy cesja wierzytelności w zamian za otrzymany towar (usługę) podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i kiedy powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie art. 14b ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informacji udzielonej podatnikowi przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 14.08.2004 r. (znak: PUS.II/443/205/2004) w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia, co następuje: Jak wskazano w zapyt ...

Czy można skorzystać z "dużej ulgi budowlanej" w 2004 r. (kontynuacja na zakup materiałów i usług udokumentowanych fakturami VAT niezapłaconymi gotówką do dnia 31 grudnia 2004r.)? Czy inna forma zapłaty lub finansowanie kredytem umożliwi odliczenie od podatku poniesionych wydatków?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 3 listopada 2004r. (data wpływu do tut. Organu Podatkowego), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: Zgodnie z brzmieniem art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o ...

Czy kompensata naszego zobowiązania wobec kontrahenta z naszą należnością wobec tego samego kontrahenta w trybie art. 498 i 499 kodeksu cywilnego uprawnia nas do wystąpienia z wnioskiem o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia (deklaracji VAT-7), zgodnie z art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika zawarte w piśmie z dnia 16.09.2004 r. (z datą wpływu do tut. Urzędu 17.09.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub ...

Pani Z zwróciła się z prośbą o pisemne udzielenie informacji, kiedy występuje obowiązek podatkowy w przypadku wydania towarów, które podlegają refundacji przez NFZ, a refundacja jest otrzymywana przez wydającego towar w formie kompensaty z hurtownią farmaceutyczną w wyniku umowy cesji wierzytelności z tytułu sprzedaży leków (załączono wzór takiej umowy) lub w wyniku współpracy hurtowni przy przekazywaniu rachunku refundacyjnego do NFZ (załączono wzór umowy dot. takiej współpracy) w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z 5 kwietnia 2004r.)?Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika, że Pani Z prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży wyrobów farmaceutycznych i artykułów medycznych – aptekę. Za część sprzedawanych towarów w chwili ich wydania pacjenci płacą całą należność. Natomiast część towarów jest wydawana nieodpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściowo odpłatnie, część nieopłacona przez pacjentów jest refundowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Część refundacji apteka otrzymuje w formie przelewu na rachunek bankowy, część w formie kompensaty ze zobowiązaniami wobec hurtowni farmaceutycznej w wyniku umowy cesji wierzytelności z tytułu sprzedaży leków – w zamian za scedowaną wierzytelność hurtownia dokonuje kompensaty należnych jej kwot za dostawę leków.Od innej hurtowni apteka otrzymuje należną jej refundację również w formie kompensaty. Pani Z wystawia hurtowni rachunek refundacyjny i przekazuje go wraz z receptami, a hurtownia już w swoim imieniu wystawia rachunek i otrzymuje refundację z NFZ, zmniejsza zobowiązania apteki z tytułu nabytych przez nią towarów o kwotę należnej aptece refundacji.Z umowy współpracy apteki z hurtownią wynika, że zwrot refundacji następuje w formie: - kompensaty płatności faktur zakupu notą uznaniową (załączono wzór przykładowej noty), - przelewu na rachunek bankowy apteki. Zdaniem podatniczki zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika.W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze obowiązek podatkowy powstaje w tej części.Pani Z uważa, że obowiązek podatkowy z tytułu otrzymanych refundacji we wszystkich innych niż wpływ pieniędzy na rachunek bankowy (m.in. kompensata) występuje z chwilą wydania towaru.

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, opisanej w zapytaniu z dnia 20.12.2004r., złożonym dnia 21.12.2004r. Informacji udzielono na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późn.zm.). Mając powyższe na względzie Naczelnik tut. Urzędu potwierdza pogląd Pani Z. Zgodn ...

Czy należy ewidencjonować obroty przy zastosowaniu kas fiskalnych w przypadku świadczenia usług remontowo-budowalnych, gdy realizacja zapłaty za świadczone usługi następuje za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika, z zapisem jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4.10.2004 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 4.10.2004 r. w sprawie obowiązku stosowania kasy fiskalnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatn ...

Dokonałam zakupu lokalu użytkowego za cenę, której płatność została rozłożona na raty; w lokalu prowadzę działalność gospodarczą. Czy odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów już od chwili zakupu przedmiotowego lokalu mimo uiszczenia w tym terminie tylko części należności, czy też winny być naliczane dopiero po spłacie całej ceny zakupu oraz do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć odsetki, które zostaną naliczone od rozłożonej na raty ceny zakupu? Jaką można przyjąć stawkę odpisów amortyzacyjnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2004 r., dokonuje zmiany odpowiedzi udzielonej pani Helenie S. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lubaczowie w piśmie z dnia 3.12.2004 r. (znak: US-1/413-9/04): Z przedstawionego w piśmie z dnia 4.11.2 ...

dotyczy wykorzystywania rachunku bankowego prywatnego do dokonywania operacji gospodarczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

W dniu 29.09.2004 r. do tut. organu podatkowego wpłynęło pismo w sprawie wykorzystywania rachunku bankowego prywatnego do dokonywania operacji gospodarczych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 168 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) podanie powinno zawierać co najmniej treść żądania, wskazanie osoby, od której pochodzi, ...

dotyczy konieczności posiadania konta w banku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą

Odpowiadając na zapytanie pana z dnia 27.10.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 7.11.2004 r. w sprawie konieczności posiadania konta w banku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), analizując ustawy, które regulują ww. problem, stwie ...

Generowanie strony w 4 ms