Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieodpłatne przekazanie rzeczy


Zapytania podatnika będącego jednostką budżetową, realizującą zadania z zakresu ochrony przyrody i środowiska dotyczy opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania towarów (sadzonek i folderów) na rzecz szkół i gmin, których zakup sfinansowany został otrzymaną na ten cel dotacją

Pismem z dnia 9 marca 2004r., uzupełnionym 19 marca 2004r. Jednostka zwróciła się z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania towarów na rzecz gmin i szkół. Z pisma wynika, że Podatnik będący jednostką budżetową powołaną do realizacji zadań z zakresu ochrony przyrody i środowiska, finansowaną z budżetu, korzysta ze zwolnienia podmiotowego z opodatkowania poda ...

Rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu przekazania na rzecz pracowników wody mineralnej oraz herbaty.

Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega przekazanie przez podatnika towarów oraz świadczenie usług na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących ...

Spółdzielnia wydaje deputaty w naturze (chleb) pracownikom zakładów piekraskich. Od przekazywanych deputatów nalicza podatek VAT. Zdaniem Jednostki wydanie deputatów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż regulowane jest przepisami prawa pracy a więc ma charakter obligatoryjny. Wyjaśnia, że sam fakt realizowania powyższych świadczeń nie wynika bezpośrednio z Kodeksu pracy lecz z układu zbiorowego pracy stanowiącego w Spółdzielni podstawę do naliczania wynagrodzeń dla pracowników. Podatnik pyta, czy wydawanie deputatów pracownikom podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Pismem z dnia 7 kwietnia 2004r., uzupełnionym 10 maja 2004r. Spółdzielnia zwróciła się z prośbą o informację odnośnie opodatkowania podatkiem VAT przekazywanych pracownikom deputatów. Działając stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w oparciu o przedstawiony stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowegow Piotrkowie Tryb. inf ...

Czy przekazanie na cele Funduszu Socjalnego wyprodukowanych przez firmę podatnika brykietów opałowych, a następnie przekazanie ich pracownikom będzie korzystało ze zwolnienia z VAT w sytuacji, gdy nie są finansowane ze środków pieniężnych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Zakładowego Funduszu świadczeń Socjalnych ?

W katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem zawartym w art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (j.t.Dz. U. z 1993 r. Nr 11 poz. 50, ze zm.), zwanej w dalej ustawą o VAT, mieści się przekazanie towarów na potrzeby osobiste pracowników (ust. 3 pkt 2). W opisanej sytuacji spełnione są przesłanki takiego przekazania. Co do zasady więc, planowana czynność ...

Proszę o wyjaśnienie niżej wymienionych wątpliwości przy stosowaniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług – jesteśmy podatnikami VAT. 1) Starostwo jako urząd obsługujący organ administracji powiatowej przekazuje zakupione przez siebie puchary, książki i inne nagrody rzeczowe jako nagrody w konkursach i zawodach sportowych o charakterze ponad gminnym.Nagrody wręczane są przez Przedstawicieli Zarządu Powiatu, radnych lub wyznaczonych pracowników Starostwa, a przyznawane są na wnioski organizatorów w/w imprez.Według naszej interpretacji takie przekazanie towarów nie jest objęte powołaną na wstępie ustawą (art. 7 ust 1 i art. 7 ust. 2 ), czy jest to prawidłowe? 2) w ramach reprezentacji i reklamy przekazywane są przy okazji różnych uroczystości upominki, a czasem świadczone usługi w postaci zakupu wyżywienia dla przybyłych gościPrzekazane towary i świadczenia w/w usług nie są związane ze sprzedażą opodatkowaną i nie są własnością przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 7 ust. 2 i w art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie wiążą się też z umowami cywilnoprawnymi, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.Według naszej interpretacji, również takie przekazanie towarów i usług nie odpowiada zapisom art. 7 ust. 2 ani art. 8 ust. 2 ustawy i nie powinno podlegać jej przepisom.Do końca kwietnia br. przeznaczenie towarów i świadczenie usług na potrzeby reprezentacji podlegało opodatkowaniu, co wiązało się z wystawieniem na koniec każdego miesiąca faktur wewnętrznych.My nie odliczamy VAT od zakupów wystawiając faktury wewnętrzne jako zwolnione z VAT – zgodnie z wyjaśnieniem Ministra Finansów.Proszę o wyjaśnienie czy wg obecnie obowiązujących przepisów przekazanie towarów i usług wymienione w punkcie 2 są czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy są zwolnione na podstawie § 8 ust 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. 3) W naszym przypadku, ze względu na znikomy udział sprzedaży opodatkowanej nie prowadzimy rejestru zakupu.Proszę o wyjaśnienie czy można taką ewidencję prowadzić w ograniczonym zakresie, to znaczy obejmować nią tylko te zakupy, które związane są wyłącznie z działalnością opodatkowaną?

Starostwo Powiatowe w Biłgoraju wnioskiem z dnia 17 czerwca 2004r, uzupełnionym pismem z dnia 23 czerwca 2004r. zwróciło się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Biłgoraju o interpretację przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), a w szczególności o wyjaśnienie:1. czy przekazanie osobom fizycznym nagród rzeczowych w konkursach i zawodach sportowyc ...

Czy przekazanie klieentom informatorów handlowych i toreb kasowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano iż wymaga ona weryfikacji, w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza co następuje. Pismem z dnia 20.04.2004 r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z prośbą o wyjaśnienie czy w ...

Koszty uzyskania przychodów

Stosownie do postanowień art. 32 i 33 ustawy z dnia 28.11.2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003 - 2006 (Dz. U. Nr 210 , poz. 2037) Spółka .......... jako przedsiębiorstwo górnicze w rozumieniu tej ustawy może : zrzec się, w drodze umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego, na rzecz gminy górniczej, własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niewyko ...

Czy informacja handlowa opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług?

Dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego nr PP-2/443/3/04/KH z dnia 17.06.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano iż wymaga ona weryfikacji, w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( ...


Generowanie strony w 5 ms