Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: udział w zyskach osób prawnych


Dotyczy opodatkowania otrzymanych dywidend z tytułu udziału w zyskach od Spółki krajowej.

Działając na podstawie art. 14a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2003 r., uzupełnionego na wezwanie Urzędu w dn. 26.01.2004 r. o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatnika Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego informuje: Z przedstawionego stanu fakty ...

Czy w chwili dokonania podziału pozostałego po likwidowanej spółdzielni majtku członkowie spółdzielni powinni zapłacić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, w myśl przepisu art. 14a § 1 - 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczeln ...

Czy pokrycie strat kapitałem zapasowym, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z postanowieniami art. 191 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 ze zm.) - wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art 192-197. Z powyższego zatem wynika, iż umowa ...

Czy podatnik korzystający ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który otrzymuje dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych ma prawo dalej do zwolnienia przedmiotowego oraz w jaki sposób należy ustalić dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych w przypadku likwidacji spółki?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Opocznie działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo Nr NE/380/2004 z dnia 5.04.2004 r. (data wpływu do Urzędu), biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony w piśmie uprzejmie informuje: Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie, Spółdzielnia jako jedyny ...

dotyczy opodatkowania przychodów z dywidend

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2004 r. (wpłynęło do tut. Urzędu 2.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § ...

Czy z chwilą dokonania podziału pozostałego po likwidacji spółdzielni majątku (w postaci udziałów w spółce z o.o.) poprzez przydzielenie tych udziałów członkom spółdzielni członkowie ci powinni zapłacić podatek dochodowy?

W odpowiedzi na pismo z dnia 4.02.2004 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 23.02.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, odnośnie opodatkowania przez członków spółdzielni przychodu uzyskanego z chwilą dokonani ...

Pytanie Spółki dotyczy zasad poboru przez Płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy akcjonariuszowi z siedzibą na terytorium Niemiec.

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137, poz. 926 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w piśmie Spółki dnia 3 lutego 2004r., dotyczącej zasad poboru przez Płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłaconej dywidendy akcjonariuszowi z siedzibą na ...


Jak nalezy rozliczyć podatek od dywidendy w związku z uchyleniem przez Sąd uchwały wspólników o podziale zysków?

Ustosunkowując się do zagadnień przedstawionych w piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie Nr PP-423/17/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. (stanowiącym pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej działając na pod ...

Generowanie strony w 5 ms