Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi prawnicze

Czy podatnik osiągający dochody z tytułu usług prawniczych świadczonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej może skorzystać z ich opodatkowania w 2004 r. podatkiem liniowym oraz czy prowadzona przez niego działalność nie nosi znamion działalności wykonywanej osobiście?

W związku z Pana zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 20 stycznia 2004 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, p ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym?

Pismem z dnia 25.08.2003 r. podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem: czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zasądzone koszty postępowania sądowego i komorniczego, które spółdzielnia wypłaca radcy prawnemu prowadzącemu w jej imieniu, na podstawie zawartej umowy, sprawy przeciwko dłużnikowi w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym. Z tytułu wynagrodzenia za ...

Obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania wpłaty na rzecz przyszłych usług prawniczych

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 18.08.2003 r. uprzejmie informuje: Zgodnie z przepisem art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, ze zm.) jeż ...


Czy wynagrodzenie radcy prawnego pobierane za usługi prawnicze wykonywane doraźnie na rzecz kancelarii radcy prawnego na podstawie umowy zlecenia zwolnione jest z podatku VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy o VAT?

Podatnikami podatku od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), zwanej dalej ustawą o PTU, są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonu ...

uzupełnić

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.01.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych w przedmiocie dotyczącym sposobu zakwalifikowania zwrotu poniesionych na wytworzenie środka trwałego nakładów, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z przedstawionego w zapytani ...

Podatniczka - radca prawny, prowadzi działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz udzielaniu porad prawnych osobom fizycznym. W związku z tym czy w 2004 r. wybór 19 % stawki podatku liniowego dla radców prawnych jest zgodna z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z Pani zapytaniem prawnym zawartym w piśmie z dnia 27 stycznia 2004 r wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 2 lutego 2004 r., uzupełnione pismem z dnia 19.02.2004 r., wpływ do tutejszego Urzędu w dniu 24.02.2004 r. - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie działając na podstawie art. 14a § 1, § 2 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), ud ...

Czy w przypadku świadczenia usług prawniczych, rachunkowo-ksiegowych , doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspólnoty, usługi te będą opodatkowane podatkiem od towarów i usług?

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2004r w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa działając na podstawie art.14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa ( Dz.U.Nr137 poz.926 z póź. zmian) uprzejmie informuję: Przepis art . 27 ust.1 ustawy z 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz.U.Nr 54 ,poz.535) stanowi ,iż w przypadku świadczenia usług miej ...

Z przedstawionego przez podatnika opisu stanu faktycznego wynika, że Kancelaria prawna świadczy usługi sklasyfikowane wg PKD: 74 11 Z – działalność prawnicza. W ramach tej działalności kancelaria udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne itp. Kancelaria podpisała z klientem umowę o windykacji należności od dłużników i w ramach tej usługi miała za zadanie reprezentowanie mocodawcy w zakresie negocjacji z dłużnikami, aktualizację danych dłużników, sporządzania odpowiednich pism do dobrowolnego spełnienia żądania, a także wyjaśniania i doradztwa w kwestiach spornych. Za spełnienie tych czynności ustalono wynagrodzenieprowizyjne dla Kancelarii uzależnione od odzyskanych dla klienta kwot. W fakturach VAT określono stawkę opodatkowania w wysokości 22 %. Podatnik prosi o wyjaśnienie czy wystawiona przez niego faktura VAT za usługę windykacji, klasyfikowana jako usługi świadczone przez agencje inkasa (PKWiU 74.84.12), uprawnia odbiorcę faktury do odliczenia podatku naliczonego wykazanego w tej fakturze w sytuacji gdy usługi tego rodzaju nie są wykazane w posiadanym przez Kancelarię zaświadczeniu o nadaniu numeru REGON. Zdaniem podatnika usługobiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Stanowisko tut. organu podatkowego jest następujące: Przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) nie uzależniają prawa do odliczenia podatku naliczonego od tego czy świadczona usługa (w tym przypadku usługa prawnicza) została wykazana w posiadanym przez usługodawcę zaświadczeniu o nadaniu numeru identyfikacji REGON. ...

czy realizowane usługi (m.in. na dochodzenie na drodze prawnej wymagalnych wierzytelności) można zakwalifikować jako stałą obsługę prawną w rozumieniu art. 6 ust. 8b pkt 4 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym czy też dla ustalenia daty powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług powinno się stosować zasady ogólne przewidziane w art. 6 ust. 1, 4, 5 i 8 ww. ustawy

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) tut. organ podatkowy w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje. Jak wynika z treści ww. pisma Podatnik w ramach wykonywanej działalności zawodowej świadczy na rzecz różnorodnych kontrahe ...

Generowanie strony w 2 ms