Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: informacja handlowa

- czy informacje zawarte w załączonym do pisma folderze stanowią reklamę produktów, czy wyłącznie informację handlową ?

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie określenia, czy informacje zawarte w załączonym do pisma folderze „Ogólnopolski Informator Handlowy Ż. T. – Twój Partner w handlu ...

Czy czynność przekazania klientom spółki kasetonów i tablic wskazujących, że dany punkt sprzedaży prowadzony przez klienta sprzedaje towary firmy, jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT?

W odpowiedzi na zapytanie z 30.12.2003 r., (wpływ do Pierwszego Urzędu Skarbowego w Swarzędzu 31.12.2003 r.), na podstawie art. 14a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz.U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatk ...

Czy sprzedaż wartości niematerialnych (kontakty handlowe, lista klientów) podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

W związku z pismem z dnia 08.07.2003 r. uzupełnionym pismem z dnia 23.07.2003 r. dot. udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług, Pierwszy Urząd Skarbowy w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje : Ustawa z dnia 08.01.1993 r. o poda ...

Czy wydatki ponoszone przez spółkę na ogłoszenia w Książkach Telefonicznych i prasie należy potraktować jako reklamy i opodatkować podatkiem VAT należnym ?

Spółka zwróciła się pismem z dnia 23.03.2004 r. (data wpływu 24.03.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając wątpliwości dotyczące zaliczenia wydatków na ogłoszenia do kosztów reklamy w świetle przepisów dotyczących podatku VAT w następującym stanie faktycznym. Spółka poniosła wydatki na ogłoszenia w Książkach Telefonic ...

dotyczy kwalifikacji wydatków związanych z reklamą względnie informacją handlową w odniesieniu do zakupionych przez jednostkę katalogów

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 2.03.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu 4.03.2004 r., bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, informuje: Ponieważ ustawy podatko ...

dotyczy opodatkowania podatkiem VAT świadczenia usług oraz przekazania lub zużycia towarów na potrzeby reprezentacji albo reklamy

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.03.2004 r. (z datą wpływu 5.04.2004 r., bez znaku), w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), opodatkowaniu p ...

dotyczy zaliczenia do kosztów sprzedaży wydatków związanych z zakupem katalogów bez podziału na koszty limitowane do wysokości 0,25 % przychodu

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma F. „Ś.” w L. z dnia 2.03.2004 r. (bez znaku) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniższych wyjaśnień: Z przedstawionego przez spółkę stan ...

Czy przekazanie klieentom informatorów handlowych i toreb kasowych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano iż wymaga ona weryfikacji, w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza co następuje. Pismem z dnia 20.04.2004 r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z prośbą o wyjaśnienie czy w ...

dotyczy uznania informacji handlowej za reklamę

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), weryfikuje odpowiedź Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego, udzieloną w dniu 30.04.2004 r. (znak: PUS.II/443/51/2004): Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 1 ustawy z 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr ...

Czy informacja handlowa opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług?

Dotyczy: informacji udzielonej przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego nr PP-2/443/3/04/KH z dnia 17.06.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów regulujących opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. Po sprawdzeniu prawidłowości ww. informacji, uznano iż wymaga ona weryfikacji, w związku z czym działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( ...

Generowanie strony w 6 ms