Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi reklamowe

- czy informacje zawarte w załączonym do pisma folderze stanowią reklamę produktów, czy wyłącznie informację handlową ?

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie określenia, czy informacje zawarte w załączonym do pisma folderze „Ogólnopolski Informator Handlowy Ż. T. – Twój Partner w handlu ...

Czy Spółka będąc uczestnikiem targów budowlanych gdy została obciążona wstępnymi kosztami stoiska na targach, opłatą za plac targowy oraz opłatą za wpis do katalogu towarowego powinna traktować te koszty jako usługi reklamowe o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy o p.d.o.p.a co za tym idzie pobrać i uiścić zryczałtowany p.d.o.p.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a §1 ustawy z dn. 29.08.1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137 poz.926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 09.02.2004r informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000r. poz. 654 ze zm.) podatek dochodowy z tytułu uzyskany ...

Spółka pyta czy prawidłowo wykazuje przychody z tytułu udzielonych licencji w deklaracji CIT - 2 i jednocześnie wykazuje podatek potrącony od tego przychodu przez stronę zagraniczną oraz jak ma postąpić gdy infornację o potrąceniu podatku przez stronę zagraczną otrzyma w następnym roku podatkowym, a nie w tym w którym otrzyma płatność.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na zapytanie Spółki z dnia 03 grudnia 2003r. (uzupełnione w dniu 19.02.2004r) informuje, że zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. Nr 54 z 2000r. poz 654 ze zm.) jeż ...

Czy działalność reklamowa polegająca na promocji periodyków poprzez załączanie do nich gadżetów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24.07.1998 r. (Nr PP1-7204/94/98 K.Sz.) skierowanym do Izby Wydawców Prasy, pobranie wynagrodzenia od ...

Czy prawidłowe będzie zastosowanie wobec wykonanych usług zwolnienia od podatku VAT na podstawie § 67 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27 poz. 268 ze zm.). Ponadto podatnik zapytuje, czy właściwe będzie udokumentowanie w/wym. czynności poprzez wystawienie faktury VAT, w której zostanie wskazany symbol PKOB 1262?

Ocena prawna stanu faktycznego: W myśl art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11 poz. 50 ze zm.)zwalnia się od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2 do tej ustawy. Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 47 cyt. ustawy Minister Finansów do dnia 3 ...

Czy podmiot zagraniczny mający siedzibę w Republice San Marino, a świadczący usługi na rzecz polskiej Spółki, podlega zryczałtowanemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego z dnia 01.10.2003 r. (przesłany do tut. Urzędu przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście w dniu 26.01.2004 r.), uzupełniony w dniu 02.03.2004 r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 a. § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. ...

Czy przekazanie na potrzeby reprezentacji i reklamy zakupionych obcych usług druku i dystrybucji powoduje obowiązek opodatkowania czynności przekazania oraz czy faktura dokumentująca wykonanie ww. usług może stanowić podstawę do odliczenia podatku naliczonego z niej wynikającego?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pisemne zapytanie podatnika o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Drugi Urząd ...


Dotyczy wykonania usługi poza Polską i kwestii opodatkowania.

Dyrektor Izby Skarbowej działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ustalił, iż odpowiedź udzielona Spółce przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy pismem z dnia 30 kwietnia 2004 r. Nr ZD/423-35/04 jest niezgodna z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku doc ...

Czy należy naliczyć podatek VAT wg stawki 22-procentowej, gdy świadczone są usługi reklamowe (ogłoszenie w prasie) kontrahentowi, którego siedzibą jest miejsce na terytorium Wspólnoty?

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2004 r. (data wpływu 12.05.2004 r.) w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego informuje: Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rz ...

Generowanie strony w 3 ms