Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podmiotowość podatkowa

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje uzupełnienia udzielonej przez Urząd Skarbowy w Lesku Naczelnika w dniu 6.01.2004 r. interpretacji (znak: US-PP/443/1/04) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług: Uzupełnienie sprowadza się do odpowiedzi na ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa. (Dz. U. Nr 13 7 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2003 r. (data wpływu do Urzędu 18.09.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego podmiotu opodatkowania wyjaśnia: Z dokumentów będących w posiadaniu tut. Urzęd ...

Przedmiot i podmiot opodatkowania

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r., Nr 137, poz. 926 ze zm.), udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego w sprawie następstwa prawnego spadkobiercy. Z opisanego przez Pana stanu faktycznego, wynika iż kontynuuje Pan prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po zmarłej małżonce.Zgodnie ...

Zwolnienia przedmiotowe

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 14a § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 21.10.2003 r. (data wpływu 22.10.2003 r.) w sprawie interpretacji przepisów dotyczących niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej powołanego przez stowarzyszenie wyjaśnia: Zgodnie z ...

Czy Koło Związku Inwalidów Narządu Ruchu jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych i czy powinno składać deklaracje CIT ?

Podmioty opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych zostały opisane w art. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), który stanowi, iż ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, jak również jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej z wyjątk ...

Czy podatnik podatku od towarów i usług (VAT), który dnia 22 października 2003 r. złożył oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia z tego podatku (VAT-6) oraz zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R) - na mocy obowiązujących przepisów nadal od 01 stycznia 2004 r. pozostaje podatnikiem VAT ?

Z treści wniesionego pisma wynika, że w dniu 22.10.2003 r. złożył Pan oświadczenie o rezygnacji ze zwolnienia od podatku od towarów i usług (VAT-6), a ponadto z dokumentów rejestracyjnych wynika, że w tym dniu złożył Pan również zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (VAT-R). W przedmiotowym piśmie zwrócił się Pan z zapytaniem, czy w świetle obowiązu ...

Podatnik zasiada w radzie nadzorczej spółki kapitałowej. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w statucie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dysponuje kompetencją do podjęcia uchwały, na mocy której członkom organu wypłacane są gratyfikacje finansowe z tytułu członkostwa w radzie. Gratyfikacje te wypłacane są comiesięcznie wszystkim członkom Rady Nadzorczej. Pytanie dotyczy tego, czy gratyfikacje te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 ) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym pojęcie „ działalności gospodarczej” – stosownie d ...

Czy wobec zapisu art. 25 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych niewyodrębniona jednostka wewnętrzna, w ramach której zgodnie z postanowieniami Statutu wyższa szkoła świadczy usługi hotelarsko-gastronomiczne, jest zobowiązana do składania deklaracji CIT niezależnie od deklarcji CIT składanych przez szkołę?

Odpowiadając na pismo z dnia 17.06.2004 r., złożone do Łódzkiego Urzędu Skarbowego (data wpływu 24.06.2004 r.), w sprawie obowiązku składania deklaracji CIT-2 przez niewyodrębnioną jednostkę wewnętrzną pod nazwą C..., w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja pod ...

Gmina dokonuje wykupu nieruchomości gruntowych lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na podstawie art. 20 ust. 2 w związku z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zm.). Nieruchomości są nabywane od osób fizycznych np. od rolników, lub osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami. Czy czynności te podlegają opodatkowaniu VAT?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o której stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Pismami z dnia 4 czerwca 2004 r. nr GNGiK.LC/GW 72201/47/04 ...


Generowanie strony w 13 ms