Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wydatki mieszkaniowe

Odliczenia od podatku

Odpowiadając na pismo z dnia 29.11.2002 r. (data wpływu 03.12.02r.) - Urząd Skarbowy w Wadowicach stosownie do art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Z zapytania wynika, że w dniu 22 marca 2002 r. rozpoczął Pan inwestycję w zakresie nabycia lokalu mieszkalnego. W zwią ...

Dotyczy prawa do skorzystania z ulgi mieszkaniowej w zakresie przeprowadzonych prac remontowych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późniejszymi zmianami) udziela informacji na pisemne zapytanie z dnia 13.11.2003 r. (uzupełnione pismem z dnia 26.11.2003 r.) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, odnoszącej się do przedstawionego w zapytaniu następującego stanu faktycz ...

- dotyczy budowy budynku mieszkalnego oraz odliczeń od podatku

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie odpowiadając na pismo z dnia 10.10.2003 r. uprzejmie wyjaśnia. Z informacji zawartych w Pana piśmie wynika, że jest Pan żołnierzem zawodowym, który posiadał stałą kwaterę służbową w garnizonie O. Kwaterę tą zdał Pan do Wojskowej A ...

Mając na względzie inwestycję remontową w 2003 r. polegającą na zainstalowaniu rolet okiennych, wewnętrznych, materiałowych proszę o zajęcie stanowiska czy inwestycja ta może być traktowana jako możliwa do odliczenia tytułem ulgi remontowej na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Pana pismem z dnia 01.02.2004r., uzupełnionym dnia 16.02.2004r. w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w oparciu o przedstawiony w piśmie stan faktyczny, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Tryb. informuje. Zgodnie z art. 27a ust. ...

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik moze odliczyć wydatki poniesione w 2003 r. na wpłatę wkładu budowlanego do Spółdzielni mieszkaniowej z tutułu przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na własnościowe - spółdzielcze prawo do lokalu oraz czy odliczeniu podlega wydatek poniesiony na wycenę wartości rynkowej lokalu przez rzeczoznawę.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2003 r. wnieśli Państwo wkład budowlany do Spółdzielni Mieszkaniowej i zawarli umowę dnia 05.12.2003 r. o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oraz ponieśli wydatek na wycenę wartości lokalu mieszkalnego. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ...


Czy możemy odliczyć od dochodu wydatek na zakup pompy insulinowej oraz osprzętu do jej obsługi dla naszego 12-letniego dziecka chorego na cukrzycę insulinozależną, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli tak, to czy w 100% wydanej kwoty? Czy stanowi podstawę do dokonania odliczeń od podatku w ramach ulgi remontowej poniesiony przez nas wydatek na zakup klimatyzatora oraz montaż i instalację tego urządzenia?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2004 r. (data wpływu 03.02.2004 r.), uzupełnione w dniu 23.02.2004 r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, ...

Czy zabudowa balkonu podlega uldze na remont i modernizację budynku mieszkalnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Pradnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2003 r. w sprawie wydatków mieszkaniowych poniesionych na remont balkonu informuje: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fiz ...

Czy spłacanie w rocznych ratach należności za działkę budowlaną, zakupioną na własność od Agencji Rolnej Skarbu Państwa stanowi podstawę do rocznych odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych do wysokości spłaconej w danym roku raty?

Na podstawie art. 14a § 1, art. 17 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) przy przyjęciu, że podane w piśmie z dnia 4 lutego 2004 r. dane są zgodne ze stanem faktycznym i nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tomaszowie Maz. uprzejmie informuje, ...

Czy można odliczyć odsetki od kredytu hipotecznego na zakup nowego mieszkania w spółdzielni mieszkaniowej?

Odpowiadając na pismo z dnia 18 grudnia 2003 r. Naczelnik Urzędu Skarbowegow Chrzanowie działając w oparciu o art.14 a par. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje. Zgodnie z art. 26 b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od podstawy ...

Generowanie strony w 7 ms