Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: czynsz inicjalny

uzupełnić

Na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie dokuje zmiany udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sanoku pismem z dnia 19.12.2003 r. (znak: USPDa-423/12/03) informacji wydanej w trybie art. 14a § 1 cyt. ustawy - Ordynacja podatkowa, stanowiącej odpowiedź na zapytanie spółki z dnia 26.11.200 ...

Czy możliwe jest zaliczenie czynszu inicjalnego w związku z zawartą umową leasingu operacyjnego do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 17b ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z roku 2000 poz. 654 ze zm.) opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego z zast ...

Czy wpłata kwoty składającej się na wartość czynszu inicjalnego, zapłacona przed dniem zawarcia umowy leasingowej i ujęta w wartości czynszu inicjalnego w wystawionej przez leasingodawcę fakturze VAT, stanowi koszt uzyskania przychodów u korzystającego.

Faktura VAT z dnia 26.05.2003 r. nie stanowi podstawy do uznania kwoty 3.500zł, wpłaconej 30 kwietnia 2003 r. w oddziale producenta samochodu a nie do Towarzystwa Leasingowego, za koszt uzyskania przychodów. Faktura ta jest dokumentem, który potwierdza m. in. fakt dokonania wpłaty przez korzystającego części czynszu inicjalnego przed dniem zawarcia umowy leasingu, czyli poza podstawowym okresem um ...

Czy można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego takie jak: czynsz inicjalny, opłata manipulacyjna, bieżące koszty eksploatacyjne, raty leasingowe?

Odpowiadając na pismo z dnia 3.03.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 4.03.2004 r.) w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu opłat ustalonych w umowie leasingu operacyjnego (czynsz inicjalny, opłata manipulacyjna, bieżące koszty eksploatacyjne, raty leasingowe) ponoszonych przez korzystającego, w oparciu o art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr ...

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów spłacane raty leasingowe za samochód osobowy, czynsz inicjalny, obowiązkowe ubezpieczenie samochodu, koszty poniesione na rejestrację samochodu oraz czy należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu ?

Działając w myśl przepisów art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmian.), odpowiadam na pismo z dnia 12.03.2004r., w zakresie stosowania przepisów podatkowych w sprawie kosztów uzyskania przychodów związanych z zawartą umową leasingu. W nadesłanym zapytaniu informuje Pan, iż prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług weterynaryjn ...

Czy opłata wstępna wnoszona na poczet rat leasingu operacyjnego oraz powstanie niezawinionych niedoborów stanowi koszt uzyskania przychodu?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 2.04.2004 r (data wpływu do tut. Urzędu 6.04.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, że definicję kosztów uzyskania przychodu zawiera art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, ...

Czy opłacony czynsz inicjalny przy umowie leasingu operacyjnego stanowi w całości koszt uzyskania przychodu, w przypadku gdy zawarto umowę przejęcia praw i obowiązków zawartej umowy leasingu ?

Z przedstawionego w piśmie stanu w przedmiotowej sprawie oraz załączonej umowy wynika, że podatniczka zawarła w 2003r. z ......w ...... umowę leasingu operacyjnego dewizowego, której przedmiotem był samochód ciężarowy marki Skoda Octawia 1,9 TDI. Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy. Przedmiot leasingu pozostawał przez cały czas trwania umowy własnością leasingodawcy, który dokonywał odpisów ...

Czy czynsz inicjalny wynikający z umowy dzierżawy ciągnika siodłowego stanowi koszt uzyskania przychodów ?

Załączona do zapytania faktura z dnia 31.12.2003 r. nr 64/T/DZ/03 dotyczy czynszu inicjalnego w kwocie netto 20.000 zł (24.400 zł brutto), wynikającego z umowy dzierżawy ciągnika siodłowego zawartej 31.12.2003 r. Podatnik pyta, czy faktura ta „została prawidłowo zakwalifikowana jako koszt”. W myśl art.23b ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. ...

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów art. 23 a – 23 l ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.). Stan faktyczny: w dniu 08.10.2004 r. zawarłem umowę leasingu operacyjnego. Przedmiotem leasingu był samochód ciężarowy marki PEUGEOT, który wykorzystywany jest w prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej. Umowa została zawarta na czas oznaczony to jest do 08.10.2007 r. Moje stanowisko w sprawie: uważam, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z zastrzeżeniem ust. 2 tego artykułu zawarta umowa leasingu spełnia następujące warunki: została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawnesuma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. I dlatego poniesione przeze mnie opłaty w podstawowym okresie trwania umowy w tym czynsz inicjalny i opłata manipulacyjna mogą być zaliczone w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich poniesienia. Pytanie: proszę o udzielenie informacji w sprawie zasad zaliczania opłaty wstępnej z tytułu umowy leasingu operacyjnego w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 04.11.2004 roku uzupełniony dnia 22.11.2004 roku o brakującą opłatę skarbową, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) informuję, że zgodnie z art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opłaty ustalone w ...

Czy wynikająca z umowy leasingu operacyjnego opłata wstępna (czynsz inicjalny) może być jednorazowo odpisana w koszty uzyskania przychodów?

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego odpowiadając w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dn. 29.08.1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) na wniosek podatnika z dnia 30.07.2004 r.(uzupełniony w dniu - 03.09.2004 r.) informuje co następuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w prowadzonej działalności wykorzystuje środki trwałe oddane do uż ...

Generowanie strony w 39 ms