Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rabaty premiowe

Czy wydatki (przekazane dystrybutorom gratisy) za pomocą których przeprowadzają one sprzedaż promocyjną mogą być kwalifikowane do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości czy też są objęte limitem 0,25%? Czy podatek VAT naliczony od wartości przekazanych materiałów stanowi koszt uzyskania przychodów w pełnej wysokości?

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05.12.2003 r. (wpływ 02.01.2004 r.) o wydanie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uzupełniony w dniu 10.02.2004 r., Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lut ...


Spółka sprzedaje towary sieciom handlowym dokumentując obrót fakturami VAT i korygującymi. Po zakończeniu roku dana sieć nabywa prawo do otrzymania premii pieniężnej. Czy jest możliwe udokumentowanie premii pieniężnej (rabatu) jedną zbiorczą fakturą korygującą oraz wykazanie na niej zmniejszenia VAT naliczonego w jednej kwocie, w oparciu o strukturę sprzedaży?

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19 stycznia 2004 r. (data wpływu do Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu - 21.01.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 9 lutego 2004 r., przekazuje poniżej informację o obowiązu ...

dotyczy zakwalifikowania do przychodów stosowanych rabatów towarowych i upustów w cenie w trakcie zorganizowanej akcji "Karta Stałego Klienta" w celu zwiększenia sprzedaży

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki z o.o. R. w R. z dnia 16.02.2004 r. (bez znaku, data wpływu do tut. Urzędu 1.03.2004 r.) o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela poniżs ...

Pytanie podatnika dotyczy sposobu dokumentowania premii pieniężnej.

We wniosku o interpretację przepisów prawa podatnik wskazał, iz na podstawie zawartej umowy wypłaca swojemu kontrahentowi określone kwoty pieniężne tytułem premii za osiągnięcie pewnego poziomu obrotów, na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez odbiorcę towarów. Następnie podatnik na podstawie zawartych umów o współpracy z dostawcami towarów wystawia kolejne noty obciążeniowe z tego sameg ...

Konieczność opodatkowania udzielonych stałym kontrahentom premii pieniężnych za terminowe i szybkie regulowanie neleżności pieniężnych oraz interpretacja pojęcia przekazania towaru w przypadku gdy podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego.

Działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo Waszej Spółki z dnia 2004.05.06 (data wpływu do tutejszego urzędu 2004.05.07 ) w sprawie udzielenia informacji na temat: konieczności opodatkowania premii pieniężnych przyznawanych przez Wasze przedsiębiorstwo stałym kont ...

Pytanie Podatnika dotyczy wyjaśnienia czy „premie pieniężne" nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i w konsekwencji powinny być dokumentowane notami księgowymi.

Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika: Podatnik zawiera szereg umów na mocy których udziela nabywcom towarów bonusy potransakcyjne. Wartość bonusów zależy zazwyczaj od wartości zakupionych towarów w danym okresie po konkretnej cenie albo od przyspieszania płatności za towar; Stanowią one rodzaj nagrody, premii za spełnienie określonych warunków umowy (w dalszej części zwane b ...

Jak rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku VAT i podatku dochodowego od osób prawnych przyznaną przez sprzedającego nagrodę pieniężną przyznaną swojemu kontrahentowi (Kupującemu) z tytułu realizacji obrotu powyżej określonej wielkości?

Podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót, co wynika z treści art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. ...

Zapytanie dotyczy prawidłowości stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia środków poniesionych z tytułu promocji - polegającej na wprowadzeniu „zachęty” w celu kupowania produktów, poprzez rozprowadzenie ulotek o aptece posiadających bony towarowe - do kosztów uzyskania przychodów (reprezentacja limitowana).

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej dalej ustawą, kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. W świetle art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przyc ...

Czy Spółka w momencie przekazania pieniędzy na konto uczestników systemu XXX, posługujących się kartą rabatową, powinna pobrać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Stan faktyczny opisany przez wnioskodawcę:Z w/w pism wynika, że w ramach działalności Spółka prowadzi działalność polegającą na pozyskiwaniu za opłatą klientów dla podmiotów gospodarczych. Polega to na tym, że klientom uczestniczącym w programie wydawane są karty rabatowe stanowiące własność Spółki. Karty te uprawniają do dokonywania zakupów, na preferencyjnych warunkach, w placówkach współpracują ...

Generowanie strony w 6 ms