Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo podatkowe

Wnoszę o wydanie informacji w zakresie stosowania prawa podatkowego na podstawie art. 14a 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia usług dostaw energi elektrycznej.

Do końca 2002 r. obowiązywała zasada , według której podatek naliczony wykazany w fakturach dotyczących nabycia min. usług dostaw energii elektrycznej, podlegał odliczeniu w miesiącu, w którym przypadał termin płatności z tytułu świadczenia tych usług lub w miesiącu następnym. Wynikało to z § 40 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych prze ...

Dotyczy złożenia zapytania o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14 a ustawy Ordynacja podatkowa.

Podatnik w przedmiotowym piśmie występuje z zapytaniem, czy w przypadku nabycia nieruchomości w postaci gruntu zabudowanego budynkiem użytkowym /sortownia makulatury z częścią biurowo-socjalną/ stanowiącego współwłasność ustawową małżonków wynajmowaną dotychczas na działalność gospodarczą, spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT z faktury dokumentującej sprzedaż tej nieruchomości.Pon ...

Pytanie podatnika dotyczy: 1. Okresów nie naliczania odsetek za zwłokę w przypadku doręczenia decyzji organu podatkowego po upływie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania podatkowego, 2.Sytuacji wykazania przez podatnika w deklaracji VAT do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy kwoty większej niż wysokość zobowiązania w podatku VAT ustalonego ( określonego )przez organ podatkowy i naliczania odsetek za zwłokę od zmniejszonej kwoty do przeniesienia, gdy decyzja organu podatkowego została wydana po upływie trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania podatkowego.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia xx.xx.xxr. w sprawie udzielenia interpretacji przepisów prawa podatkowego w myśl art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzegu wyjaśnia co następuje: Ad. 5 Zgodnie z treścią art. 54 § 1 pkt 7 ustawy Ordynacja podatkowa odsetek za zwłokę nie nalicza się za okres od dnia ...

Zakres zadań Ministra Finansów

Uprzejmie przypominam Paniom i Panom Dyrektorom, że z dniem 1 stycznia 2005 r. wchodzą w życie znowelizowane przepisy art. 14a-14d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808). Przepisy te modyfikują w sposób is ...

Strona postępowania podatkowego.

Na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe l ...

1. Czy konieczne jest złożenie korekt PIT - 4 za 2003 r., gdy były sporządzone na podstawie listy płac ? 2. Czy przesunięcie w czasie terminu dokonania wpłat wynagrodzeń a w związku z tym naliczania i wykazania w deklaracji ZUS składek na ubezpieczenie społeczne, wywiera skutki w zakresie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych oraz obowiązku korekty deklaracji CIT - 2 ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 10.12.2003 r. (data wpływu: 11.12.2003 r. ) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz.926 ze zm.) przekazuje poniższe informacje: ad. 1Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku d ...

Czy koszty dotyczące danego roku podatkowego, udokumentowane dowodami otrzymanymi w roku następnym, po dniu wymagalności złożenia zeznania podatkowego CIT-8, a przed ostatecznym zamknięciem ksiąg rachunkowych za ten rok, stanowią koszt uzyskania przychodu w roku, którego dotyczą czy roku następnego (otrzymania dowodu kosztowego)?

P O S T A N O W I E N I E W związku z wnioskiem Spółki z dnia 03.03.2005 r. (data wpływu 04.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszaw ...

Czy istnieje możliwość odliczenia od podatku kwot wpłaconych w roku 2005 na kasę mieszkaniową do dnia podpisania cesji oraz jaki jest wpływ cesji na rozliczenia podatkowe z lat ubiegłych, w których dokonano odliczenia od podatku z tytułu wpłat na kasę mieszkaniową?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14 a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie możliwości odliczania od podatku kwot wp ...

dotyczy zakresu interpretacji przepisów oraz zwolnienia z opodatkowania diet i innych należności za czas podróży służbowej

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 4.11. ...

Czy przychód ze sprzedaży uzyskanych w związku z wytworzeniem i sprzedażą energii elektrycznej świadectw pochodzenia energii stanowi przychód z działalności wytwórczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z dnia 2 marca 2006r. Nr PB/OPD/415-3/06/MC dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznając, że zażalenie nie z ...

Generowanie strony w 7 ms