Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi finansowe

uzupełnić

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), po zapoznaniu się z treścią udzielonej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przeworsku, pismem z dnia 2.12.2003 r. (znak: US.V/2-436/1/2003) informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie opodatkowania podatkiem od ...


Opodatkowanie podatkiem VAT usługi pośrednictwa w dokonywaniu płatności za rachunki za tzw. "media"

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.), w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 03.09.2003 r. (wpływ do tut. Urzędu: 05.09.2003 r.) uprzejmie informuje: Zgodnie z przedstawionym w Państwa piśmie stanem faktycznym jak również przedłożonymi opiniami klasyfikacyjnymi Urz ...

Opodatkowanie podatkiem VAT udzielania pożyczki środków finansowych

Urząd Skarbowy Kraków-Prądnik działając na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 10.06.2003 uzupełniony pismem z dnia 23.06.2003 informuje, że: zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatki ...

Czy sprzedaż wierzytelności dokonana przez podatnika podatku VAT jest zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych jako usługa finansowa na podstawie art. 2 pkt 4 uststawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.)?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że podatnik podatku VAT w ramach wykonywanej działalności gospodarczej, która obejmuje między innymi ,,pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23. Z)"" zawarł umowę sprzedaży wierzytelności ze spółką akcyjną będącą również podatnikiem VAT. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynn ...

Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług działalności pomocniczej finansowej, gdzie indziej nie sklasyfikowanej o numerze PKD 67.13 Z oraz powstanie przy w/w usługach obowiązku podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług.

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 lutego 2004r. (uzupełnione w dniach 27 lutego 2004r. i 17 marca 2004r.) w sprawie interpretacji przepisów podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze. zm.) uprzejmie wyjaśnia, co następuje. Przedmiotem pytania zawarteg ...

Czy istnieje możliwość prowadzenia ewidencji podatku naliczonego ograniczonej wyłącznie do części dotyczącej zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie strony z dnia 21.01.2004 r. z datą wpływu 26.0.12004 r. w sprawie możliwości prowadzenia ewidencji podatku naliczonego ograniczonej wyłącznie do części dotyczącej zakupów związanych ze sprzedażą opodatkowaną, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w ...

Podatnik świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wpłat (opłaty za różnego rodzaju świadczenia) od klientów indywidualnych, które następnie przekazywane są na wskazane rachunki bankowe podmiotów świadczących usługi. Czy ww. usługi korzystają ze zwolnienia od podatku od towarów i usług, czy też są opodatkowane tym podatkiem ?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w związku ze złożonym pisemnym zapytaniem w przedmiocie zwolnienia usług pośrednictwa finansowego, tj. usług polegających na przyjmowaniu wpłat (opłat za różnego rodzaju świadczenia) od klientów indywidualnych, które następnie przekazywane są na wskaz ...

Czy usługi pośrednictwa finansowego objęte są zwolnieniem od podatku od towarów i usług ?

Działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udzielam pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w przedmiocie podatków pośrednich w indywidualnej sprawie przedstawionej we wniosku z dnia 19.05.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 19.05.2004r.) uzupełnionym w dniu 03.06.20 ...

Czy działalność gospodarcza osoby fizycznej (prowadzona w formie handlowej spółki osobowej zarejestrowanej w Polsce) polegająca na skupie i sprzedaży walut na rynkach zagranicznych (za pośrednictwem uprawnionej do tego rodzaju działalności instytucji finansowej) jest kwalifikowana na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 353) jako działalność zwolniona z VAT czy jako działalność nieopodatkowana VAT?

W związku z żądaniem udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego zawartym w Pana piśmie z dnia 9.06.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.06.2004r.) na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuję: Na podstawie złożonych wniosków ustalono, iż wnosi Pan o udzielenie informacji: ...

Generowanie strony w 67 ms