Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nieściągalność

Jaka jest możliwość zaliczenia wierzytelności przysługującej Spółce z tytułu nie zapłaconej faktury przez zagranicznego kontrahenta do wierzytelności nieściągalnych, a w konsekwencji do kosztów uzyskania przychodów ?

Odpowiadając na pismo z dnia 9 lutego 2004 r. (uzupełnione pismem z dnia 24 lutego 2004 r.) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa przy ocenie skutków w podatku dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Stosownie do przepisu art. 16 ust. 1 ...

Po spełnieniu jakich warunków można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność uznaną za nieściągalną?

Dotyczy: Interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie - zaliczenia w koszty niezapłaconych wierzytelności. W odpowiedzi na Wasze pismo z dn. 21.12.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu 22.12.2003 r. bez znaku), uzupełnionego pismem z dn. 08.01.2004 r. (data wpływy do tut. Urzędu 13.01.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare - Miast ...

Pismem z dnia 09 marca 2004 r. uzupełnionym w dniach 01 i 02 kwietnia 2004 r. Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy osoba fizyczna prowadząca podatkową księgę przychodów i rozchodów może utworzyć i zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów roku 2003 odpisy aktualizacyjne wartośc należności na podst. art. 23 ust.1 pkt 21 u. o p.d.o.f. w związku z wszczęciem postępowania układowego wobec dłużnika.

Podatnik wystawił faktury sprzedaży dla firmy budowlanej, które zostały zaewidencjonowane w książce przychodów i rozchodów i opodatkowane jako przychody należne, a następnie otrzymał postanowienie z sądu o wszczęciu postępowania układowego wobec tej firmy. Według Podatnika prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów może na podstawie ustawy o rachunkowości utworzyć odpis aktualizujący i zal ...

Koszty uzyskania przychodów

Pismem z dnia 31.03.2004 r. zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie informacji odnośnie zaliczenia w koszty uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, dla której prowadzona jest księga przychodów i rozchodów - odpisów aktualizujących. W złożonym piśmie poinformował Pan, że prowadzona działalność polega na świadczeniu specjalistycznych usług budo ...

Czy uzyskanie informacji z sądu niemieckiego o powołaniu tymczasowego syndyka dla kontrahenta stanowi okoliczność uprawdopodobniającą nieściągalność wierzytelności pozwalającą zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu odpisu aktualizującego wartość wierzytelności przypadającej od tego kontrahenta?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo informuje: Zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzy ...


Czy odpisanie do ewidencji pozabilansowej wierzytelności pod postacią ekspozycji kredytowych i rezerwy na nie tworzonych w świetle § 24 ust. 7a rozporządzenia MF w spr. szczególnych zasad rachunkowości banków, nie stanowi odpisania wierzytelności jako nieściągalnej i nie pozbawia Banku prawa do zaliczenia rezerwy do kosztów uzyskania?

W odpowiedzi na pismo Spółki (data wpływu 25.06.2004 r.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm. ) informuje, że: W myśl art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) koszta ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z przepisami art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów, odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności , która była uprzednio zaliczo ...


Czy wierzytelność, której nieściągalność została uprawdopodobniona zagranicznym dokumentem - zaświadczeniem o nieściągalności, może zostać uznana jako koszt uzyskania dochodu dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kędzierzynie-Koźlu działając na podstawie przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity : Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w związku z Pani pismem z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 16.02.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ...

Generowanie strony w 77 ms