Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: organ celny

- czy sprzedaż eksportowa zakupionych od urzędu celnego papierosów jest objęta zwrotem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a jeżeli tak to na jakich warunkach i w jakim terminie, a także w jakiej wysokości?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioskiem z dnia 09.02.2004 r. Sp. z o.o. zwróciła się do tutejsz ...

Czy organ celny jest podatnikiem podatku od towarów i usług oraz czy działania podejmowane przez ten organ „z urzędu” jako przez organ władzy publicznej podlegają zwolnieniu określonemu w przepisie art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535)? Zdaniem Wnioskodawcy, przedmiotowe czynności podlegają w/w zwolnieniu.

Stan faktyczny: Dyrektor izby celnej, jako organ właściwy w sprawach likwidacji ruchomości, przyjętych na własność Skarbu Państwa na podstawie rozstrzygnięć wydanych w postępowaniu w sprawach celnych, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz w postępowaniu dotyczącym likwidacji niepodjętych depozytów i nieodebranych rzeczy, a znajdujących się w dyspozycji organów celnych oraz ...

Czy dokumenty potwierdzające wwóz towarów do kraju trzeciego, wystawione przez służby celne tego kraju stanowią podstawę do nie zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 22%?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 11.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 14.04.2005r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określen ...

Czy sprzedaż dokonywana przez Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej jako organ likwidacyjny towarów niewspólnotowych przejętych lub skonfiskowanych oraz takich odnośnie, których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%?Według podatnika od dnia 1 stycznia 2006r. na mocy przepisu § 7d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2005r. sprzedaż wymienionych towarów może podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 0%.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 7 ust.1 ustawy przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel ...

Czy obniżoną stawkę podatku 0% można stosować przy sprzedaży przez Dyrektora Izby Celnej, jako organu likwidacyjnego, towarów niewspólnotowych, przejętych lub skonfiskowanych oraz takich, odnośnie których orzeczono przepadek na rzecz Skarbu Państwa, a które mają być objęte dopuszczalnym przeznaczeniem celnym, innym niż dopuszczenie do obrotu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mini ...

Czy obniżoną do wysokości 0% stawkę podatku VAT może stosować Dyrektor Izby Celnej jako organ likwidacyjny przy sprzedaży towarów niewspólnotowych przyjętych lub skonfiskowanych oraz takich, odnośnie których nastąpiło zrzeczenie na rzecz Skarbu Państwa, dokonywanej na rzecz podatników, o których mowa w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Uznanie Dyrektora Izby Celnej jako organu likwidacyjnego, wykonującego zadania w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych w odniesieniu do których został orzeczony przepadek na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu karnym skarbowym jako podatnika podatku VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 33 ms