Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: papierosy

- czy sprzedaż eksportowa zakupionych od urzędu celnego papierosów jest objęta zwrotem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a jeżeli tak to na jakich warunkach i w jakim terminie, a także w jakiej wysokości?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioskiem z dnia 09.02.2004 r. Sp. z o.o. zwróciła się do tutejsz ...

W jaki sposób należy stosować art. 4 ust. 5, art. 74 ust. 2 i art. 25 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym w sytuacji, gdy podatnik nabył od organów egzekucyjnych papierosy pochodzące z przepadku mienia stanowiącego przedmiot przestępstwa, od tych papierosów została zapłacona akcyza przez kupującego w pełnym wymiarze, a odprowadzona do Skarbu Państwa przez sprzedającego (organ egzekucyjny) oraz przed dalszą odsprzedażą nabywca w związku z oznaczeniem tych papierosów znakami akcyzy umieścił na każdej paczce cenę detaliczną?

Zgodnie z art. 4 ust. 5 w/w ustawy, w przypadku gdy w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie inne czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Wskazana zasada jednokrotnego opodatkowania ...

Czy podatnik sprzedając papierosy, zakupione od organów egzekucyjnych, przy zakupie których zapłacił podatek akcyzowy jest zobowiązany z tytułu tej sprzedaży również zapłacać podatek akcyzowy?

Zgodnie z art. 4 ust. 5 w/w ustawy, w przypadku gdy w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej z czynności, o których mowa w ust. 1-3, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności określonej w tych przepisach, jeżeli kwota akcyzy została określona lub zadeklarowana w należnej wysokości. Zasada ta ma zastosowanie tylko do czynności ...

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, dokonywanego w celu dalszego eksportu wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu banderolami, przedmiotowe wyroby muszą być oznaczane banderolami a następnie pozbawiane tych banderol przed dokonaniem eksportu?

Zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do w/w ustawy podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Zgodnie z zapisami art. 87 ust. 1, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakam ...

Podatnik zamierza prowadzić działalność handlową opartą na sprzedaży alkoholu i papierosów skupowanych od podróżnych nabywających te towary w sklepach wolnocłowych. Ma zamiar uiszczać podatek akcyzowy od nabycia tych towarów.

Zgodnie z art. 19014 ustawy z dnia 9 stycznia 1997r. Kodeks celny (Dz.U. Nr 75, poz. 802 z późniejszymi zmianami) oraz z art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późniejszymi zmianami), zwolnione od cła oraz podatku akcyzowego (w ramach ustanowionych norm) są towary – w tym wyroby spirytusowe lub winiarskie, piw ...

Podatnik dokonuje sprzedaży papierosów wcześniej zakupionych od organów likwidacyjnych. Zwraca się z pytaniem w jaki sposób ma rozliczać podatek akcyzowy oraz czy ma prawo do odliczenia akcyzy zawartej w fakturach zakupu papierosów?

Zgodnie z zapisami art. 74 ust.2, w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 z 2004r. wraz z późniejszymi zmianami), w przypadku sprzedaży wyrobów tytoniowych w opakowaniach nieoznaczonych ceną detaliczną stosuje się stawkę akcyzy w wysokości 400%, liczoną od podstawy opodatkowania ustalonej poprzez pomniejszenie kwoty należnej z tytułu s ...

Podatnik zwraca się z pytaniami w zakresie organizacji obrotu wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi zwolnionymi od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (wyroby tytoniowe przeznaczone do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu), dokumentowania ich przemieszczania. Ponadto podatnik wnosi o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w następujących sprawach:Czy w przypadku magazynowania papierosów wyprodukowanych przez innych producentów, a zakupionych przez podatnika w celu przeprowadzenia badań (akcyza od tych papierosów została zapłacona przez producenta), po zamaskowaniu oznaczeń producenta (czynność dokonywana pod nadzorem podatkowym), wyroby te są przemieszczane poza skład podatkowy bez powstania obowiązku podatkowego?Czy oznaczanie znakami akcyzy właściwymi dla państwa odbiorcy nie jest traktowane jako oznaczanie znakami akcyzy, o której mówi ustawa o podatku akcyzowym w dziale IV?Czy wysyłanie próbek papierosów przeznaczonych do badań laboratoryjnych i jakościowych oznaczonych znakami akcyzy innymi niż polskie należy traktować jak próbki papierosów nieoznaczonych znakami akcyzy?Czy prawidłowe jest dokumentowanie przemieszczania próbek papierosów przeznaczonych do badań naukowych, laboratoryjnych lub związanych z jakością produktu w oryginalnych opakowaniach, oznaczonych w procesie produkcyjnym znakami akcyzy (papierosy z regularnej produkcji), zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie tak jak w procedurze zawieszenia poboru akcyzy – na podstawie administracyjnego dokumentu towarzyszącego (art. 27 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym) i uznanie oznaczenia znakami akcyzy za mniemające znaczenia prawnego, a w związku z tym wyłączenie stosowania art. 27 ust. 6 ustawy (potraktowanie takich próbek jak wyrobów nieoznaczonych znakami akcyzy), czy też dokumentowanie przemieszczenia tak jak w przypadku wyrobów z zapłaconą akcyzą – dostawa lub nabycie wewnątrzwspólnotowo na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, zaś przemieszczanie na terytorium kraju bez dokumentacji?

Naczelnik Urzędu Celnego w Suwałkach, działając w trybie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 z późniejszymi zmianami) odpowiadając na pytania podatnika zawarte w piśmie z dnia DD.MM.RRRR, uzupełnione ostatecznie pismem z dnia DD.MM.RRRR oraz pismem z dnia DD.MM.RRRR, dotyczącym stosowania przepisów podatkowych w zakresie podatku akcyzowego w kwes ...


Czy przepakowanie papierosów z opakowań nie spełniających wymogów stawianych ustawą z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobó tytoniowych (Dz. U. z 1996r. Nr 10, poz. 55 ze zm.) do opakowań, które będą spełniały te wymogi, jeżeli będzie odbywało się na terytorium składu podatkowego, wywołuje powstanie obowiązku podatkowego?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 w zw. z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) postanawiam uznać stanowisko Strony, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego przedstawionego we wniosku z dnia 10 lutego 2005r. (znak pisma Z-IV/24/05) uzupełnionego pismem Z-IV/28/05 z dnia 17 lute ...

Podatnik zakupił papierosy nie oznaczone znakami akcyzy od organów podatkowych. Jego zdaniem w sytuacji kiedy , w momencie zakupu papierosów został zapłacony podatek akcyzowy w wysokości 400% , po wykupieniu banderol oraz nadrukowaniu ceny maksymalnej na opakowaniach jednostkowych, ustaje obowiązek podatkowy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, 217 w związku z art. 14a, 14b § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ) oraz art. 74 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 ze zm. ) w związku z wnioskiem złożonym w dniu 24 .04. 2005r. w sprawie udzielenia interpretacji w zakresie stosowani ...

Generowanie strony w 21 ms