Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zwrot podatku

- czy sprzedaż eksportowa zakupionych od urzędu celnego papierosów jest objęta zwrotem podatku VAT oraz podatku akcyzowego, a jeżeli tak to na jakich warunkach i w jakim terminie, a także w jakiej wysokości?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 09.02.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 26.02.2004 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. Wnioskiem z dnia 09.02.2004 r. Sp. z o.o. zwróciła się do tutejsz ...

Czy od kwoty zwróconego Jednostce podatku dochodowego z zagranicy (Francji) pobranego z tytułu wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników za miesiące od IV-IX/2003 r., którzy przepracowali za granicą mniej niż 183 dni i wpłaconego w miesiącu XII 2003 r. do Urzedu Skarbowego w Polsce, należy naliczyć odsetki i za jaki okres?

Opodatkowanie dochodów z tytułu wynagrodzeń z pracy najemnej wykonywanej we Francji reguluje art. 15 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 20 czerwca 1975 r. (Dz. U. Nr 1, poz. 5 z 1977 r.). Z pisma Jednostki wynika, iż kilku pracownik ...

Podatnik w 2003r. był sprzedawcą dokonującym zwrotu podatku od towarów podróżnym. W 2004r. utracił to prwo w związku z nie osiągnięciem wymaganej sprzedaży 400.000 zł. Czy istnieje obowiązek powiadamiania urzędu skarbowego o utracie prawa do dokonywania zwrotów podatku od towarów i usług podróżnym i czy podatnik ma prwo do dokonania zwrotu w stosunku do faktur wystawionych w 2003r.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 09.12.2003r. (data wpływu 12.10.2003r., uzupełnione w dniu 14.01.2004r. o opłatę skarbową) dotyczący udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania prawa podatkowego zgodnie z art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa- Ursynów informuje: Z pisma wniesionego przez Stro ...


Czy można się ubiegać o zwrot podatku VAT w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji w przypadku dokonania kompensaty zobowiązań wobec tego samego konrahenta/ art 498 i 499 k.c. / ?

Zgodnie z art.21 ust 6a ustawy z dnia 08 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz.50 ze zm.), na wniosek podatnika urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji, wynikają z:-faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapł ...

Czy pracownikowi, który rezygnuje z legitymacji i tym samym z ulgowych przejazdów, przysługuje proporcjonalny zwrot pobranej zaliczki na podatek dochodowy?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 5 czerwca 2003r. w sprawie zwrotu zaliczki na podatek pobranej od wartości legitymacji uprawniającej do ulgowych przejazdów PKP w 2003r. Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Wartość legitymacji uprawniającej do ulgowych ...

Z treści pisma wynika, że w 2000 roku zostało Państwu przydzielone mieszkanie lokatorskie w spółdzielni mieszkaniowej. Wpłacili Państwo wkład mieszkaniowy i z tego tytułu nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na ten cel w 2000 r. - na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym w tym roku, a w kolejnych latach, tj. w 2001 i 2002 roku - na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 134, poz. 1509 ze zm.). Obecnie zamierzają Państwo zrezygnować z lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej i kupić inne mieszkanie na własność. W związku z powyższym zapytujecie Państwo, czy wydatek poniesiony na wkład mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej odliczony od podatku w latach 2000 - 2002 będzie podlegał zwrotowi do Urzędu Skarbowego w przypadku rezygnacji z lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej. Państwa zdaniem rezygnacja z lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej nie powinna wpłynąć negatywnie na korzystanie w latach 2000 - 2002 z prawa do odliczeń od podatku wydatków poniesionych na wkład mieszkaniowy. Wyrażacie Państwo pogląd, że odliczona kwota nie powinna podlegać zwrotowi do Urzędu Skarbowego, ponieważ przepisy dopuszczały korzystanie z tych odliczeń. Jednocześnie informujecie Państwo, że wycofany ze spółdzielni mieszkaniowej wkład mieszkaniowy w całości przeznaczony zostanie na zakup mieszkania własnościowego.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c) powołanej wcześniej ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 r., podatek dochodowy od osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ...

Spadkobiercy zwrócili się z prośbą o informację, czy na podstawie art. 97 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa przysługuje im zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wynikającej z ostatnich deklaracji VAT-7 złożonych przez spadkodawcę.

Realizując dyspozycję wyrażoną w art.14 a ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zabrzu w odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym informuje, co następuje: Na podstawie posiadanych przez organ podatkowy dokumentów ustalono nastę ...

Pytanie podatnika dotyczyło możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, związanych ze świadczeniem usług zwolnionych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.05.2004r. (otrzymano dnia 18.05.2004r.), uzupełnione pismem z dnia 19.05.2004r., zawierające żądanie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, a mianowicie możliwości otrzymania zwrotu podatku VAT od wydatków finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sulęcinie, działając w oparciu o przepis ...

Czy przysługuje Spółce prawo zwrotu bezpośredniego nadwyżki podatku naliczonego nad należny,na postawie art.21 ust. 2 i 2a, w terminie 25 dni ?

Strona przedstawia stan faktyczny dotyczący regulowania należności przez Spółkę za faktury wystawione po zakończeniu robót budowlanych tj. w 90% uregulowanych poprzez fizyczną zapłatę ,a 10% faktury podlega potrąceniu- rozliczeniu wzajemnych wierzytelności, tytułem kaucji gwarancyjnej (jeżeli podwykonawca, mimo zobowiązania zawartego w aneksie do zamówień podejmując zlecenie nie wpłacił inwestorow ...

Generowanie strony w 9 ms