Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana stanu prawnego

Czy zmiana art. 21 ust. 1 lit. pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzona począwszy od 1.01.2004 r. wpływa w istotny sposób na zakres wynikającego z tego przepisu zwolnienia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926), informuje: Zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. pkt 46 lit. a - b ustawy z dnia 26.0 ...

Czy odszkodowania wypłacone na podstawie ugód i umów w 2003 r. podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 4.12.2003 r., uzupełnione pismem z dnia 17.12.2003 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Artykuł 21 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizy ...

W jaki sposób „podatkowo” rozliczyć dotację otrzymaną z P. do szkolenia pracowników w związku z wdrożeniem systemu zarządzania jakością ISO 9001, 2000?

Stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Pewne ograniczenie tej zasady zawarte zostało w art. 12 ust. 4 ww. ustawy, który formułuje katalog wyłączeń z kategori ...

Jakie stawki podatku VAT obowiązują w przypadku świadczenia usług wykonywania remontów, konserwacji, modernizacji linii i sieci energetycznych niskich, średnich i wysokich napięć, wykonywania remontów, konserwacji, modernizacji stacji transformatorowych (bez transformatorów)?

Pismem z dnia 20.10.2003 r. (znak: GK/60/2003) podatnik zwrócił się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem, jakie stawki podatku od towarów i usług obowiązują w przypadku świadczenia niżej wymienionych usług: 1. wykonywanie remontów, konserwacji, modernizacji linii i sieci energetycznych niskich, średnich i wysokich napięć, - KWiU 45.21.3 - „roboty ogólnobudowlane związane z budową pozostał ...

uzupełnić

W odpowiedzi na pismo z dnia 3.02.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu) dotyczące prawidłowego wykazania kosztów uzyskania przychodu ze stosunku pracy za 2003 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym ...

Jaką datę należy przyjąć jako datę powstania przychodu należnego z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych, za które to usługi faktury dla odbiorców wystawiane są miesięcznie w następnym miesiącu po wykonaniu usługi?

Spółdzielnia Telekomunikacyjna „W.”, pismem z dnia 9.01.2004 r. (znak: SPT-33/Ł/2004), zwróciła się z prośbą o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w jej indywidualnej sprawie. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela poniższ ...

1. W którym momencie powstaje przychód z tytułu sprzedaży złomu na eksport, jeżeli w grudniu 2003 r. towar został załadowany na wagony i wysłany do odbiorcy, faktura została wystawiona w grudniu 2003 r., natomiast wywóz towaru za granicę zgodnie z dokumentem odprawy celnej SAD miał miejsce w 2004 r.? 2. Czy towar będący przedmiotem tej transakcji należy objąć remanentem na koniec 2003 r.?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 19.02.2004 r. dotyczące momentu powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku eksportu: Jak wynika wniosku, firma ...

uzupełnić

Odpowiadając na pismo z dnia 28.01.2004 r. (znak: HO/10/2004) w sprawie udzielenia przez tut. Urząd informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli, działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia jak niżej: Zgodnie z art. 12 ust. 3b ustawy z dnia 15.02.199 ...

Spółka jawna została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 551 par. 1 i art. 552 Kodeksu spółek handlowych. Działalność spółki polega na handlu hurtowym książkami. Specyfika działalności powoduje, że duża część sprzedaży dokonywanej w okresie całego miesiąca fakturowana jest w ostatnich dniach miesiąca, ponieważ wtedy kontrahenci rozliczają się ze sprzedaży towaru.Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.nastąpiło w końcu miesiąca.Koszty spółki rozłożone są równomiernie w całym miesiącu, natomiast największa sprzedaż notowana jest w ostatnich dniach miesiąca.W świetle powyższego powstaje problem prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego spółki przekształcanej i przekształconej. Czy można bez względu na datę przekształcenia spółki rozliczyć podatek dochodowy za miesiąc, w którym nastąpiło przekształcenie jako działalność spółki jawnej lub spółki z o.o.? Jeżeli nie, to czy można rozliczyć procentowo koszty w stosunku do przychodów osiągniętych przez spółkę jawną?

Działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w in ...

1. Czy do rozliczenia darowizn przekazanych w okresie od 1.01.2004 r. do 31.03.2004 r. powinny być stosowane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzone od 1.01.2004 r., czy też w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2003 r.? Wątpliwości podatnika wynikają z faktu, iż jego rok podatkowy rozpoczął się 1.04.2003 r. i trwa do 31.03.2004 r. 2. Czy darowizny przekazane po 1.04.2004 r. na rzecz organizacji, które realizują cele pożytku publicznego, a nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego mogą zostać odliczone od podstawy opodatkowania?

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy, po rozparzeniu zapytania podatnika, informuje o zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie będącej przedmiotem złożonego wniosku: Podatnik wn ...

Generowanie strony w 34 ms