Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi teleinformatyczne

Czy opłata za korzystanie z łącza internetowego jako jedna z pozycji faktury za usługi telefoniczne może być uznana za fakturę na zakup wydawnictw fachowych uprawniający do odliczenia tego wydatku od podatku dochodowego?

W odpowiedzi na zapytanie złożone w tut. Urzędzie dnia 30.01.2004 r., na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje o zakresie stosowania przepisów podatkowych w przedstawionym stanie faktycznym: Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób f ...

Zakres obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących w przypadku odpłatnego wydawania kart sieciowych podczas podłączeń do sieci Internet.

Zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 234, poz. 1971 ze zm.) zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2004r. – czynności wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Pod pozycją 49 w/w załącznika zawierającego wykaz czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania zamieszczone jest świadczenie u ...

Czy przychody uzyskane z działalności gospodarczej m. in. w zakresie: usług w zakresie dostępu do internetu (ISP), tworzenia komputerowych sieci lokalnych, serwisu komputerowego, sprzedaży zestawów komputerowych, podlegają 8,5% stawce ryczałtu.

Jak podano w zapytaniu zamierzona działalność gospodarcza obejmować będzie: usługi w zakresie dostępu do internetu (ISP), tworzenie komputerowych sieci lokalnych, serwis komputerowy, sprzedaż zestawów komputerowych. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm., ost. zm. Dz. U. z 2003 r. Nr ...

Opracowuję zestawienia i pliki komputerowe dla firm zagranicznych z poza Unii Europejskiej - najcześciej z USA. Wynik mojej pracy przy pomocy internetu jest przekazywany do USA gdzie jest wykorzystywany w dalszej pracy serwerów komputerowych w USA. Zapłate otrzymuję przelewem z USA na konto bankowe. Czy do świadczonych usług od 1 maja 2004 r. nadal właściwa jest stawka 0% ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 27 kwietnia 2004r. stanowiące zapytanie w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź – Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: W przypadku świadczenia usług - zgodnie z art. 27 ust. 1 w/w ustawy - miejscem świadczenia jest miejsce, ...

Czy zamieszczenie przez podatnika na fakturze VAT treści „pozycja zwolniona z VAT zgodnie z załącznikiem nr 4, poz. 14 ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług” w przypadku braku w powyższym załączniku symbolu PKWiU na usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy jest prawidłowy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz 926 ze zm.) udzielając pisemnej informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w związku z pismem podatnika z dnia 12.05.2004r. (data wpływu do Naczelnika Urzędu 12.05.2004r.) w sprawie: odpowiedzi na postawione pytanie prawne, czy za ...

Czy świadczenie usługi stałego dostępu do internetu osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą inną niż działalność gospodarcza na dostęp szerokopasmowy jest zwolniona od podatku?

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z 2004r.) stanowi, że zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.Pod poz.14 w/w załącznika wymienione są usługi na dostęp wdzwaniany i szerokopasmowy do internetu dla użytkowników indywidualnych nieprowadzących działalności gospodarczej na dostęp szerokopasmowy ...

Jaką stawką podatku winna być opodatkowana sprzedaż usług teleinformatycznych dotyczących okresu rozliczeniowego od 01 do 30 kwietnia 2004r. w sytuacji gdy fakturę wystawiono w dniu 07 maja 2004r. z terminem płatności określonym na dzień 28 maja 2004r.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 02 czerwca 2004r. Nr 336/04 (wpływ do tut. organu 04 czerwca 2004r.) w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, wyjaśniam co następuje. W powołanym wyżej piśmie ... zwróciła się do tut. Organu z ...

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 tej ustawy. Z tego wynika, że za koszty uzyskania przychodów nie można uznać wszelkich wydatków zwi ...

Czy w deklaracji VAT - 7 za m-c maj 2004 r. winien być ujęty podatek należny od dokonanej sprzedaży, wynikający z faktur wystawionych do 30 kwietnia 2004 r. dla których obowiązek podatkowy przypada na maj 2004 r. (np. faktury za roboty budowlano-montażowe) ? Czy faktury wystawione do 30 kwietnia 2004 r. (tj. pod rządami starej ustawy), a otrzymane w maju 2004 r. (pod rządami nowej ustawy), dają prawo do odliczenia podatku naliczonego ? Jaką stawkę podatku VAT zastosować w przypadku refakturowania w miesiącu maju 2004 r. sprzedaży usług teleinformatycznych wykonanych w miesiącu kwietniu 2004 r. ?

Ad. 1. Zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), zwanej dalej u.p.t.u., obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia licząc od dnia wykonania usług budowlanych lub budowlano-montażowych. Na tej samej zasadzie w odniesieniu tego rodzaju usług obowiązek po ...


Generowanie strony w 9 ms