Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: klasyfikacje

Biorąc pod uwagę, iż podatnik miał prawo przypuszczać, iż zgodnie z załącznikami do obwieszczenia Ministra Finansów z 31 marca 1995 usługi solarium są zwolnione od VAT - uznać należy, że takie właśnie działania podatnika były podejmowane w zaufaniu do organów państwa z poszanowaniem zasady spójności systemu prawa - w przypadku, gdy do danego podatnika nie były indywidualnie kierowane wyjaśnienia wskazujące na opodatkowanie usług stawką 22%, to rozliczenie przez podatnika tych usług jako zwolnionych nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe oraz kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej, uprzejmie wyjaśniam: Usługi świadczone przez solaria według obowiązującej do 31 marca 1995 r. Klasyfikacji Usług sklasyfikowane są w podbranży 89102 "Usługi kosm ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące stosowania stawek VAT do sprzedaży kosiarek spalinowych o symbolu PKWiU 29.32.20 (do 31.12.2002r. SWW 0824) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku (Dz. U. Nr 213 poz. 1803) zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na pod ...

Zwolnienia przedmiotowe

W związku ze złożonym w dniu 07.04.2003 r. wnioskiem w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego odnośnie przedmiotowego zwolnienia od podatku od towarów i usług, świadczenia usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, Urząd Skarbowy w Końskich działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), in ...

Stawki podatku

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz.926 ze zm.) w związku ze złożonym zapytaniem odnośnie stawki podatku od towarów i usług z tytułu wykonania aktualizacji projektu parku „Za Maskalisem” w Busku-Zdroju Urząd Skarbowy w Busku-Zdroju uprzejmie informuje: - Zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, usługi te sklasyfikowa ...

Stawki ryczałtu

Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2003 r. (data wpływu - 31.07.2003 r.) uprzejmie informuje, że poruszone zagadnienie regulują przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Z przepisów art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. wynika, ...

Jaką stawką zryczałtowanego podatku powinna być opodatkowana działalność określona symbolem PKD 7220, 7240, 7250 ?

W związku z Pana zapytaniem z dnia 20.01.2004r. w sprawie określenia stawki ryczałtu dla działalności określonej symbolem EKD 7220, 7240, 7250, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Skierniewicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje. Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o z ...

W jakiej stawce VAT jest kreda szkolna. Zdaniem podatnika produkcja kredy szkolnej mieści się w PKWiU ex. 36.63.24 poz. 94 załącznika nr 3 do ustawy o VAT „kreda do pisania i rysowania” i wynosi 7%.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 04.12.2002 r. zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami akcyzy oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 213 z dnia 16.12.2002 r., poz. 1803) zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej oraz w kluczach powiązań pomiędzy tymi klasyfikacjami, wpr ...

Czy Spółka pobierając opłatę za czynność sporządzania kserokopii akt szkodowych na żądanie ubezpieczającego, ubezpieczonego oraz uprawnionego z umowy ubezpieczenia winno stosować zwolnienie przedmiotowe z VAT z uwagi na fakt, iż w/w czynność mieści się w zakresie czynności określonych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zakład ubezpieczeń zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 22.05.2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 ze zm.) ma obowiązek udostępnić ubezpieczającemu, ubezpieczonemu oraz uprownionemu z umowy ubezpieczenia informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności gwarancyjnej zakładu ubezpieczeń i wysokości ...

Jaką stawkę podatku VAT (7 % czy 22 %) powinna zastosować Spółka, w przypadku sprzedaży towaru (korek torfowy) sprowadzonego z zagranicy?

W przypadku importu towarów w dokumentach celnych SAD zamieszcza się kod importowanego towaru według Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN). Wysokość stawki podatku VAT dla towarów importowanych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz.U. ...

Jaką stawkę VAT należy stosować w stosunku do przewodów przeznaczonych dla budownictwa po nowelizacji ustawy VAT, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.?

Dla ustalenia prawidłowej stawki podatku VAT niezbędne jest ustalenie grupowania zgodnie z Systematycznym Wykazem Wyrobów obowiązującym w statystyce przed wprowadzeniem nomenklatury PKWiU. Taki sposób interpretacji wynika z obowiązujących od 1.01.2003 r. zmian w zakresie podatku VAT, które zostały wprowadzone ustawą z dnia 4.12.2002 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług o ...

Generowanie strony w 4 ms