Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: renta zagraniczna

Czy od dochodu z czeskiej emerytury pobiera się podatek dochodowy?

Zgodnie z art. 18 umowy z dnia 24.06.1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Czeskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r. Nr 47, poz. 189) – renty, emerytury i inne podobne wynagrodzenia z tytułu poprzedniego zatrudnienia, wypłacone osobie zamieszkałej w Polsce, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce. ...

- opodatkowanie zagranicznych rent i emerytur.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr. 137 poz. 926 z późn. zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2003 r. (data złożenia w US 12.12.2003 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, uprzejmie informuje: Na podstawie art. 3 ust. 1 oraz 4 a ustawy o podatk ...

Czy opodatkowaniu podlega renta otrzymywana z Republiki Czeskiej?

W odpowiedzi na pismo z dnia 05.03.2004 r. w sprawie interpretacji przepisów podatkowych dotyczących opodatkowania renty z Republiki Czeskiej - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od ...

Osoba, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje poza dochodami z tytułu emerytury krajowej, dochody z tytułu renty-emerytury zagranicznej ze Stanów Zjednoczonych podlegające tam opodatkowaniu. Czy dochód z tytułu emerytury otrzymywany z USA ma wykazywać w zeznaniu podatkowym za rok 2003 ?

Wprowadzony ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych został skonstruowany w oparciu o zasady: 1. nieograniczonego obowiązku podatkowego, wyrażoną w art. 3 ust. 1 tej ustawy. 2. ograniczonego obowiązku, wynikającego z art. 3 ust. 2a ww. ustawy. Zasada nieograniczonego obowiązku podatkoweg ...

Podczas wojny zostałem wywieziony na przymusowe roboty na teren dzisiejszej Austrii gdzie przebywałem w okresie od 1943 r. do 1945 r. Zostałem tam ubezpieczony za ww okres. W Austrii przyznano mi rentę, którą dostaję w formie czeku - kwartalnie. Dostałem z banku, gdzie realizuję czeki - wykaz zestawienia rent zagranicznych za rok 2003. Ani bank ani ZUS nie pobiera ode mnie żadnych opłat i prowizji. Ponieważ nie pracowałem tam z własnej woli ani na kontrakcie uważam, że nie powinienem płacić od tej sumy podatku.

W związku z zapytaniem w trybie art. 14a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137 poz. 926 ze zm.), które wpłynęło do Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany dotyczącym wyjaśnienia, czy renta pochodząca z Austrii a wypłacona Panu przez bank w Polsce w 2003 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia co nas ...

Na którym banku – pośredniczącym w realizacji zlecenia, czy obsługującym rachunek beneficjenta – ciąży obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w przypadku przelewów z tytułu emerytur i rent zagranicznych?

Z przedstawionego przez firmę stanu faktycznego wynika, że przelewy z tytułu rent i emerytur zagranicznych są ewidencjonowane bezpośrednio na rachunku beneficjenta, w banku, w którym ma on otwarty rachunek. W przypadku, gdy Bank realizuje zlecenie zagranicznego korespondenta, dotyczące płatności z tytułu rent i emerytur na rzecz osób fizycznych, posiadających rachunki rozliczeniowe w innych polski ...

Czy bank, za pośrednictwem którego przesyłana jest do Polski emerytura wypłacana przez administrację francuską winien pobrać zaliczki na podatek dochodowy, jeżeli emerytura została przyznana rezydentowi Francji i w kraju źródła jest już opodatkowywana?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. N 137 poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 2 marca 2004 r., w sprawie udzielenia informacji, Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław - Psie Pole uprzejmie wyjaśnia. Zgodnie z opisanym stanem faktycznym posiada Pan stałe miejsce zamieszkania we Francji i od francuskiego Ministerstwa G ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych renta weterańska otrzymywana z Departamentu Spraw Weterańskich Stanów Zjednoczonych Ameryki?

Stosownie do postanowień art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nidzicy udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na Pana pisemne zapytanie wniesione do tut. organu podatkowego w dniu 07.01.2004 r., uzupełnione pismem z dnia 22.01.2004 r. Składając zapytanie poda ...

dotyczy opodatkowania w Polsce dochodów z tytułu emerytury otrzymywanej ze Stanów Zjednoczonych

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 9.02.2004 r. w sprawie zasad opodatkowania przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce emerytury pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Z treści zapytania, jak i dołączonych dokumentów wynika, że ...

Czy zwolnione od podatku dochodowego są świadczenia rentowe otrzymywane z Niemiec w ramach tzw. renty inwalidzkiej wojennej?

Z przedstawionej w nadesłanych pismach sytuacji faktycznej wynika, iż podatnik posiada orzeczenie Inwalidzkiej Komisji Rewizyjno - Lekarskiej przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej oraz pismo z niemieckiego biura rentowego w sprawie świadczenia z tytułu renty wojennej inwalidzkiej.Z treści orzeczenia wydanego przez Inwalidzką Komisję Rewizyjno - Lekarską przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo ...

Generowanie strony w 12 ms