Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: prawo własności

W 2003r. Spółka X wypłaciła nam na podstawie zawartej ugody odszkodowanie z tytułu szkód górniczych w związku z likwidacją zabudowań znajdujących się na przedpolu odkrywki. Spółka X była właścicielem gruntów, natomiast naniesienia budowlane były naszą własnością (tak uważam), ponieważ my nie mieliśmy na to żadnego aktu własności. Jedynym dokumentem było zezwolenie na budowę. Uważam, że to odszkodowanie nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzm ...

1. Czy w zeznaniu za 2003 r. można odliczyć wpłaty rat kosztu wybudowania lokalu mieszkalnego przez developera? 2. Czy za 2004 r. będę mogła odliczyć odsetki od zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i w jakiej wysokości? 3. Czy za 2004 r. będę mogła skorzystać z ulgi na remont i modernizację lokalu nie mając prawa do własności w formie aktu notarialnego? 4. Na jaki adres mają być wystawione faktury VAT za materiały na remont i modernizację lokalu, czy na adres zameldowania czy budującego się lokalu mieszkalnego?

1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 01 stycznia 2002 r. zostały zlikwidowane odliczenia od podatku z tytułu wydatków poniesionych przez podatnika na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone m.in. na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim b ...

Czy można obniżyć podatek należny o podatek naliczony z faktury dokumentującej dokonanie wpłat na poczet ceny lokalu użytkowego, w przypadku gdy Podatnik nie posiada jeszcze prawa własności lokalu sporządzonego w formie aktu notarialnego?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 z późn.zm.) podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, związanych ze sprzedażą opodatkowaną. Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego następuje nie wcześniej niż w rozliczeniu ...

Spółdzielnia Mieszkaniowa wyjaśnia, iż realizowała inwestycję polegającą na budowie osiedla mieszkaniowego. Ponieważ Spółdzielnia nie otrzymała kredytu – realizacja inwestycji została wstrzymana. Członkowie Spółdzielni, którzy wnieśli zaliczki na wkład mieszkaniowy wypowiedzieli umowy o budowę lokali i utworzyli Spółkę, wnosząc aportem wierzytelności przysługujące z tytułu zaliczek na wkład mieszkaniowy. Ponieważ Spółka wezwała Spółdzielnię do zwrotu wpłaconych zaliczek – strony w 2003r. zawarły umowę w formie aktu notarialnego, na mocy której Spółdzielnia przeniosła na rzecz Spółki własność gruntu wraz z naniesieniami w postaci rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego. Pytanie Spółdzielni brzmi: Czy w/w przeniesienie własności gruntu wraz z naniesieniami w zamian za wierzytelność w postaci prawa do wkładów mieszkaniowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? W przypadku, gdy w/w czynność będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług- czy Spółdzielnia będzie miała prawo do sporządzenia deklaracji korygującej za okres 5 lat, tj. do obniżenia podatku należnego dotyczącego tej czynności o podatek naliczony wynikający z inwestycji w latach ubiegłych?

Biorąc pod uwagę stan prawny na dzień zawarcia umowy przez Strony, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 z późn. zm.) zauważa, iż: Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 3 pkt. 3a w/w ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym opodatkowaniu podlega sprzedaż i odp ...

Nasza firma zakupiła w dniu 19.01.1996r. prawo wieczystego użytkowania działki i prawa własności budynku na potrzeby prowadzonej działalności. Do ceny zakupu doliczony został i pobrany podatek VAT, który następnie odliczono w wyniku prowadzonej działalności. Obecnie zamierzamy podarować aktem darowizny w/w nieruchomości naszej córce studentce, która będzie pobierała pożytki z tej nieruchomości w postaci czynszu najmu. Czy po podpisaniu aktu notarialnego będzie musiał być odprowadzony podatek VAT ?

Jak wynika z treści pisma, przedmiotem darowizny ma być budynek zakupiony w 1996r. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej wraz z prawem wieczystego użytkowania działki. Od w/w nieruchomości firma zapłaciła i odliczyła podatek VAT oraz dokonywała odpisów amortyzacyjnych. Stosownie do treści zapisu art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku ...

Koszty uzyskania przychodów

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z 2000r. ze zm.) do przychodów nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego, funduszu udziałowego albo funduszu założycielskiego albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela, a w towarzystwach funduszy powierniczych – wartości akty ...

W złożonym w tut. Urzędzie piśmie Podatnik zwraca się z pytaniem, czy sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania działki oraz we własności parkingu znajdującego się na tej działce, stanowiącego oddzielną nieruchomość trwale z gruntem związaną – korzysta ze zwolnienia z podatku VAT. Podatnik nabył udział w prawie wieczystego użytkowania gruntu oraz we własności parkingu we wrześniu 2002 r. na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego. Powyższa transakcja została również potwierdzona fakturą VAT, w której wykazano w odrębnych pozycjach prawo wieczystego użytkowania gruntu jako nie podlegające podatkowi VAT oraz parking jako towar zwolniony z VAT na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług. Od dnia zakupu podatnik nie poniósł żadnych wydatków związanych remontem lub ulepszeniem budowli, tj. parkingu. Zdaniem Podatnika sprzedaż udziału we własności parkingu – towaru używanego znajdującego się na tej działce, stanowiącego oddzielną nieruchomość - korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, podobnie jak – w zgodnie § 8 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. - sprzedaż udziału w prawie wieczystego użytkowania gruntu.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary, w świetle ww. ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem cz ...

Kiedy powstaje prawo do odliczenia z faktury, na której zastrzeżono moment przeniesienia prawa własności do towaru jako momen zapłaty?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Strony z dnia 13.07.2004 r. (data wpływu do tut. urzędu), uzupełnionego pismem z dnia 08.0.2004 (data wpływu do tut. urzędu 09.07.2004 r.) wyjaśnia co następuje: Zgodnie z przepisem ...

Czy dokonana między podatnikami VAT czynność zamiany prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków na nim posadowionych, zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych? W ocenie strony, zawarta umowa zamiany podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Odpowiadając na pismo, stosownie do przepisów art. 14 “a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie informuje, że podziela stanowisko Spółki w zakresie interpretacji przepisów art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm.). ...

Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturze z tytułu zakupu gruntu, w sytuacji gdy faktura jest wystawiona na niego a w akcie notarialnym nabywcą prawa własności jest jeszcze jedna osoba?

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, ze zm.) Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie, na pisemne zapytanie podatnika - udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje: Pytanie podatnika: Czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturze z tytułu ...

Generowanie strony w 9 ms