Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: własność

W 2003r. Spółka X wypłaciła nam na podstawie zawartej ugody odszkodowanie z tytułu szkód górniczych w związku z likwidacją zabudowań znajdujących się na przedpolu odkrywki. Spółka X była właścicielem gruntów, natomiast naniesienia budowlane były naszą własnością (tak uważam), ponieważ my nie mieliśmy na to żadnego aktu własności. Jedynym dokumentem było zezwolenie na budowę. Uważam, że to odszkodowanie nie powinno podlegać opodatkowaniu.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje i wyjaśnia: Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzm ...

Spółka jest jednym z 11 współwłaścicieli nieruchomości, w której lokale mieszkalne i użytkowe przeznaczone są na wynajem. W celu optymalizacji procesu dokumentowania dokonywanych transakcji wszyscy współwłaściciele jako świadczący usługi najmu występują jako sprzedawcy na jednej fakturze. Podobnie dokumentowana jest czynność zakupu na potrzeby prowadzonej działalności – na fakturze VAT jako nabywcy widnieją wszyscy współwłaściciele, którzy wspólnie nabyli ten sam towar. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy współwłaścicielami czynności sprawowania zarządu przedmiotową nieruchomością powierzone zostały jednemu z nich, jako zarządcy. Zgodnie z postanowieniami tej umowy oryginały faktur przechowywane są w siedzibie zarządcy, zaś pozostałym współwłaścicielom przekazywane są kopie faktur z zamieszczoną na nich adnotacją o miejscu przechowywania oryginału. Czy fakt przechowywania oryginału faktur zakupu w siedzibie zarządcy upoważnionego do ich odbioru nie wyklucza możliwości odliczenia podatku naliczonego przez pozostałych współwłaścicieli?

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm) Minister Finansów określił w drodze rozporządzenia między innymi zasady wystawiania faktur. Zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podat ...

Czy można skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej korzystając z samochodów pożyczanych od rodziny na dojazdy na niezbędne zabiegi z niepełnosprawnym dzieckiem?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w związku ze złożoną prośbą z dnia 23.02.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 1.03.2004 r.) o udzielenie informacji dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Krośnie wyjaśnia, co następuje: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z dni ...

Jaka data przyjmowana jest za datę nabycia w przypadku przekształcenia prawa użytkowania gruntu w prawo własności ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.04.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art.14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje: Bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), nie może być ...


Czy odsetki od kredytu na zakup mieszkania, którego właścicielem jest jedynie Pani, będą mogły odliczyć wspólnie matka i córka, czy prawo do korzystania z tej ulgi przysługuje tylko córce.

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.03.2004 r. (wpływ do tut. Urzędu 04.03.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) zgodnie, z którym stosownie do właściwości organ podatkowy na pisemne zapytanie podatnika ma obowiązek ud ...

Według jakich stawek podatku VAT opodatkowane jest zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz przekształcenie prawa wieczystego użytkowania na prawo własności?

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegam.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmi ...

Czy przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W przypadku przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwy organ, mamy do czynienia ze zmianą formy prawnej faktycznego prawa do nieruchomości, gdyż nabycie prawa do nieruchomości następuje już z chwilą zawarcia umowy o ustanowienie prawa wieczystego użytkowania. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo wła ...

Podatnik wnosi zapytanie w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w obrocie nieruchomościami, które to zadania wykonuje, jako organ reprezentujący oraz Skarb Państwa (zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej) w związku z obowiązującą ustawą.

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Koszalinie na pisemne zapytanie jednostki wniesione w dn. 27.09.2004 r. udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje : Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że Pod ...

Czy odsetki od rozłożonej na raty płatności za sprzedaż prawa własności w trybie bez przetargowym do działki budowlanej podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wg jakiej stawki? Odsetki pobierane są od rat po sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

Podatnik wniósł zapytanie czy następujące czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i wg jakiej stawki: Odsetki od rozłożonej na raty płatności za sprzedaż prawa własności w trybie bez przetargowym do działki budowlanej. Odsetki pobierane są od rat po sporządzeniu aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje własne stanow ...

Generowanie strony w 7 ms