Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odzież

Zapytanie podatnika dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup odzieży (garnituru, koszul, krawatów i butów), sprzętu RTV, kamery, aparatu fotograficznego oraz okularów.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, sprzedaży produktów bankowych i innych usług o charakterze finansowym ( podatkowa księga przychodów i rozchodów – forma opodatkowania zasady ogólne). Celem tej działalności jest poszukiwanie klientów i zawieranie z nimi umów. Ponadto buduje Pan strukturę swojej firmy, poszukując współpracowników, których Pan następnie ...

Czy zakup odzieży dla właściciela firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgniarskich stanowi koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ...

Czy wydatki poniesione na zakup odzieży z logo firmy dla pracowników można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Spółki?

Stosownie do przepisów art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji i reklamy w części przekraczającej 0,25% przychodów, chyba że reklama prowadzona jest w środkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposób. Wydatki na zakup odzi ...

Czy można zaliczyć w limitowane koszty reprezentacji i reklamy zakup ubrań wizytowych tzn. garnitury i wydatki związane z organizowaniem oficjalnych przyjęć oraz poczęstunków, na których podawany jest alkohol?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Państwo są właścicielami firmy transportowej. Prowadzą szeroką działalność marketingową w celu poszerzenia obszaru działalności gospodarczej. W związku z powyższym ponoszą dość wysokie koszty reprezentacyjne związane z pozyskiwaniem nowych kontrahentów i negocjowaniem kontraktów. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodo ...

Jaka stawka podatku od towarów i usług obowiązuje przy sprzedaży w kraju bielizny dzianinowej importowanej dla dzieci do 11 lat na wzrost powyżej 140 cm a do 150 cm o symbolu PKWiU:18.23.14-20.00, 18.23.12-20.00, 18.23.30-30.00, 18.23.24-71.00?

Sprzedaż w kraju odzieży dziecięcej należącej do grupowania PKWiU ex 18.2 ,jako wymienionej pod pozycją 77 załącznika nr 3 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym / Dz. U. z 1993 r. nr 11, poz. 50 ze zm./ - „ odzież i dodatki odzieżowe, z wyjątkiem odzieży skórzanej – wyłącznie dla dzieci do 150cm wzrostu, w tym pieluchy bawełniane oraz artykułów mu ...

Pytanie o stosowanie 7% stawki podatku od towarów i usług dla wyrobów określonych jako „odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt” oraz „obuwie dziecięce”, a także o wyjaśnienie przedmiotowych pojęć?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu odpowiadając, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) na wniosek z dnia 23.04.2004 r. (data wpływu 23.04.2004 r.), uzupełniony pismem z dnia 23.04.2004 r. (data wpływu 05.05.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej odpowiedzi o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdza co ...

Czy wartość zakupionej przez spółkę odzieży dla pracowników należy doliczyć do przychodu pracowników w sytuacji, gdy odzież ta jest własnością pracodawcy, zaopatrzona jest w znaki charakterystyczne dla firmy (logo), może być używana wyłącznie w pracy a używanie jej w okreslonych sytuacjach należy do obowiązków pracowników?

Z przedstawionego w nadesłanym zapytaniu stanu faktycznego wynika, że spółka jest jednostką świadczącą usługi dla przedsiębiorstw w zakresie projektowania i wdrażania systemów zarządzania tj. certyfikującą. Charakter tej działalności wiąże się z udziałem pracowników w uroczystościach związanych z wręczaniem certyfikatów klientom firmy. Spółka poniosła wydatki na zakup eleganckiej odzieży dla praco ...

dotyczy stawki podatku VAT od produkowanych wyrobów niemowlęcych i dziecięcych z dzianin

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 29.04.2004r. udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego: W przedmiotowym wniosku spółka zwróciła się z zapytaniem o zajęcie stanowiska w sprawie wysokości stawki podatku od towa ...

Czy zakup odzieży wyposażonej w charakterystyczne cechy Firmy (np. barwa, logo) stanowi przychód pracownika do opodatkowania.

Działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 27 lutego 2004 roku (wpływ do Urzędu dnia 1 marca 2004 roku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, wyjaśnia co następuje: Z prze ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wartość napojów bezalkoholowych (woda zimna i gorąca) udostępnianych pracownikom z dystrybutora na hali produkcyjnej zakładu oraz ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej wydanej zgodnie z przepisami BHP?

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2004r., wolne od podatku dochodowego są: wartość świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi ...

Generowanie strony w 8 ms