Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odzież osobista

Zapytanie podatnika dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup odzieży (garnituru, koszul, krawatów i butów), sprzętu RTV, kamery, aparatu fotograficznego oraz okularów.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, sprzedaży produktów bankowych i innych usług o charakterze finansowym ( podatkowa księga przychodów i rozchodów – forma opodatkowania zasady ogólne). Celem tej działalności jest poszukiwanie klientów i zawieranie z nimi umów. Ponadto buduje Pan strukturę swojej firmy, poszukując współpracowników, których Pan następnie ...

Czy zakup odzieży dla właściciela firmy prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie usług pielęgniarskich stanowi koszty uzyskania przychodów?

W odpowiedzi na pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty ...

Jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkowane są: jaja strusie, mięso i wyroby z mięsa strusiego, odzież wykonana ze skór strusich, galanteria wykonana ze skór strusich, obuwie wykonane ze skór strusich i skóra strusia?

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r., uzupełnione w dniu 03.03.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: jaja strusie – sklasyfikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi w grupowaniu PKWiU 01.24.20-00.90 – „jaja w skorupkach, pozostałe” wymieniono w poz. 8 załącznika nr 1 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, ...

Prosimy o podanie stawki podatku od towarów i usług przy sprzedaży pieluchy tetrowej i pieluchy flanelowej dla niemowląt z tkanin bawełnianych.

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.04.2004r. (data wpływu: 21.04.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.), obowiązującej do dnia 30.04.2004r., dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku od towarów i ...

Czy przyznane ekwiwalenty za odzież roboczą oraz pranie odzieży roboczej na rzecz wszystkich pracowników firmy w tym również pracowników umysłowych stanowią dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów.?.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 01.03.2004r. Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stosownie do art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 21 ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14, poz. 176 z 2000r. ze zm) określa katalog zwolnień od podatku do ...

Zwracamy się z wnioskiem w sprawie stosowania przepisów art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przedmiocie opodatkowania wypłaconych pracownikom ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej. Do końca 2004 roku ekwiwalent za pranie odzieży roboczej był wprost wymieniony w art. 21 ustawy jako zolniony od podatku. Od 1 stycznia 2005r. brzmienie tego przepisu zostało zmienione. Wypłata ekwiwalentów nastepuje w oparciu o przepisy bhp zawarte w Kodeksie pracy. Na podstawie tych przepisów pracodawca jest zobowiazany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, jeżeli: - odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu, - ze względu na wymagania techniczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto w/w przepisy zobowiazują pracodawcę do zapewnienia prania, konserwacji, naprawy, odpylenia i odkażania odzieży i obuwia roboczego. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić pranie odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonane przez pracownika, pod warunkiem wypłacania przez pracodawę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości kosztów poniesionych przez pracownika. Jeżeli więc ewiwalent za pranie odzeży roboczej został pracownikowi wypłacony na podstawie powyższych przepisów, naszym zdaniem będzie on zwolniony od podatku.

Przepis art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (jedn.tekst Dz.U z 2005 roku Nr 8, poz.60) zobowiązuje, stosownie do swojej właściwości, organy podatkowe do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach podatników, płatników lub inkasentów w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa i postępowanie przed sąd ...

Czy ekwiwalenty wypłacane na podstawie "Wewnętrzngo regulaminu przydziału odzieźy roboczej i ochronnej oraz środkół ochorny indywidualnej" wynikającego z przepisów art. 237(7) § 1, § 2 i § 4 Kodeksu pracy, powinny być wyłączone z podstawy opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm./ jako ekwiwalenty za świadczenia rzeczowe przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/, po rozpatrzeniu wniosku instytucji medycznej o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie – biorąc pod uwagę przedstawiony stan ...

Czy pielegniarka środowiskowa,wspólniczka spółki świadczącej usługi pielęgniarskie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów zakup dwa razy w roku (zima,lato) odzieży i obuwia (odzież robocza),które jej zdaniem są niezbędne w celu osiagnięcia przychodu?

Pielęgniarki środowiskowe, wspólniczki spółki cywilnej, świadczą usługi pielęgniarskie w domu pacjenta miedzy innymi pielęgnując osoby leżące, obłożnie chore. Z tego powodu odzież pielęgniarek wymaga częstego prania, powodując jej szybkie zniszczenie. Spółka obsługuje rozległy rejon i w związku z tym pielęgniarki szybko zużywają obuwie.Zdaniem pytającej zakup odzieży letniej i zimowej spełniającej ...

czy wydatek poniesiony na zakup garnituru można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz w pismach uzupełniających wynika, iż prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, polegającą na świadczeniu usług ubezpieczeniowo-finansowych. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonał Pan zakupu garnituru. We wniosku wyraził Pan stanowisko, iż przysługuje Panu prawo zaliczenia do kosztów uzyskania przyc ...

Czy przydzielona kierowcom samochodów osobowych i dozorcom-portierom odzież (garnitur, koszule z długim i krótkim rękawem, krawat i obuwie na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta oraz czy wydawane pracownikom administracyjnym i obsługi Urzędu Miasta ręczniki na podstawie tegoż zarządzenia mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) oraz art. 21 ust. 1 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie w odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.02.2005 r. (data wpływu do tut. ...

Generowanie strony w 48 ms