Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprzęt audio-wizualny

Zapytanie podatnika dotyczy kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup odzieży (garnituru, koszul, krawatów i butów), sprzętu RTV, kamery, aparatu fotograficznego oraz okularów.

Prowadzi Pan działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego, sprzedaży produktów bankowych i innych usług o charakterze finansowym ( podatkowa księga przychodów i rozchodów – forma opodatkowania zasady ogólne). Celem tej działalności jest poszukiwanie klientów i zawieranie z nimi umów. Ponadto buduje Pan strukturę swojej firmy, poszukując współpracowników, których Pan następnie ...

Czy mogę odliczyć w zeznaniu podatkowym za 2003 r. zakup monitora komputerowego LCD, który pełni jednocześnie funkcję telewizora? Zgodnie z wystawioną fakturą VAT zakupiłem sprzęt typu monitor+telewizor LCD SAMSUNG LW 15 E 23 C.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. „Ordynacja podatkowa” (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew w odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2004 r. (uzupełnione w dniach 06.04.2004 r. i 13.04.2004 r.) informuje, że zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt. 2 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, po ...

Czy zakup telewizora przez osobę niepełnosprawną jest wydatkiem poniesionym na cele rechabilitacyjne?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - w odpowiedzi na pismo z dnia 6 grudnia 2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne – wyjaśnia co następuje: W świetle z art. 26 ust ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie księgowości i doradztwa podatkowego mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w celu dokonywania odpisów amortyzacyjnych zakup kamery video z funkcją fotografowania (aparatem cyfrowym)?

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Z ustawowej definicji kosztu podatkowego wynika, że konieczne jest przede wszystkim, aby poniesiony wyda ...

Czy wydatki poniesione na zakup sprzętu TV i specjalistycznego łóżka do wykonywania usług masażu, które są przechowywane w pomieszczeniu nie przeznaczonym do prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów?

W dniu 14 lipca 2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pana z dnia 11 lipca 2005 r., uzupełniony pismami z dnia 28 lipca 2005 r. oraz z dnia 22 sierpnia 2005 r., w sprawie „interpretacji” przepisów prawa podatkowego w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup sprzętu TV oraz specjalistycznego łóżka do wykonywania usług masażu, które są przechowywane w ...

Podatnik pyta czy istnieje możliwość odliczenia podatku VAT od zakupionego telewizora SAMSUNG i aparatu CANON. Telewizor został zakupiony w miesiącu lutym 2006r , a aparat w miesiącu marcu. Telewizor podłączony jest na stałe jako monitor komputerowy i stanowi wyposażenia biura. Wykorzystywany jest do przygotowywania umów. ofert, wykonywania projektów, planów i kosztorysów oraz realizacjipomiarów elektrycznych. Służy do szkolenia pracowników i nauki programowania elementów inastalacji inteligentnego budynku. Aparat Canon wykorzystywany jest do dokumentowania tras kablowych na ścianach budynków przed tynkowaniem w celu uniknięcia późniejszych uszkodzeń na skutek prac wykonawczych w budynkach. Potrzebna jest duża rozdzielczość zdjęć do precyzyjnych określeń tras kabli. Służy również do dokumentacji prowadzonych inwestycji oraz aktualizacji strony internetowej firmy. Zarówno telewizor jak i aparat wykorzystywane są do prowadzenia dokumentacji i archiwizacji działalności firmy. Tak wysoce specjalistyczny sprzęt jest niezbędny w firmie podatnika gdyż zajmuje się on głównie inteligentnymi instalacjami w budynkach mieszkalnych i innych obiektach użyteczności publicznej. Sprzęty te używane są wyłącznie do działalności opodatkowanej.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60, ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju stwierdza, iż przedsta ...

Dotyczy wyłączenia z obowiązku ewidencjonowania od 1 września 2006r. obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących z tytułu odpłatnej dostawy towarów nie zaliczonych do sprzętu radiowego i telewizyjnego.

W dniu 25.04.2006 r. wpłynął do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kaliszu pisemny wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego tj. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 51, poz. 375). Podatnik rozpoczął działalność gospodarczą od czerwca 2005 roku , nie przekroczył kwoty limitu d ...

Czy wydatki na wyposażenie budynku gospodarczego w meble, sprzęt AGD i TV, wykorzystywanego na cele socjalno-bytowe pracowników przez umożliwienie im nieodpłatnego korzystania z lokali w budynku w okresie łączącego ich ze Spółką stosunku pracy, też na potrzeby mieszkaniowe oraz wynajmowanego klientom, powiększają wartość budynku będącą podstawą do odpisów amortyzacyjnych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedsta ...

Pytanie dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wykonywanych na podstawie umowy zlecenie w zakresie emisji programu tj. obsługi sprzętu komputerowego - oprogramowania emitującego oraz sprzętu audio-video.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.01.2006r., (data wpływu do tut. organu 17.03.2006r., a następnie w dniu 09.05.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkie ...

Czy w wyniku umożliwienia pracownikom zaspokajania swoich potrzeb socjalno-bytowych (w tym mieszkaniowych) w budynkach należących do pracodawcy powstaje u pracowników przychód?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest właścicielem budynku gospodarczego na terenie stadniny koni, w którym przeznaczyła część pomieszczeń na zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych (w tym mieszkaniowych) swoim pracownikom w okresie zatrudnienia. Budynek został wyposażony w meble, sprzęt AGD i TV. Spółka stoi na stanowisku, iż poprzez analogię należy zastosować przepis art. 21 ...

Generowanie strony w 112 ms