Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: cel kulturalny

Czy istnieje możliwość odliczenia od dochodu, przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, darowizn na budowę pomnika pamięci górnictwa?

I. Zgodnie z zasadą zawartą w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu między innymi kwot darowizn na cele naukowe, naukowo-techniczne, oświatowe, oświatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomo ...

Czy nagrody, którymi zarząd fundacji wyróżnił organizacje ( zespół śpiewaczy i jednostkę OSP ) będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych i jakie deklaracje należy złożyć w związku z przyznaniem tych nagród nagrodzonym? Nagrodzeni wykorzystają przyznane im nagrody na cele statutowe ( remont swietlicy OSP ) lub kulturalne ( działalność zespołu śpiewaczego ).

Odpowiadając na pismo z dnia 08,11,2004r. /data wpływu do Urzędu 15,11,2004r./, uzupełnionego pismem z dnia 14.12.2004r w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego , stosownie do treści art.14a §1 ustawy Ordynacja podatkowa – informuję. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym opisanym we wniosku , Statutem fundacji zatwierdzonym dnia 10.12.1986r. oraz tekstem j ...

Czy dochód stowarzyszenia "ogólnej użyteczności" z siedzibą w RFN, wspierającego cele kulturalne organizującego w Polsce jednorazowe międzynarodowe interdyscyplinarne przedsięwzięcie kulturalne ( festiwal, odczyty, wykłady, koncerty itp. ) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce ?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2003 r. (data wpływu 21.11.2003 r.) w sprawie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Art. 19 umowy między Polską Rzeczypospolitą Lu ...

Czy przekazane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego darowizny na cele okreslone w art.18 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 54, poz.654 ze zm. ), nie narusza przepisu art.17 ust.1 pkt 4j w/w ustawy, i tym samym, czy nie powoduje powstania obowiązku podatkowego od części dochodu przeznaczonego na inne cele ?

W odpowiedzi na wniesione zapytanie z dnia 02.04.2004r. (data wpływu do Urzędu 08.04.04r.) - czy udzielenie w 2003 roku darowizny na cele określone w art.18 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie narusza przepisu art.17 ust. 1 pkt 4j i tym samym nie powoduje powstania obowiązku podatkowego od części dochodu przeznaczonego na inne cele - organ podatkowy mając na uwadze art.14a § 1 ustawy ...

Czy w świetle przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Republiką Czeską, gdzie w art. 17 zostały wymienione dochody artystów i sportowców jako opodatkowane w drugim umawiającym się państwie (czyli w Polsce), podatek dochodowy winien być pobrany w pełnej wysokości niezależnie od posiadanego certyfikatu rezydencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy usługi świadczone przez Spółkę (wstępu na imprezy kulturalno-rozrywkowe, sportowe i inne wykonywane przez osoby prawne) należy zakwalifikować do usług wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2 i wobec tego w momencie wypłaty należności organizatorowi zagranicznemu Spółka powinna pobierać 20% podatek (pytanie oznaczone we wniosku jako Nr 1 )?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...


w zakresie możliwości zaliczenia do „zysków przedsiębiorstwa” przychodów uzyskanych przez osoby prawne mające siedzibę za granicą prowadzące działalność artystyczną na terytorium Polski na podstawie: - umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej ze Stanami Zjednoczonymi - jest prawidłowe -umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Niemcami, Wielką Brytanią, Holandią, Włochami, Austrią, Francją, Turcją, Islandią, Norwegią - jest nieprawidłowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Czy prawidłowe jest zwolnienie artystów pochodzących z Włoch, Francji, Norwegii i Turcji w przypadku osób prawnych na podstawie art. 7, bez konieczności pozyskania z ministerstwa pisma o występie tychże artystów w ramach wymiany kulturalnej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 13 ms