Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność za fakturę

Podatnik, korzystający ze zwolnienia z podatku od towarów i usług na mocy art. 14 ust. 6 ustawy o podatku VAT, w związku z przekroczeniem kwoty obrotu 20 tys. zł rozpoczął ewidencję obrotu za pomocą kasy rejestrującej. W dniu fiskalizacji w wyniku pomyłki, w pamięci kasy przyporządkowano odpowiednim towarom stawki podatku VAT. W związku z tym na paragonach Podatnik wykazywał kwoty podatku należnego, mimo, że sprzedaż podlegała zwolnieniu od VAT. Czy w takim przypadku istnieje obowiązek zapłaty wykazanego na paragonach podatku VAT.

Podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu za pomocą kasy rejestrującej i wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami zwolnionymi od podatku na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) osiągnięty obrót ewidencjonują jako obrót zwolniony od podatku. Ponadto zgodni ...

pytanie dot. wystawienia faktury VAT po zlikwidowaniu działalności gospodarczej

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2003r., w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie wystawiana faktur VAT, w trybie art.14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r-Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz.926 ze zm.), informuję: uprawnionym podatnikiem do wystawiania faktur VAT jest ten kto dopełnił obowiązku określonego w art.9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usłu ...

Co powinien zrobić sprzedawca paliwa (wystawca faktury), gdy kierowca pojazdu nie zgadza się na wpisanie do faktury numeru rejestracyjnego samochodu.

W dniu 27.02.2004 r. wpłynęło do tut. Urzędu pismo Spółki z prośbą o udzielenie informacji w zakresie stosowania § 35 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.). W związku z w/w przepisem pojawia się w Spółce problem, co powinien zrobić sprzedawc ...

Czy świadczenie usług menażerskich na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu? Czy kwota podatku w fakturze od usługi zwolnionej od podatku podlega zapłacie? Czy nabywca usługi na podstawie takiej faktury ma prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w odpowiedzi na zapytanie z dnia 16.02.2004 r. (doręczone w dniu 23.02.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów w zakresie podatku od towarów i usług, kierujac się dyspozycją art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Podatnika jest ustalenie czy świa ...

Czy dwa niezależnie działające podmioty mogą wystawić wspólną fakturę VAT dla jednego (wspólnego) odbiorcy usług?

W myśl art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeże ...

Czy można zaliczyć w koszty podatkowe firmy w dacie poniesienia wydatku wpłaty dokonane do depozytu sądowego na poczet rat leasingowych w sytuacji kiedy oba podmioty (ZZZ Bank oraz YYY S.A.) odmówiły wystawienia faktur?

Postanowienie W związku z wnioskiem Spółki z dnia 15.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 15.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie na podstawie art.14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity - ...

Czy w przypadku pomyłkowej fiskalizacji kasy rejestrującej (zamiast ewidencjonowania obrotu jako obrotu zwolnionego od podatku został opodatkowany stawką 22%) podatnik jest zobowiązany do odprowadzenia podatku należnego?

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego wynika, że od dnia 01.01.2004 r. rozpoczął sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej. Powyższa kasa była błędnie zaprogramowana i zafiskalizowana. Zamiast ewidencjonowania obrotu jako obrotu zwolnionego od podatku został opodatkowany stawką 22%. Od całości obrotu był odprowadzony zryczałtowany podatek od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%. W d ...

W jakich przypadkach ponosi się konsekwencje za nieprawidłowe rozliczenie podatku VAT wynikającego z faktury wystawionej przez kontrahenta?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piszu postanawia uznać stanowisko strony zawarte we wniosku z dnia 21.04.2005 r. za prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21.04.2005 r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek Pani R. o udzielenie pisemnej informacji ...

Wniosek dotyczy prawa do akceptowania faktur, w których usługi związane z dystrybucją filmów są zwolnione od opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Z wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawa do akceptowania faktur, w których usługi związane z dystrybucją filmów są opodatkowane według stawki "zwolnione" - w świetle przepisów ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wynika, iż podstawową działalnością ...

Kto ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wystawienie faktury VAT?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 , § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa (j.t.z 2005r.: Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Cieszynie stwierdza, że stanowisko Pana TP - przedstawione we wniosku z dnia 03.08.2005r., który wpłynął do Urzędu Skarbowego w Cieszynie w dniu 30.08.2005r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosow ...

Generowanie strony w 11 ms