Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: premia prowizyjna

Jaką stawką podatku ma być opodatkowana prowizja otrzymywana od firmy niemieckiej (zleceniodawcy) za wyszukiwanie klientów na terenie Polski. Jeżeli dojdzie do transakcji to prowizja podatnika będzie wliczona w wartość celną importowanych towarów.

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2004 r. (data wpływu 09.03.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) uprzejmie informuje: z treści pisma wynika, że zamierza Pani świadczyć usługi polegające na wyszukiwan ...

Przychody

Działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po zapoznaniu się z treścią pisma spółki akcyjnej „S.” w R. złożonego do tut. Urzędu w dniu 17.03.2004 r. i dokonaniu analizy zapytania podatnika w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowy ...

Pytanie Banku dotyczy uznania opisanego działania jak sprzedaży premiowej oraz zastosowania do udzielonej bonifikaty odsetek zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm./.

W związku z wystąpieniem z dnia 18 maja 2004r. w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uprzejmie informuje, iż odpowiedź Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielona pismem z dnia 17 czerwca 2004r. NR IMUS-1471/DPF/415/60/2004/PP jest nieprawidłowa. W związku z tym, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29 si ...

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej opodatkowanych na zasadach ogólnych. Chciałbym prowadzić również sprzedaż wyrobów uczestników terapii zajęciowej. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży wyrobów uczestników przeznaczane są w całości za zakup materiałów do następnych wyrobów. Jedynym moim dochodem z tego tytułu byłaby dodawana przeze mnie marża. Czy mogę opodatkować jedynie swoją marżę od pośrednictwa ?

W odpowiedzi na złożone przez Panią zapytanie do tut. Urzędu w dniu 30.09.2004r. w zakresie: „ czy z tyt. prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie komisu opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega wyłącznie dochód uzyskany z prowizji” Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew informuje, iż regulacje prawne umowy komisu zawarte są w Kodeksie cywilnym – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. ...

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka wprowadziła system premiowania sprzedaży, uzależniony od warunków płatności: z tytułu wcześniejszej zapłaty za zakupione towary Spółka wypłaca premię w wysokości 1,5% kwoty zrealizowanych przedpłat.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, poprzez świadczenie usług rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki niemajac ...

Czy wypłacane premie pieniężne, w przypadku zrealizowania określonego poziomu zakupów w danym okresie rozliczeniowym, podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podatnik zawarł z kontrahentem umowę na dostawę towarów, jednocześnie postanawiając, iż w przypadku zrealizowania określonego poziomu zakupów w danym okresie rozliczeniowym (rok kalendarzowy) dostawca, tj. podatnik, naliczy swojemu kontrahentowi premię pieniężną. Premia pieniężna nie ma wpływu na cenę towarów i nie można jej przyporządkować konkretnej transakcji. W tym kontekście podatnika zwraca ...

Czy naliczoną i wypłaconą w styczniu 2005 r. premię za grudzień 2004 r. należy ująć w PIT-11 osoby fizycznej zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2004 r. czy w 2005 r. ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 25.02.2005 r. złożono w tut. Urzędzie wniosek (uz ...

czy koszty związane z zakupem przez Spółkę towarów przekazywanych następnie klientom nie będących bezpośrednimi odbiorcami Spółki są kosztem uzyskania przychodów w roku poniesienia tych kosztów.

centrPOSTANOWIENIEcentr Na podstawie art.14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 28 czerwca 2005 r. (wpływ do Urzędu dn. 30.06.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty związane z zakupem przez Spółkę towarów przekaz ...

Czy przyznanie premii pieniężnej jest czynnością podlegającą ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535)?

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 28.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30.07.2004 r.), wyjaśnia co następuje. Przedmiotem zapytania Spółki jest rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej rozliczania wypłacanych Spółce premii pie ...

Czy zaliczenie sprzedaży do przychodów roku bieżącego narusza art. 12 ust. 3a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Część ubiegłorocznego obrotu w maju bieżącego roku po zapłacie zaległych należności stała się podstawą do naliczania premii z tytułu prowizji od sprzedaży. W związku z tym w roku bieżącym Spółka wystawiła fakturę wykazującą tę część sprzedaży.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Sp ...

Generowanie strony w 24 ms